Псалтирь царя и пророка Давида

РАЗУМНО ДА БУДЕТ,
КАКО ПОДОБАЕТ ОСОБЬ ПЕТИ ПСАЛТИРЬ.

Аще иерей, глаголет: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Аще ли ни, глаголи умиленно: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари сия, глас 6.

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40). И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва
Святей Живоначальней Троице.

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: Блаже́н муж: тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.


ДАВИ́ДА ПРОРО́КА И ЦАРЯ́ ПЕСНЬ.
КАФИ́СМА ПЕ́РВАЯ.

Псалом 1.

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, 2 но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. 3 И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. 4 Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. 5 Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. 6 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 

Псалом 2.

Псало́м Дави́ду.

1Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 2 Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. 3 Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. 4 Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. 5 Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. 6 Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, 7 возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 8 Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 9 Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. 10 И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. 11 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 12 Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 

Псалом 3.

1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́.

2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, 3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. 4 Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. 6 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. 7 Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 8 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 9 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Слава:

 

Псалом 4.

1 В коне́ц, в пе́снех псало́м Дави́ду.

2 Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. 3 Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? 4 И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. 5 Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. 6 Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. 7 Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. 8 Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. 9 В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

 

Псалом 5.

1 О насле́дствующем, псало́м Дави́ду.

2 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. 3 Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. 4 Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. 5 Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, 6 ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. 7 Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. 8 Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. 9 Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. 10 Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. 11 Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. 12 И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. 13 Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

 

Псалом 6.

1 В коне́ц, в пе́снех о осмо́м, псало́м Дави́ду.

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. 4 И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? 5 Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. 6 Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? 7 Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. 8 Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. 9 Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: 10 услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. 11 Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Слава:

 

Псалом 7.

1 Псало́м Дави́ду, его́же воспе́т Го́сподеви о словесе́х Хуси́евых, сы́на Иемени́ина.

2 Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: 3 да не когда́ похи́тит я́ко лев ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. 4 Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю, 5 а́ще возда́х воздаю́щым ми зла, да отпаду́ у́бо от враг мои́х тощ. 6 Да пожене́т у́бо враг ду́шу мою́ и да пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мой, и сла́ву мою́ в персть всели́т. 7 Воскресни́, Го́споди, гне́вом Твои́м, вознеси́ся в конца́х враг Твои́х, и воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́. 8 И сонм люде́й обы́дет Тя, и о том на высоту́ обрати́ся. 9 Госпо́дь су́дит лю́дем: суди́ ми, Го́споди, по пра́вде мое́й, и по незло́бе мое́й на мя. 10 Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно. 11 По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем. 12 Бог суди́тель пра́веден и кре́пок, и долготерпели́в, и не гнев наводя́й на всяк день. 13 А́ще не обратите́ся, ору́жие Свое́ очи́стит, лук Свой напряже́ и угото́ва и́ 14 и в нем угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла. 15 Се боле́ непра́вдою, зача́т боле́знь, и роди́ беззако́ние: 16 ров изры́, и ископа́ и́, и паде́т в я́му, ю́же соде́ла. 17 Обрати́тся боле́знь eго́ на главу́ eго́, и на верх eго́ непра́вда eго́ сни́дет. 18 Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

 

Псалом 8.

1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Дави́ду.

2 Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́, я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. 3 Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́, враг Твои́х ра́ди, е́же разруши́ти врага́ и ме́стника. 4 Я́ко узрю́ небеса́, дела́ перст Твои́х, луну́ и зве́зды, я́же Ты основа́л еси́. 5 Что есть челове́к, я́ко по́мниши eго́? или́ сын челове́чь, я́ко посеща́еши eго́? 6 Ума́лил еси́ eго́ ма́лым чим от а́нгел, сла́вою и че́стию венча́л еси́ eго́. 7 И поста́вил еси́ eго́ над де́лы руку́ Твое́ю, вся покори́л еси́ под но́зе eго́. 8 О́вцы и волы́ вся, еще́ же и скоты́ польски́я, 9 пти́цы небе́сныя, и ры́бы морски́я, преходя́щыя стези́ морски́я. 10 Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Слава:

 

По 1-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
И тропари сия, глас 1:

В беззако́ниих зача́вся аз, блу́дный, не дерза́ю взира́ти на высоту́ Небесну́ю, но дерза́я на человеколю́бие Твое́, зову́: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго, и спаси́ мя.

А́ще пра́ведник едва́ спаса́ется, аз где явлю́ся, гре́шный? Тяготы́ и зно́я дневна́го не понесо́х, но с нае́мники единонадеся́того часа́ сопричти́ мя, Бо́же, и спаси́ мя.

Слава: Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся, блу́дно мое́ ижди́х жити́е, на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се, ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце. Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́: согреши́х на Не́бо и пред Тобо́ю.

И ныне: Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́ Бо́га па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с го́рними си́лами да́ти оставле́ние грехо́в нам всем, и испра́вление жития́, ве́рою и любо́вию при́сно Тя чту́щим.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Вседержи́телю, Непостижи́ме, нача́ло све́та и преу́мная си́ло, и́же Ипоста́сного Сло́ва Оте́ц и еди́носильнаго Твоего́ Ду́ха испусти́тель: милосе́рдныя ра́ди ми́лости и неизрече́нныя бла́гости не презре́вый челове́ческого естества́, тмо́ю греха́ содержи́мого, но Боже́ственными све́ты свяще́нных Твои́х уче́ний, зако́ном и проро́ки свети́вый ми́ру, последи́ же нам того́ единоро́дного Твоего́ Сы́на благоволи́вый пло́тию возсия́ти и ко осия́нию нас Твоего́ просвеще́ния наста́вити: да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния на́шего, и да́руй нам, Бо́же, во бде́нном и тре́звенном се́рдце, всю настоя́щего жития́ нощь прейти́, ожида́ющым прише́ствия Сы́на Твоего́ и Бо́га нашего, судии́ всех, да не возлежа́ще и спя́ще, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание за́поведей Твои́х обря́щемся и в ра́дость Его́ совни́дем, иде́же пра́знующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизглаго́ланную. Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ славу возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 


КАФИ́СМА ВТОРА́Я.

Псалом 9.

1 В коне́ц, о та́йных Сы́на, псало́м Дави́ду.

2 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. 4 Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. 5 Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. 6 Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. 7 Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. 8 И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, 9 и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. 10 И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. 11 И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. 12 По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, 13 я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. 14 Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, 15 Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. 16 Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. 17 Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. 18 Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. 19 Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. 20 Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. 21 Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. 22 Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? 23 Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. 24 Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. 25 Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. 26 Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. 27 Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, 28 eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. 29 Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. 30 Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. 31 Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. 32 Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. 33 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 34 Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. 35 Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. 36 Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. 37 Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. 38 Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. 39 Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

 

Псалом 10.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? 2 Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. 3 Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. 4 Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. 5 Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. 6 Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. 7 Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Слава:

 

Псалом 11.

1 В коне́ц, о осме́й, псало́м Дави́ду.

2 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. 3 Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. 4 Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, 5 ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? 6 Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. 7 Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. 8 Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. 9 О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

 

Псалом 12.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? 3 Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? 4 При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, 5 да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. 6 Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. 7 Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

 

Псалом 13.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. 2 Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. 3 Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. 4 Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. 5 Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 6 Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. 7 Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? 8 Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Слава:

 

Псалом 14.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? 2 Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. 3 И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. 4 Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. 5 Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

 

Псалом 15.

Столпописа́ние, Давиду.

1Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. 2 Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. 3 Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. 4 Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. 5 Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. 6 У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. 7 Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. 8 Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. 9 Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. 10 Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. 11 Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

 

Псалом 16.

Моли́тва Дави́ду.

1Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. 2 От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. 3 Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. 4 Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. 5 Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. 6 Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. 7 Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. 8 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. 9 От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. 10 Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. 11 Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. 12 Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. 13 Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, 14 Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. 15 Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Слава:

 

По 2-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

Аз сый дре́во непло́дное, Го́споди, умиле́ния плода́ не ношу́ отню́дь и посече́ния страшу́ся, и огня́ о́наго бою́ся негаси́маго. Те́мже Тя молю́: пре́жде о́ныя ну́жды обрати́ и спаси́ мя.

