Псалтирь царя и пророка Давида

КАФИ́СМА ТРЕ́ТИЯ.

Псалом 17.

1 В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́,
в день, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от ру́ки всех враг его́, и из ру́ки Сау́ли, и рече́:

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 3 Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 4 Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. 5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. 7 И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 8 И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 10 И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. 11 И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. 12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 13 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. 15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. 16 И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 17 Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. 18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19 Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. 20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 21 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. 22 Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 23 Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. 24 И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. 26 С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27 и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28 Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. 29 Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. 30 Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. 31 Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. 32 Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 33 Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. 34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. 35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. 36 И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. 37 Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39 Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 40 И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 41 И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. 42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. 45 В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46 Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. 47 Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. 48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. 49 Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. 50 Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Слава:

 

Псалом 18.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 3 День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4 Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. 5 Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6 и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. 7 От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. 8 Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9 Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. 10 Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11 вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12 И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. 13 Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, 14 и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. 15 И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

 

Псалом 19.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 3 По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 4 Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. 5 Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. 6 Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. 7 Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. 8 Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. 9 Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 10 Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

 

Псалом 20.

1 Псало́м Дави́ду.

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3 Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. 4 Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. 5 Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. 6 Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 7 Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. 8 Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. 9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. 10 Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. 11 Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. 12 Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13 Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. 14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Слава:

 

Псалом 21.

1 В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду.

2 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. 3 Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 4 Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5 На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. 6 К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. 7 Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. 8 Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9 упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. 10 Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 11 К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. 12 Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. 13 Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. 14 Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15 Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16 И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. 17 Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 18 Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 19 Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. 20 Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 21 Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. 22 Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. 23 Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. 24 Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. 25 Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. 26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. 27 Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. 29 Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. 30 Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. 31 И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. 32 И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

 

Псалом 22.

Псало́м Дави́ду.

1 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. 2 На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. 3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. 4 А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. 5 Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. 6 И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

 

Псалом 23.

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т.

1Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 2 Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. 3 Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? 4 Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. 5 Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. 6 Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 7 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 8 Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. 9 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 10 Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Слава:

 

По 3-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

Живу́щи на земли́, душе́ моя́, пока́йся: персть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. Возопи́й Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя, поми́луй мя.

Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих? Доко́ле прие́млеши покая́ния преложе́ние? Приими́ во уме́ суд гряду́щий и возопи́й Го́споду: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя,поми́луй мя.

Слава: На Стра́шном суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свиде́телей осужда́юся, кни́ги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открыва́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мно́ю соде́янная, Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

И ныне: Недоразумева́емое и непостижи́мое есть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ пло́тию, обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твои́х: Его́же, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ вся пою́щыя Тя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, но при́сно в них почива́яй, не оста́ви мя, раба́ Твоего́, Всесвяты́й Царю́, но даждь мне, недосто́йному, ра́дование спасе́ния Твоего́ и просвети́ мой ум све́том позна́ния Ева́нгелиа Твоего́, ду́шу мою́ любо́вию Креста́ Твоего́ обяжи́, те́ло же мое́ Твои́м безстра́стием украси́, мы́сли умири́ и но́зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя со беззако́ньми мои́ми, Благи́й Го́споди, но искуси́ мя, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й мя и уве́ждь стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и отврати́ от него́, и наста́ви мя на путь ве́чен. Ты бо еси́ Путь, и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Яндекс.Метрика