Псалтирь царя и пророка Давида

 

КАФИ́СМА ЕДИНАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 77.

Ра́зума Аса́фу.

1Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. 2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: 4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. 5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: 10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. 11 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им 12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. 13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. 15 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? 21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. 23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. 26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. 33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 36 И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: 37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. 38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 40 Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? 41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 42 и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. 45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. 50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, 57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 58 и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. 59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. 63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 66 и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. 70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. 71 От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. 72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Слава:

 

Псалом 78.

Псало́м Аса́фу.

1Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша храм святы́й Твой, 2 положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 3 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. 4 Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 5 Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое́? 6 Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша, 7 я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто eго́ опустоши́ша. 8 Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. 9 Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́. 10 Да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве раб Твои́х пролиты́я. 11 Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. 12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го́споди. 13 Мы же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою́.

 

Псалом 79.

1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.

2 Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, 3 пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. 4 Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 5 Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? 6 Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. 7 Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны. 8 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10 Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю. 11 Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; 12 простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́. 13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? 14 Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15 Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, 16 и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́. 17 Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. 18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́, 19 и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м. 20 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

 

Псалом 80.

1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу.

2 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, 3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, 5 я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. 6 Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша. 7 Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. 8 В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. 9 Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. 10 Не бу́дет Тебе́ бог нов, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. 11 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. 12 И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: 13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х. 14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15 ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. 16 Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век. 17 И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Слава:

 

Псалом 81.

Псало́м Аса́фу.

1Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2 Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 3 Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4 Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́. 5 Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. 6 Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. 7 Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 8 Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

 

Псалом 82.

1 Песнь псалма Асафу.

2 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. 3 Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. 4 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 5 Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. 6 Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 7 селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8 Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9 и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10 Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11 Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. 12 Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, 13 и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. 14 Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. 15 Я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, 16 та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. 17 Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. 18 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19 И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

 

Псалом 83.

1 В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! 3 Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. 4 И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 5 Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. 6 Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 7 во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. 8 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. 9 Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. 10 Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. 11 Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. 12 Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13 Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

 

Псалом 84.

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 3 оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. 4 Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5 Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. 6 Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? 7 Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 8 Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. 9 Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10 Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 12 И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, 13 и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. 14 Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Слава:

 

По 11-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и теле́с, свободи́ мя, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Яндекс.Метрика