Я́ко во́лны морски́я, на мя воста́ша беззако́ния моя́, я́ко корабле́ц в пучи́не, аз еди́н обурева́юся от прегреше́ний мно́гих, но в ти́хое приста́нище наста́ви мя, Го́споди, покая́нием и спаси́ мя.

Слава: Поми́луй мя, рече́ Дави́д, и аз Тебе́ зову́: согреши́х, Спа́се, грехи́ моя́ очи́стив покая́нием, поми́луй мя.

И ныне: Предста́тельство те́плое христиа́н, Сы́на Твоего́ моли́, Богоро́дице, вся́каго злоде́йства и лю́тости изба́вити нас ра́тника, и да́ти проще́ние нам, о ни́хже согреши́хом, милосе́рдия ра́ди щедро́т, Твои́ми моли́твами, Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, даждь ми те́ло нескве́рное, се́рдце чи́стое, ум бодр, ра́зум незаблу́дный, Ду́ха Свята́го наше́ствие, к стяжа́нию и дово́льству и́стины во Христе́ Твое́м: с Ни́мже Тебе́ сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ТРЕ́ТИЯ.

Псалом 17.

1 В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́,
в день, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от ру́ки всех враг его́, и из ру́ки Сау́ли, и рече́:

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 3 Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 4 Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. 5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. 7 И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 8 И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 10 И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. 11 И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. 12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 13 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. 15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. 16 И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 17 Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. 18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19 Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. 20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 21 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. 22 Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 23 Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. 24 И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. 26 С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27 и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28 Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. 29 Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. 30 Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. 31 Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. 32 Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 33 Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. 34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. 35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. 36 И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. 37 Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39 Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 40 И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 41 И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. 42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. 45 В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46 Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. 47 Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. 48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. 49 Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. 50 Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Слава:

 

Псалом 18.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 3 День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4 Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. 5 Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6 и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. 7 От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. 8 Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9 Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. 10 Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11 вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12 И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. 13 Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, 14 и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. 15 И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

 

Псалом 19.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 3 По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 4 Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. 5 Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. 6 Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. 7 Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. 8 Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. 9 Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 10 Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

 

Псалом 20.

1 Псало́м Дави́ду.

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3 Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. 4 Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. 5 Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. 6 Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 7 Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. 8 Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. 9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. 10 Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. 11 Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. 12 Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13 Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. 14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Слава:

 

Псалом 21.

1 В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду.

2 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. 3 Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 4 Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5 На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. 6 К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. 7 Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. 8 Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9 упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. 10 Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 11 К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. 12 Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. 13 Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. 14 Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15 Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16 И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. 17 Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 18 Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 19 Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. 20 Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 21 Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. 22 Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. 23 Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. 24 Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. 25 Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. 26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. 27 Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. 29 Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. 30 Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. 31 И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. 32 И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

 

Псалом 22.

Псало́м Дави́ду.

1 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. 2 На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. 3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. 4 А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. 5 Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. 6 И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

 

Псалом 23.

Псало́м Дави́ду, еди́ныя от суббо́т.

1Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 2 Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. 3 Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? 4 Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. 5 Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. 6 Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 7 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 8 Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. 9 Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 10 Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Слава:

 

По 3-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

Живу́щи на земли́, душе́ моя́, пока́йся: персть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавля́ет. Возопи́й Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя, поми́луй мя.

Доко́ле, душе́ моя́, пребыва́еши в прегреше́ниих? Доко́ле прие́млеши покая́ния преложе́ние? Приими́ во уме́ суд гряду́щий и возопи́й Го́споду: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши мя,поми́луй мя.

Слава: На Стра́шном суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свиде́телей осужда́юся, кни́ги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открыва́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мно́ю соде́янная, Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

И ныне: Недоразумева́емое и непостижи́мое есть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе́ стра́шное та́инство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ пло́тию, обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твои́х: Его́же, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ вся пою́щыя Тя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, Самосоверше́нный Бо́же Иису́се Христе́, милосе́рдия ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твои́х рабо́в, но при́сно в них почива́яй, не оста́ви мя, раба́ Твоего́, Всесвяты́й Царю́, но даждь мне, недосто́йному, ра́дование спасе́ния Твоего́ и просвети́ мой ум све́том позна́ния Ева́нгелиа Твоего́, ду́шу мою́ любо́вию Креста́ Твоего́ обяжи́, те́ло же мое́ Твои́м безстра́стием украси́, мы́сли умири́ и но́зе мои́ сохрани́ от поползнове́ния, и не погуби́ мя со беззако́ньми мои́ми, Благи́й Го́споди, но искуси́ мя, Бо́же, и вразуми́ се́рдце мое́, испыта́й мя и уве́ждь стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и отврати́ от него́, и наста́ви мя на путь ве́чен. Ты бо еси́ Путь, и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ЧЕТВЕ́РТАЯ.

Псалом 24.

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. 16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

 

Псалом 25.

Псало́м Дави́ду.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

 

Псалом 26.

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.

1Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. 5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Слава:

 

Псалом 27.

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. 5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́. 8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

 

Псалом 28.

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии.

1Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. 11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

 

Псалом 29.

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. 6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. 10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Слава:

 

Псалом 30.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния.

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. 8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. 11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. 14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. 18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

 

Псалом 31.

Псало́м Дави́ду, ра́зума.

1Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. 3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. 7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

 

По 4-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии Небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́ на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ПЯ́ТАЯ.

Псалом 32.

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 2 Испове́дайтеся Го́сподеви в гу́слех, во псалти́ри десятостру́ннем по́йте Ему́. 3 Воспо́йте Ему́ песнь но́ву, до́бре по́йте Ему́ со восклица́нием: 4 я́ко пра́во сло́во Госпо́дне, и вся дела́ Его́ в ве́ре. 5 Лю́бит ми́лостыню и суд Госпо́дь, ми́лости Госпо́дни испо́лнь земля́. 6 Сло́вом Госпо́дним небеса́ утверди́шася, и ду́хом уст Его́ вся си́ла их. 7 Собира́яй я́ко мех во́ды морски́я, полага́яй в сокро́вищах бе́здны. 8 Да убои́тся Го́спода вся земля́, от Него́же да подви́жутся вси живу́щии по вселе́нней. 9 Я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. 10 Госпо́дь разоря́ет сове́ты язы́ков, отмета́ет же мы́сли люде́й, и отмета́ет сове́ты князе́й. 11 Сове́т же Госпо́день во век пребыва́ет, помышле́ния се́рдца Его́ в род и род. 12 Блаже́н язы́к, eму́же есть Госпо́дь Бог eго́, лю́ди, я́же избра́ в насле́дие Себе́. 13 С Небесе́ призре́ Госпо́дь, ви́де вся сы́ны челове́ческия. 14 От гото́ваго жили́ща Своего́ призре́ на вся живу́щыя на земли́. 15 Созда́вый на еди́не сердца́ их, разумева́яй на вся дела́ их. 16 Не спаса́ется царь мно́гою си́лою, и исполи́н не спасе́тся мно́жеством кре́пости своея́. 17 Лож конь во спасе́ние, во мно́жестве же си́лы своея́ не спасе́тся. 18 Се о́чи Госпо́дни на боя́щыяся Его́, упова́ющыя на ми́лость Его́. 19 Изба́вити от сме́рти ду́шы их, и препита́ти я́ в глад. 20 Душа́ же на́ша ча́ет Го́спода, я́ко Помо́щник и Защи́титель наш есть. 21 Я́ко о Нем возвесели́тся се́рдце на́ше, и во и́мя свято́е Его́ упова́хом. 22 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 

Псалом 33.

1 Псало́м Дави́ду, внегда́ измени́ лице́ свое́ пред Авимеле́хом, и отпусти́ его́, и отъи́де.

2 Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. 3 О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 4 Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. 5 Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. 6 Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. 7 Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. 8 Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. 9 Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. 10 Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. 11 Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. 12 Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. 13 Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? 14 Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. 15 Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. 16 О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. 17 Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. 18 Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. 19 Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. 20 Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 21 Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. 22 Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. 23 Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Слава:

 

Псалом 34.

Псало́м Дави́ду.

1 Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя. 2 Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. 3 Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. 4 Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся мы́слящии ми зла́я. 5 Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и А́нгел Госпо́день оскорбля́я их. 6 Да бу́дет путь их тма и по́лзок, и А́нгел Госпо́день погоня́яй их: 7 я́ко ту́не скры́ша ми па́губу се́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. 8 Да прии́дет eму́ сеть, ю́же не весть, и лови́тва, ю́же скры, да объи́мет и́, и в сеть да впаде́т в ню. 9 Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́споде, возвесели́тся о спасе́нии Его́. 10 Вся ко́сти моя́ реку́т: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бен Тебе́? Избавля́яй ни́ща из руки́ кре́пльших eго́, и ни́ща, и убо́га от расхища́ющих eго́. 11 Воста́вше на мя свиде́теле непра́веднии, я́же не ве́дях, вопроша́ху мя. 12 Возда́ша ми лука́вая воз блага́я, и безча́дие души́ мое́й. 13 Аз же, внегда́ они́ стужа́ху ми, облача́хся во вре́тище, и смиря́х посто́м ду́шу мою́, и моли́тва моя́ в не́дро мое́ возврати́тся. 14 Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́х, я́ко пла́ча и се́туя, та́ко смиря́хся. 15 И на мя возвесели́шася и собра́шася: собра́шася на мя ра́ны, и не позна́х, раздели́шася, и не умили́шася. 16 Искуси́ша мя, подражни́ша мя подражне́нием, поскрежета́ша на мя зубы́ свои́ми. 17 Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою́ от злоде́йства их, от лев единоро́дную мою́. 18 Испове́мся Тебе́ в це́ркви мно́зе, в лю́дех тя́жцех восхвалю́ Тя. 19 Да не возра́дуются о мне вражду́ющии ми непра́ведно, ненави́дящии мя ту́не и помиза́ющии очи́ма. 20 Я́ко мне у́бо ми́рная глаго́лаху и на гнев ле́сти помышля́ху. 21 Разшири́ша на мя уста́ своя́, ре́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́деша о́чи на́ши. 22 Ви́дел еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ от мене́. 23 Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою́. 24 суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне. 25 Да не реку́т в сердца́х своих: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей, ниже́ да реку́т: пожро́хом eго́. 26 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе ра́дующиися злом мои́м, да облеку́тся в студ и срам велере́чующии на мя. 27 Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щии пра́вды моея́, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, хотя́щии ми́ра рабу́ Его́. 28 И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й.

 

Псалом 35.

1 В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду.

2 Глаго́лет пребеззако́нный согреша́ти в себе́: несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма eго́. 3 Я́ко ульсти́ пред ним обрести́ беззако́ние свое́ и возненави́дети. 4 Глаго́лы уст eго́ беззако́ние и лесть, не восхоте́ разуме́ти е́же ублажи́ти. 5 Беззако́ние помы́сли на ло́жи свое́м: предста́ вся́кому пути́ небла́гу, о зло́бе же не негодова́. 6 Го́споди, на Небеси́ ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ до о́блак. 7 Пра́вда Твоя́, я́ко го́ры Бо́жия, судьбы́ Твоя́ бе́здна мно́га. Челове́ки и скоты́ спасе́ши, Го́споди. 8 Я́ко умно́жил еси́ ми́лость Твою́, Бо́же, сы́нове же челове́честии в кро́ве крилу́ Твое́ю наде́ятися и́мут. 9 Упию́тся от ту́ка до́му Твоего́, и пото́ком сла́дости Твоея́ напои́ши я́. 10 Я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 11 Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя и пра́вду Твою́ пра́вым се́рдцем. 12 Да не прии́дет мне нога́ горды́ни, и рука́ гре́шнича да не подви́жит мене́. 13 Та́мо падо́ша вси де́лающии беззако́ние: изринове́ни бы́ша, и не возмо́гут ста́ти.

Слава:

 

Псалом 36.

Псало́м Дави́ду.

1 Не ревну́й лука́внующым, ниже́ зави́ди творя́щим беззако́ние. 2 Зане́ я́ко трава́ ско́ро и́зсшут, и я́ко зе́лие зла́ка ско́ро отпаду́т. 3 Упова́й на Го́спода и твори́ благосты́ню, и насели́ зе́млю, и упасе́шися в бога́тстве ея́. 4 Наслади́ся Го́сподеви, и даст ти проше́ния се́рдца Твоего́. 5 Откры́й ко Го́споду путь твой и упова́й на Него́, и Той сотвори́т: 6 и изведе́т, я́ко свет, пра́вду твою́ и судьбу́ твою́, я́ко полу́дне. 7 Повини́ся Го́сподеви и умоли́ Его́. Не ревну́й спе́ющему в пути́ свое́м, челове́ку, творя́щему законопреступле́ние. 8 Преста́ни от гне́ва и оста́ви я́рость, не ревну́й е́же лука́вновати. 9 Зане́ лука́внующии потребя́тся, терпя́щии же Го́спода, ти́и насле́дят зе́млю. 10 И еще́ ма́ло, и не бу́дет гре́шника, и взы́щеши ме́сто eго́, и не обря́щеши. 11 Кро́тцыи же насле́дят зе́млю и насладя́тся о мно́жестве ми́ра. 12 Назира́ет гре́шный пра́веднаго и поскреже́щет нань зубы́ свои́ми. 13 Госпо́дь же посмее́тся eму́, зане́ прозира́ет, я́ко прии́дет день eго́. 14 Мечь извлеко́ша гре́шницы, напряго́ша лук свой, низложи́ти убо́га и ни́ща, закла́ти пра́выя се́рдцем. 15 Мечь их да вни́дет в сердца́ их, и лу́цы их да сокруша́тся. 16 Лу́чше ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га. 17 Зане́ мы́шцы гре́шных сокруша́тся, утвержда́ет же пра́ведныя Госпо́дь. 18 Весть Госпо́дь пути́ непоро́чных, и достоя́ние их в век бу́дет. 19 Не постыдя́тся во вре́мя лю́тое, и во днех гла́да насы́тятся, я́ко гре́шницы поги́бнут. 20 Врази́ же Госпо́дни, ку́пно просла́витися им и вознести́ся, исчеза́юще я́ко дым исчезо́ша. 21 Зае́млет гре́шный и не возврати́т, пра́ведный же ще́дрит и дае́т. 22 Я́ко благословя́щии Его́ насле́дят зе́млю, клену́щии же Его́ потребя́тся. 23 От Го́спода стопы́ челове́ку исправля́ются, и пути́ eго́ восхо́щет зело́. 24 Егда́ паде́т, не разбие́тся, я́ко Госпо́дь подкрепля́ет ру́ку eго́. 25 Юне́йший бых, и́бо состаре́хся, и не ви́дех пра́ведника оста́влена, ниже́ се́мени eго́ прося́ща хле́бы. 26 Весь день ми́лует и взаи́м дае́т пра́ведный, и се́мя eго́ во благослове́ние бу́дет. 27 Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, и всели́ся в век ве́ка. 28 Я́ко Госпо́дь лю́бит суд и не оста́вит преподо́бных Свои́х, во век сохраня́тся. Беззако́нницы же изжену́тся, и се́мя нечести́вых потреби́тся. 29 Пра́ведницы же насле́дят зе́млю и вселя́тся в век ве́ка на ней. 30 Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к eго́ возглаго́лет суд. 31 Зако́н Бо́га eго́ в се́рдце eго́, и не за́пнутся стопы́ eго́. 32 Сматря́ет гре́шный пра́веднаго и и́щет е́же умертви́ти eго́. 33 Госпо́дь же не оста́вит eго́ в руку́ eго́, ниже́ осу́дит eго́, егда́ су́дит eму́. 34 Потерпи́ Го́спода и сохрани́ путь Его́, и вознесе́т тя, е́же насле́дити зе́млю, внегда́ потребля́тися гре́шником у́зриши. 35 Ви́дех нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася, я́ко ке́дры Лива́нския. 36 И ми́мо идо́х, и се не бе́, и взыска́х eго́, и не обре́теся ме́сто eго́. 37 Храни́ незло́бие и виждь правоту́, я́ко есть оста́нок челове́ку ми́рну. 38 Беззако́нницы же потребя́тся вку́пе: оста́нцы же нечести́вых потребя́тся. 39 Спасе́ние же пра́ведных от Го́спода, и Защи́титель их есть во вре́мя ско́рби. 40 И помо́жет им Госпо́дь, и изба́вит их, и изме́т их от гре́шник, и спасе́т их, я́ко упова́ша на Него́.

Слава:

 

По 5-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

Стра́шный Твой Престо́л, лука́вое мое́ житие́. И кто мя изба́вит тогда́шния ну́жды, а́ще не Ты поми́луеши мя, Христе́ Бо́же, я́ко Щедр и Человеколю́бец?

Слава: Попече́ние жития́ изгна́ мя рая́, и что сотворю́, отча́янный. Сего́ ра́ди толку́ во врата́ и зову́: Го́споди, Го́споди, отве́рзи ми покая́нием и спаси́ мя.

И ныне: Кий нарече́м храм Твой, Богоро́дице? Приста́нище ли духо́вное? или́ рай сла́дости Небе́сныя, хода́тайствен жи́зни неконча́емыя? Вся бо и́маши до́брая, всегда́ моли́ся Христу́ спасти́ся душа́м на́шим.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Бо́же Пра́ведный и Хва́льный, Бо́же Вели́кий и Кре́пкий, Бо́же Преве́чный, услы́ши гре́шнаго му́жа моли́тву в час сей: услы́ши мя, обеща́вый услы́шати во и́стине Тя призыва́ющих, и не омерзи́ мя, нечи́стыя устне́ иму́ща и во гресе́х содержи́ма, упова́ние всех конце́в земли́ и стра́нствующих дале́че. Приими́ ору́жие и щит и воста́ни в по́мощь мою́: изле́й мечь и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Запрети́ нечи́стым духово́м от лица́ безу́мия моего́, и да отлучи́тся от моея́ мы́сли дух не́нависти и злопомне́ния, дух за́висти и ле́сти, дух боя́зни и уны́ния, дух го́рдости и вся́кия ины́я зло́бы; и да уга́снет вся́кое разжже́ние и движе́ние пло́ти моея́, от диа́вольскаго де́йства составля́емое, и да просвети́тся моя́ душа́ и те́ло, и дух све́том Твоего́ Боже́ственнаго позна́ния: да мно́жеством щедро́т Твои́х дости́гну соедине́ния ве́ры, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста, и просла́влю со А́нгелы и все́ми святы́ми Твои́ми всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ШЕСТА́Я.

Псалом 37.

1 Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те.

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5 Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19 Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 

Псалом 38.

1 В коне́ц, Идифу́му, песнь Дави́ду.

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3 Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5 скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7 У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8 И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9 От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу eго́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13 Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

 

Псалом 39.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. 3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5 Блаже́н муж, eму́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние eго́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11 Пра́вду Твою́ не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех, не скрых ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га. 12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13 Я́ко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́ изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. 18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Слава:

 

Псалом 40.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. 3 Госпо́дь да сохрани́т eго́ и живи́т eго́, и да ублажи́т eго́ на земли́, и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́в eго́. 4 Госпо́дь да помо́жет eму́ на одре́ боле́зни eго́: все ло́же eго́ обрати́л еси́ в боле́зни eго́. 5 Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти. 6 Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя eго́? 7 И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце eго́, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10 И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13 Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

 

Псалом 41.

1 В коне́ц, в ра́зум сыно́в Коре́овых, псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою́, и но́щию песнь Его́ от мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

 

Псалом 42.

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2 Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою́ и в селе́ния Твоя́. 4 И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою́, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Слава:

 

Псалом 43.

1 В коне́ц, сыно́в Коре́овых, в ра́зум.

2 Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3 Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4 Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе́ враги́ на́ша избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7 Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9 О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10 Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11 Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12 Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13 Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14 Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16 Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19 И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего́. 20 Я́ко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21 А́ще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22 Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца. 23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24 Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ Твое́ отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ на́шу и скорбь на́шу? 26 Я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. 27 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

 

Псалом 44.

1 В коне́ц, о изменя́емых сыно́м Коре́овым, в ра́зум, песнь о возлю́бленнем.

2 Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век. 4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобо́ю паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8 Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12 И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему́. 13 И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14 Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17 Вме́сто оте́ц Твои́х бы́ша сы́нове Твои́: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18 Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

 

Псалом 45.

1 В коне́ц, о сыне́х Коре́овых, о та́йных, псало́м.

2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3 Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́. 5 Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6 Бог посреде́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра. 7 Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11 Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Слава:

 

По 6-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.


 

КАФИ́СМА СЕДМА́Я.

Псалом 46.

1 В коне́ц, о сыне́х Коре́овых, псало́м.

2 Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 3 Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. 4 Покори́ лю́ди нам и язы́ки под но́ги на́ша: 5 избра́ нам достоя́ние Свое́, добро́ту Иа́ковлю, ю́же возлюби́. 6 Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. 7 По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. 8 Я́ко Царь всея́ земли́ Бог, по́йте разу́мно. 9 Воцари́ся Бог над язы́ки, Бог седи́т на Престо́ле святе́м Свое́м. 10 Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим. Я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

 

Псалом 47.

1 Псало́м, пе́сни сыно́в Коре́овых, вторы́я суббо́ты.

2 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́. 3 Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́: го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова, град Царя́ Вели́каго. 4 Бог в тя́жестех eго́ зна́емь есть, егда́ заступа́ет и́. 5 Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, снидо́шася вку́пе. 6 Ти́и ви́девше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася. 7 Тре́пет прия́т я́: та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия. 8 Ду́хом бу́рным сокруши́ши корабли́ Фарси́йския. 9 Я́коже слы́шахом, та́ко и ви́дехом во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га на́шего, Бог основа́ и́ в век. 10 Прия́хом, Бо́же, ми́лость Твою́ посреде́ люде́й Твои́х. 11 По и́мени Твоему́, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́х земли́, пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя́. 12 Да возвесели́тся гора́ Сио́нская и да возра́дуются дще́ри Иуде́йския суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди. 13 Обыди́те Сио́н и обыми́те eго́, пове́дите в столпе́х eго́. 14 Положи́те сердца́ ва́ша в си́лу Его́ и раздели́те до́мы Его́, я́ко да пове́сте в ро́де ино́м. 15 Я́ко Той есть Бог наш во век и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

 

Псалом 48.

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней: 3 земноро́днии же и сы́нове челове́честии, вку́пе бога́т и убо́г. 4 Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. 5 Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́. 6 Вску́ю бою́ся, в день лют? Беззако́ние пяты́ моея́ обы́дет мя. 7 Наде́ющиися на си́лу свою́ и о мно́жестве бога́тства своего́ хва́лящиися, 8 брат не изба́вит, изба́вит ли челове́к? Не даст Бо́гу изме́ны за ся, 9 и це́ну избавле́ния души́ своея́, и утруди́ся в век. 10 И жив бу́дет до конца́, не у́зрит па́губы. 11 Егда́ уви́дит прему́дрыя умира́ющыя, вку́пе безу́мен и несмы́слен поги́бнут и оста́вят чужди́м бога́тство свое́. 12 И гро́би их жили́ща их во век, селе́ния их в род и род, нареко́ша имена́ своя́ на земля́х. 13 И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им. 14 Сей путь их собла́зн им, и по сих во усте́х своих благоволя́т. 15 Я́ко о́вцы во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т я́, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́мощь их обетша́ет во а́де, от сла́вы своея́ изринове́ни бы́ша. 16 Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою́ из руки́ а́довы, егда́ прие́млет мя. 17 Не убо́йся, егда́ разбогате́ет челове́к или́ егда́ умно́жится сла́ва до́му eго́: 18 я́ко внегда́ умре́ти eму́, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним сла́ва eго́. 19 Я́ко душа́ eго́ в животе́ eго́ благослови́тся: испове́стся Тебе́, егда́ благосотвори́ши eму́. 20 Вни́дет да́же до ро́да оте́ц свои́х, да́же до ве́ка не у́зрит све́та. 21 И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.

Слава:

 

Псалом 49.

Псало́м Аса́фу.

1Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. 2 От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. 3 Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. 4 Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́. 5 Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах. 6 И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́, я́ко Бог судия́ есть. 7 Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз. 8 Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же Твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну. 9 Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в. 10 Я́ко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. 11 Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть. 12 А́ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. 13 Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? 14 Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́. 15 И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. 16 Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми? 17 Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. 18 А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́. 19 Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния. 20 Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн. 21 Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ Твоя́. 22 Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. 23 Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

 

Псалом 50.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, внегда́ вни́ти к нему́ Нафа́ну проро́ку,
2 егда́ вни́де к Вирсави́и, жене́ Ури́еве.

3 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 4 Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. 5 Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. 6 Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. 7 Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 8 Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 9 Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 10 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. 11 Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. 12 Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. 13 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. 14 Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. 15 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. 16 Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 17 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 18 Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 19 Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 20 Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. 21 тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава:

 

Псалом 51.

1 В коне́ц, ра́зума Дави́ду,
2 внегда́ приити́ Дои́ку Идуме́йску, и возвести́ти Сау́лу, и рещи́ ему́:
прии́де Дави́д в дом Авимеле́хов.

3 Что хва́лишися во зло́бе, си́льне? Беззако́ние весь день. 4 Непра́вду умы́сли язы́к твой, я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́л еси́ лесть. 5 Возлюби́л еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду не́же глаго́лати пра́вду. 6 Возлюби́л еси́ вся глаго́лы пото́пныя, язы́к льстив. 7 Сего́ ра́ди Бог разруши́т тя до конца́, восто́ргнет тя, и пресели́т тя от селе́ния твоего́ и ко́рень твой от земли́ живы́х. 8 У́зрят пра́веднии и убоя́тся, и о нем возсмею́тся и реку́т: 9 се челове́к, и́же не положи́ Бо́га Помо́щника себе́, но упова́ на мно́жество бога́тства своего́, и возмо́же суе́тою свое́ю. 10 Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век и в век ве́ка. 11 Испове́мся Тебе́ во век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко бла́го пред преподо́бными Твои́ми.

 

Псалом 52.

1 В коне́ц, о маеле́фе, ра́зума Дави́ду.

2 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог, растле́ша и омерзи́шася в беззако́ниих, несть творя́й благо́е. 3 Бог с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га? 4 Вси уклони́шася, вку́пе непотре́бни бы́ша, несть творя́й благо́е, несть до еди́наго. 5 Ни ли уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба, Го́спода не призва́ша. 6 Та́мо устраши́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Бог разсы́па ко́сти человекоуго́дников: постыде́шася, я́ко Бог уничижи́ их. 7 Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Бог плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков и возвесели́тся Изра́иль.

 

Псалом 53.

1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Дави́ду,
2 внегда́ приити́ Зифе́ем, и рещи́ Сау́лови: не се́ ли Дави́д скры́ся в нас?

3 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. 4 Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. 5 Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. 6 Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. 7 Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. 8 Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, 9 я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

 

Псалом 54.

1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Аса́фу, псало́м.

2 Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. 3 Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. 4 От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. 5 Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. 6 Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. 7 И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю? 8 Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. 9 Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. 10 Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. 11 Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. 12 И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. 13 Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя́ велере́чевал, укры́л бых ся от него́. 14 Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, 15 и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. 16 Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. 17 Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. 18 Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. 19 Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. 20 Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. 21 Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. 22 Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. 23 Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. 24 Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Слава:

 

По 7-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

Судии́ седя́щему, и А́нгелом стоя́щим, трубе́ глася́щей, пла́мени горя́щу, что сотвори́ши, душе́ моя́, ведо́ма на суд? тогда́ бо лю́тая твоя́ предста́нут, и та́йная облича́тся согреше́ния. Те́мже пре́жде конца́ возопи́й Судии́: Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

Слава: Вси побди́м, и Христа́ усря́щим со мно́жеством еле́а и свеща́ми све́тлыми, я́ко да черто́га внутрь сподо́бимся, и́же бо вне двере́й пости́гнувый, безде́льно Бо́гови воззове́т: поми́луй мя.

И ныне: На одре́ лежя́ согреше́ний мно́гих, окрада́емь есмь в наде́жди спасе́ния моего́, и́бо сон моея́ ле́ности хода́тайствует души́ мое́й му́ку. Но Ты, Бо́же, рожде́йся от Де́вы, воздви́гни мя к Твоему́ пе́нию, да сла́влю Тя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди, Бо́же мой, я́ко Благ и Человеколю́бец, мно́гия ми́лости сотвори́л еси́ со мно́ю, я́же не ча́ях ви́дети, и что возда́м Твое́й бла́гости, Го́споди мой, Го́споди? Благодарю́ Твое́ многопе́тое и́мя, благодарю́ Твое́ неисповеди́мое на мне благоутро́бие, благодарю́ безприкла́дное Твое́ долготерпе́ние. И отны́не заступи́, и помози́ мне, и покры́й мя, Влады́ко, от всех, е́же не ктому́ согреша́ти пред Тобо́ю: Ты бо ве́си естества́ моего́ удобопоползнове́нное, Ты ве́си безу́мие мое́, Ты ве́си мно́ю соде́янная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во́льная и нево́льная, я́же в нощи́ и во дни, и во уме́, и мы́сли, я́ко Благ у́бо и Человеколю́бец Бог, очи́сти я́ росо́ю ми́лости Твоея́, Преблаги́й Го́споди, и спаси́ нас и́мене ра́ди Твоего́ свята́го, и́миже ве́си судьба́ми. Ты бо еси́ Свет и И́стина, и Живо́т, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.


 КАФИ́СМА ОСМА́Я.

Псалом 55.

1 В коне́ц, о лю́дех, от святы́х удале́нных, Дави́ду в столпописа́ние,
внегда́ удержа́ша и́ иноплеме́нницы в Ге́фе, псало́м.

2 Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. 3 Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. 4 В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. 5 О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? 6 Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. 7 Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. 8 Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. 9 Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. 10 Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. 11 О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. 12 На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? 13 Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, 14 я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

 

Псалом 56.

1 В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние, внегда́ему́ отбега́ти от лица́ Сау́лова в пеще́ру.

2 Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. 3 Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. 4 Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, 5 и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. 7 Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. 8 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 9 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 10 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, 11 я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. 12 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

 

Псалом 57.

1 В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние.

2 А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. 3 И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете, на земли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют. 4 Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. 5 Я́рость их по подо́бию змиину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́, 6 и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. 7 Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь. 8 Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. 9 Я́ко воск раста́яв отъи́мутся, паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца. 10 Пре́жде е́же разуме́ти те́рния ва́шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. 11 Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. 12 И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Слава:

 

Псалом 58.

1 В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние,
внегда́ посла́ Сау́л, и стреже́дом его́, е́же умертви́ти его́.

2 Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. 3 Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. 4 Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. 5 Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. 6 И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. 7 Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. 8 Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? 9 И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. 10 Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. 11 Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. 12 Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди. 13 Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. 14 Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. 15 Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. 16 Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. 17 Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. 18 Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

 

Псалом 59.

1 В коне́ц, о измени́тися хотя́щих, в столпописа́ние Дави́ду, в науче́ние:
2 внегда́ сожже́ средоре́чие Сири́йское, и Си́рию Сова́льскую,
и возврати́ся Иоа́в, и порази́ Едо́ма в де́бри Соле́й двана́десять ты́сящ.

3 Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. 4 Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. 5 Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. 6 Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. 7 Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой. 10 Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

 

Псалом 60.

1 В коне́ц, в пе́снех, Дави́ду, псало́м.

2 Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. 3 От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. 4 Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. 5 Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. 6 Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. 7 Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. 8 Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? 9 Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Слава:

 

Псалом 61.

1 В коне́ц, о Идифу́ме, псало́м Дави́ду.

2 Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? От Того́ бо спасе́ние мое́. 3 И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. 4 Доко́ле належите́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. 5 Оба́че це́ну мою́ совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ свои́ми благословля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху. 6 Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя́, я́ко от Того́ терпе́ние мое́. 7 И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не преселю́ся. 8 О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́, Бог по́мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́га. 9 Упова́йте на Него́ весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним сердца́ ва́ша, я́ко Бог помо́щник наш. 10 Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суеты́ вку́пе. 11 Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. 12 Еди́ною глаго́ла Бог, дво́я сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, 13 и Твоя́, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м eго́.

 

Псалом 62.

1 Псало́м Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в пусты́ни Иуде́йстей.

2 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. 3 Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. 4 Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. 5 Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. 6 Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. 7 А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. 8 Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 9 Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. 10 Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, 11 предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. 12 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 

Псалом 63.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. 3 Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. 4 И́же изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя́, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, 5 состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют eго́ и не убоя́тся. 6 Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? 7 Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́, 8 и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, 9 и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, 10 и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. 11 Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

 

По 8-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 5:

Во глубины́ мя греха́ попо́лзшася, треволне́ние обурева́ет отча́яния, но предвари́, Христе́, я́ко Всеси́лен, Упра́вителю всех, и ко приста́нищу ти́хому устреми́ безстра́стия, за благоутро́бие, Спа́се, и спаси́ мя.

Слава: Душе́, я́же зде привре́менна, та́мо же ве́чна, зрю суди́лище, и на Престо́ле Судию́, и трепе́щу изрече́ния: про́чее, душе́, обрати́ся, суд непроща́емь.

И ныне: Наде́жде ненаде́емых, По́моще безпомо́щных, Заступле́ние на Тя упова́ющих, свята́я Влады́чице Богоро́дице, по́мощь Твою́ низпосли́ нам.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву и вонми́ гла́су моле́ния моего́: сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, наста́ви мя на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ се́рдце мое́, во е́же боя́тися и́мене Твоего́ Свята́го, зане́же ве́лий еси́, и творя́й чудеса́. Ты еси́ Бог Еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, Си́льный в ми́лости, и Благи́й в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти, и спаса́ти вся упова́ющыя на и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ДЕВЯ́ТАЯ.

Псалом 64.

1 В коне́ц, псало́м пе́сни Дави́ду, песнь Иереми́ева и Иезеки́илева,
люде́й преселе́ния, егда́ хотя́ху исходи́ти.

2 Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. 3 Услы́ши моли́тву мою́, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. 4 Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. 5 Блаже́н, eго́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, 6 ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, 7 уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, 8 смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн eго́ кто постои́т? Смяту́тся язы́цы, 9 и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. 10 Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия напо́лнися вод. Угото́вал еси́ пи́щу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. 11 Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. 12 Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, 13 разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. 14 Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.

 

Псалом 65.

1 В коне́ц, песнь псалма́ воскресе́ния.

2 Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́. 3 Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́. 4 Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. 5 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. 6 Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, 7 Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. О́чи Его́ на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе́. 8 Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его́, 9 поло́жшаго ду́шу мою́ в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х. 10 Я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. 11 Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ на́шем. 12 Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й. 13 Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе́ моли́твы моя́, 14 я́же изреко́сте устне́ мои́, и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́рби мое́й, 15 всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́. 16 Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мое́й. 17 К Нему́ усты́ мои́ми воззва́х и вознесо́х под язы́ком мои́м. 18 Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце мое́м, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. 19 Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего́. 20 Благослове́н Бог, и́же не отста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от мене́.

 

Псалом 66.

1 В коне́ц, в пе́снех, псало́м пе́сни Дави́ду.

2 Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. 3 Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 4 Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 5 Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. 6 Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 7 Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, 8 благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.

Слава:

 

Псалом 67.

1 В коне́ц, псало́м пе́сни Дави́ду.

2 Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Егó, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 3 Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, 4 а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом, да насладя́тся в весе́лии. 5 Воспо́йте Бо́гу, по́йте и́мени Его́, путесотвори́те возше́дшему на за́пады. Госпо́дь и́мя Ему́, и ра́дуйтеся пред Ним. 6 Да смяту́тся от лица́ Его́, Отца́ си́рых и судии́ вдови́ц: Бог в ме́сте святе́м Свое́м. 7 Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющыя живу́щыя во гробе́х. 8 Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни, 9 земля́ потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. 10 Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему́ и изнемо́же, Ты же соверши́л еси́ е́. 11 Живо́тная Твоя́ живу́т на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю ни́щему, Бо́же. 12 Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющым си́лою мно́гою. 13 Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти. 14 А́ще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та. 15 Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. 16 Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. 17 Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора́, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. 18 Колесни́ца Бо́жия тма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во святе́м. 19 Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющыяся, е́же всели́тися. 20 Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших. 21 Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. 22 Оба́че Бог сокруши́т главы́ враго́в Свои́х, верх влас преходя́щих в прегреше́ниих свои́х. 23 Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х. 24 Я́ко да омо́чится нога́ Твоя́ в кро́ви, язы́к пес твои́х, от враг от него́. 25 Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́ Царя́, и́же во святе́м, 26 предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц. 27 В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 28 Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. 29 Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твое́ю, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соде́лал еси́ в нас. 30 От хра́ма Твоего́ во Иерусали́м Тебе́ принесу́т ца́рие да́ры. 31 Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искуше́нныя сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щыя бра́нем. 32 Прии́дут моли́твенницы от Еги́пта, Ефио́пиа предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу. 33 Ца́рства земна́я, по́йте Бо́гу, воспо́йте Го́сподеви, 34 возше́дшему на Не́бо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему́ глас си́лы. 35 Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его́, и си́ла Его́ на о́блацех. 36 Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м, благослове́н Бог.

Слава:

 

Псалом 68.

1 В коне́ц, о изме́ншихся, псало́м Дави́ду.

2 Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. 3 Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. 4 Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. 5 Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. 6 Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. 7 Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. 8 Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. 9 Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. 10 Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. 11 И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, 12 и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. 13 О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. 14 Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. 15 Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. 16 Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. 17 Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. 18 Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. 19 Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. 20 Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. 21 Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. 22 И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. 23 Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. 24 Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. 25 Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. 26 Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. 27 Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. 28 Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. 29 Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. 30 Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. 31 Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: 32 и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. 33 Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. 34 Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. 35 Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. 36 Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, 37 и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

 

Псалом 69.

1 В коне́ц, Дави́ду в воспомина́ние, во е́же спасти́ мя Го́споду.

2 Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. 3 Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 4 Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 5 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: 6 аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Слава:

 

По 9-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 6:

Помышля́ю день стра́шный и пла́чу дея́ний мои́х лука́вых, ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́? Или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не единоро́дный, Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

Слава: Во юдо́ли плаче́вне, на ме́сте, е́же завеща́л еси́, егда́ ся́деши, Ми́лостиве, сотвори́ти пра́ведный суд, не обличи́ моя́ сокрове́нная, ниже́ посрами́ мене́ пред А́нгелы, но пощади́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне: Упова́ние и покро́в держа́вный к Тебе́ притека́ющих, Богороди́тельнице, благо́е предста́тельство ми́ра, моли́ со безпло́тными приле́жно, Его́же родила́ еси́ Человеколю́бнейшаго Бо́га, изба́витися душа́м на́шым от вся́каго преще́ния, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди, Бо́же наш, И́же Еди́н окая́нныя моея́ души́ неду́г и сея́ исцеле́ние ве́дый, исцели́ ю́, я́коже ве́си, ра́ди мно́жества ми́лости Твоея́ и щедро́т Твои́х, поне́же от дел мои́х несть пла́стыря приложи́ти ей, ниже́ еле́а, ниже́ обяза́ния, но Ты, прише́дый не пра́ведныя призва́ти, но гре́шныя в покая́ние, поми́луй, уще́дри, прости́ ю́, раздери́ рукописа́ние мно́гих мои́х и сту́дных дея́ний и наста́ви мя на пра́вый путь Твой, да, ходя́й во и́стине Твое́й, возмогу́ избежа́ти стрел лука́ваго и си́це предста́ну неосужде́нно пред стра́шным престо́лом Твои́м, сла́вя и воспева́я Пресвято́е Твое́ и́мя во ве́ки, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ДЕСЯ́ТАЯ.

Псалом 70.

Дави́ду псало́м, сыно́в Ионада́вовых и пе́рвых пле́ншихся, не надпи́сан у евре́й.

1На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. 2 Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. 3 Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. 4 Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, 5 я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. 6 В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. 7 Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. 8 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 9 Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. 10 Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, 11 глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. 12 Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. 13 Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. 14 Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. 15 Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. 16 Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. 17 Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, 18 и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, 19 си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? 20 Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. 21 Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. 22 И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. 23 Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. 24 Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

 

Псалом 71.

О Соломо́не, псало́м Дави́ду.

1Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву: 2 суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. 3 Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. 4 Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. 5 И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в. 6 Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. 7 Возсия́ет во днех eго́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́. 8 И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. 9 Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ eго́ персть поли́жут. 10 Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т: 11 и покло́нятся eму́ вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают eму́. 12 Я́ко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, eму́же не бе помо́щника. 13 Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т: 14 от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя eго́ пред ни́ми. 15 И жив бу́дет, и да́стся eму́ от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т eго́. 16 Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод eго́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. 17 Бу́дет и́мя eго́ благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя eго́, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т eго́. 18 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. 19 И благослове́но и́мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его́ вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.

Слава:

 

Оскуде́ша пе́сни Дави́да, сы́на Иессе́ова.

Псалом 72.

Псало́м Аса́фу.

1Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. 2 Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. 3 Я́ко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. 4 Я́ко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, 5 в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. 6 Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. 7 Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 8 Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. 9 Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. 10 Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. 11 И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем? 12 Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. 13 И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, 14 и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 15 А́ще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, eму́же обеща́хся, 16 и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, 17 до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 18 Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 19 Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. 20 Я́ко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. 21 Я́ко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. 22 И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. 23 И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою́, 24 и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. 25 Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? 26 Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. 27 Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. 28 Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

 

Псалом 73.

Ра́зума Аса́фу.

1Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? 2 Помяни́ сонм Твой, eго́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. 3 Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. 4 И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша, 5 я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша. 6 Две́ри eго́ вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. 7 Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. 8 Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. 9 Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. 10 Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́? 11 Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? 12 Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 13 Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, 14 Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. 15 Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. 16 Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. 17 Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́. 18 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́. 19 Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. 20 При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. 21 Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́. 22 Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. 23 Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Слава:

 

Псалом 74.

1 В коне́ц, да не растли́ши, псало́м пе́сни Аса́фу.

2 Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. 4 Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. 5 Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, 6 не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: 7 я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. 8 Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. 9 Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. 10 Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: 11 и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

 

Псалом 75.

1 В коне́ц, в пе́снех, псало́м Аса́фу, песнь ко ассириа́нину.

2 Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 3 И бысть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ в Сио́не. 4 Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и мечь и брань. 5 Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. 6 Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. 7 От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. 8 Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. 9 С Небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ убоя́ся, и умолча́, 10 внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́. 11 Я́ко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. 12 Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Вси и́же о́крест Его́ принесу́т да́ры, 13 стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

 

Псалом 76.

1 В коне́ц, о Идифу́ме, псало́м Аса́фу.

2 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. 3 В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 4 Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. 5 Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. 6 Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: 7 но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: 8 еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? 9 Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? 10 Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? 11 И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. 12 Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, 13 и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. 14 Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? 15 Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, 16 изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. 17 Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, 18 мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. 19 Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. 20 В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. 21 Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Слава:

 

По 10-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 6:

Стра́шнаго дне прише́ствия Твоего́ ужаса́юся, Христе́, и, неумы́тнаго суди́лища боя́йся, Го́споди, ужаса́юся и трепе́щу, я́ко имы́й мно́жество согреше́ний, но пре́жде конца́ я́ко Ми́лостив Бог, обрати́ и спаси́ мя, Спа́се мой Многоми́лостиве.

Слава: Егда́ престо́ли на суд поста́вятся, Го́споди, и суди́лищу Твоему́ предста́нут челове́цы: не предпочте́тся царь во́ина, не преиму́ществит влады́ка раба́: ки́йждо бо от свои́х дел или́ просла́вится, или́ постыди́тся.

И ныне: Вели́ких дарова́ний, Чи́стая Де́во Богома́ти, Ты сподо́билася еси́, я́ко родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, во спасе́ние душ на́ших.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Бо́же наш, в ми́лости Бога́тый и в щедро́тах Непостижи́мый, Еди́не по естеству́ Безгре́шен, и нас ра́ди кроме́ греха́ быв Челове́к, услы́ши в час сей боле́зненное мое́ сие́ моле́ние, я́ко нищ и убо́г есмь от дел благи́х, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Ты бо ве́си, Вы́шний Царю́, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко всю мою́ ю́ность во гресе́х ижди́х и в след похоте́й пло́ти моея́ ходи́в, весь смех де́моном бых, весь диа́волу после́довах, вы́ну в тиме́нии сласте́й валя́яйся, омрачи́вся бо помышле́нием от младе́нства, да́же и до ны́не, никогда́же восхоте́х сотвори́ти во́лю Твою́ святу́ю, но весь от наве́тующих мя страсте́й плени́вся, смех и поруга́ние де́моном бых, ника́коже во уме помышля́яй, я́ко нестерпи́мый гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, и лежа́щую гее́нну о́гненную. Я́коже отсю́ду во отча́яние впады́й, и ника́коже в чу́встве обраще́ния быв, пуст и наг е́же от Твоея́ дру́жбы бых. Кий бо вид греха́ не соде́лах? Ко́е де́ло де́монское не соде́ях? Ко́е дея́ние сту́дное и блу́дное не с преиму́ществом и тща́нием соверши́х? Ум воспомина́ньми плотски́ми оскверни́х, те́ло смеше́ньми окаля́х, дух сосложе́нием оскверни́х, всяк уд окая́нныя моея́ пло́ти служи́ти и рабо́тати грехо́м возлюби́х. И кто про́чее не возрыда́ет мя, окая́ннаго? Кто не воспла́чет мя, осужде́ннаго? Аз бо еди́н, Влады́ко, я́рость Твою́ прогне́вах, аз еди́н гнев Твой на мя разжего́х, аз еди́н лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, превозше́д и препобеди́в вся от ве́ка гре́шники, несравне́нно погреши́вый и непроще́нно. Но поне́же Многоми́лостивый, Благоутро́бный еси́, Человеколю́бче, и ожида́еши челове́ческаго обраще́ния, се и аз вверга́ю себе́ пред стра́шное и нестерпи́мое Твое́ суди́ще, и я́коже пречи́стым Твои́м нога́м каса́яйся, из глубины́ души́ взыва́ю Ти: очи́сти, Го́споди, прости́, Благопремени́телю, поми́луй не́мощь мою́, приклони́ся недоуме́нию моему́, вонми́ моле́нию моему́ и слез мои́х не премолчи́, приими́ мя ка́ющагося, и заблу́ждшаго обрати́, обраща́ющагося объими́ и моля́щагося прости́. Не бо положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, не положи́л еси́ проще́ния не согреша́ющым, но положи́л еси́ покая́ние мне, гре́шному, в ни́хже в негодова́ние Твое́ соде́ях, наг и обнаже́н пред Тобо́ю предстою́, Сердцеве́дче Го́споди, испове́даяй моя́ грехи́: не бо могу́ воззре́ти и ви́дети высоту́ Небе́сную, от тя́жести грехо́в мои́х сляца́емь. Просвети́ у́бо о́чи се́рдца моего́ и даждь ми умиле́ние к покая́нию, и сокруше́ние се́рдца ко исправле́нию, да со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием, к та́мошнему ми́ру пойду́, хваля́ и благословя́ вы́ну всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ЕДИНАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 77.

Ра́зума Аса́фу.

1Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст мои́х. 2 Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: 4 не утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. 5 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, 6 я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: 7 да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. 8 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. 9 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день бра́ни: 10 не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. 11 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им 12 пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. 13 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. 15 И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 15 Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, 16 и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. 17 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18 и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна душа́м свои́м. 19 И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 20 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? 21 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 22 я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. 23 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24 и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 25 Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ им до сы́тости. 26 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27 и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28 И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 29 И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 30 Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 31 и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. 33 И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 34 Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: 35 и помяну́ша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 36 И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: 37 се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. 38 То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 39 И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 40 Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? 41 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, 42 и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́юшаго, 43 я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, 44 и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. 45 Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46 И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 47 Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 48 и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 49 Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. 50 Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 51 и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, 53 и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 54 И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 55 И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 56 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, 57 и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 58 и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. 59 Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60 и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 61 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 62 и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. 63 Ю́ношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 64 свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 65 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, 66 и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 67 И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68 и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, 69 и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. 70 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. 71 От дои́лиц поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. 72 И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Слава:

 

Псалом 78.

Псало́м Аса́фу.

1Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша храм святы́й Твой, 2 положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 3 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. 4 Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 5 Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое́? 6 Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша, 7 я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто eго́ опустоши́ша. 8 Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. 9 Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́. 10 Да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве раб Твои́х пролиты́я. 11 Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. 12 Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го́споди. 13 Мы же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою́.

 

Псалом 79.

1 В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м.

2 Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, 3 пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. 4 Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 5 Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? 6 Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. 7 Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны. 8 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 9 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10 Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни зе́млю. 11 Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; 12 простре́ ро́зги eго́ до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́. 13 Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? 14 Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15 Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, 16 и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́. 17 Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. 18 Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́, 19 и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое́ призове́м. 20 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

 

Псалом 80.

1 В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу.

2 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, 3 приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 4 воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, 5 я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. 6 Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́петския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша. 7 Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. 8 В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. 9 Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. 10 Не бу́дет Тебе́ бог нов, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. 11 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. 12 И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: 13 и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих свои́х. 14 А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, 15 ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. 16 Врази́ Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век. 17 И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Слава:

 

Псалом 81.

Псало́м Аса́фу.

1Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2 Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 3 Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4 Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите eго́. 5 Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. 6 Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. 7 Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 8 Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

 

Псалом 82.

1 Песнь псалма Асафу.

2 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. 3 Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. 4 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 5 Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. 6 Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 7 селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8 Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9 и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10 Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11 Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. 12 Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, 13 и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие. 14 Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. 15 Я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, 16 та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. 17 Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. 18 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19 И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́.

 

Псалом 83.

1 В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! 3 Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. 4 И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 5 Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. 6 Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 7 во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. 8 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. 9 Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. 10 Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. 11 Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. 12 Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13 Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

 

Псалом 84.

1 В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м.

2 Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 3 оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. 4 Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5 Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. 6 Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? 7 Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 8 Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. 9 Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10 Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 12 И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, 13 и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. 14 Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Слава:

 

По 11-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и теле́с, свободи́ мя, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ВТОРАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 85.

Моли́тва Дави́ду.

1Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. 2 Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. 3 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. 4 Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 5 Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. 6 Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. 7 В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. 8 Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. 9 Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, 10 я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. 11 Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. 12 Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: 13 я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. 14 Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. 15 И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, 16 при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. 17 Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

 

Псалом 86.

1 Сыно́м Коре́овым, псало́м пе́сни.

2 Основа́ния eго́ на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих. 3 Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. 4 Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущым мя, и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. 5 Ма́ти Сио́н рече́т: челове́к, и челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и́ Вы́шний. 6 Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й сих бы́вших в нем. 7 Я́ко веселя́щихся всех жили́ще в тебе́.

 

Псалом 87.

1 Песнь псалма́ сыно́м Коре́овым, в коне́ц,
о маеле́фе е́же отвеща́ти, ра́зума Ема́ну Изра́ильтянину.

2 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. 3 Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 4 я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. 5 Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, 6 в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. 7 Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. 8 На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. 9 Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. 10 О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. 11 Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? 12 Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? 13 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? 14 И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. 15 Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? 16 Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. 17 На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, 18 обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. 19 Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Слава:

 

Псалом 88.

1 Ра́зума Ефа́ма Изра́ильтянина, псало́м.

2 Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 3 Зане́ рекл еси́: в век ми́лость сози́ждется, на Небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 4 Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ Моему́: 5 до ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в род и род престо́л твой. 6 Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в це́ркви святы́х. 7 Я́ко кто во о́блацех уравни́тся Го́сподеви? Уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих? 8 Бог прославля́емь в сове́те святы́х, Ве́лий и Стра́шен есть над все́ми окре́стными Его́. 9 Го́споди Бо́же сил, кто подо́бен Тебе́? Си́лен еси́, Го́споди, и и́стина Твоя́ о́крест Тебе́. 10 Ты влады́чествуеши держа́вою морско́ю: возмуще́ние же волн eго́ Ты укроча́еши. 11 Ты смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ расточи́л еси́ враги́ Твоя́. 12 Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную и исполне́ние ея́ Ты основа́л еси́. 13 Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси́, Фаво́р и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася. 14 Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ца Твоя́. 15 Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла Твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дете пред лице́м Твои́м. 16 Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, 17 и о и́мени Твое́м возра́дуются весь день, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. 18 Я́ко похвала́ си́лы их Ты еси́, и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш. 19 Я́ко Госпо́дне есть заступле́ние, и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего. 20 Тогда́ глаго́лал еси́ в виде́нии сыново́м Твои́м, и рекл еси́: положи́х по́мошь на си́льнаго, вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х, 21 обрето́х Дави́да раба́ Moeгó, еле́ем святы́м Мои́м пома́зах eго́. 22 И́бо рука́ Моя́ засту́пит eго́, и мы́шца Моя́ укрепи́т eго́, 23 ничто́же успе́ет враг на него́, и сын беззако́ния не приложи́т озло́бити eго́: 24 и ссеку́ от лица́ eго́ враги́ eго́, и ненави́дящыя eго́ побежду́. 25 И и́стина Моя́ и ми́лость Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся рог eго́, 26 и положу́ на мо́ри ру́ку eго́, и на река́х десни́цу eго́. 27 Той призове́т Мя: Оте́ц мой еси́ Ты, Бог мой и Засту́пник спасе́ния моего́. 28 И Аз пе́рвенца положу́ eго́, высока́ па́че царе́й земны́х: 29 в век сохраню́ eму́ ми́лость Мою́, и заве́т Мой ве́рен eму́, 30 и положу́ в век ве́ка се́мя eго́, и престо́л eго́ я́ко дни́е не́ба. 31 А́ще оста́вят сы́нове eго́ зако́н Мой, и в судьба́х Мои́х не по́йдут, 32 а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т, и з́аповедей Мои́х не сохраня́т, 33 посещу́ жезло́м беззако́ния их, и ра́нами непра́вды их, 34 ми́лость же Мою́ не разорю́ от них, ни преврежду́ во и́стине Мое́й, 35 ниже́ оскверню́ заве́та Моего́, и исходя́щих от уст Мои́х не отве́ргуся. 36 Еди́ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ду солжу́? 37 Се́мя eго́ во век пребу́дет, и престо́л eго́, я́ко со́лнце предо́ Мно́ю, 38 и я́ко луна́ соверше́на в век, и Свиде́тель на Небеси́ ве́рен. 39 Ты же отри́нул еси́ и уничижи́л, негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́, 40 разори́л еси́ заве́т раба́ Твоего́, оскверни́л еси́ на земли́ святы́ню eго́: 41 разори́л еси́ вся опло́ты eго́, положи́л еси́ тве́рдая eго́ страх. 42 Расхища́ху eго́ вси мимоходя́щии путе́м, бысть поноше́ние сосе́дом свои́м. 43 Возвы́сил еси́ десни́цу стужа́ющих eму́, возвесели́л еси́ вся враги́ eго́: 44 отврати́л еси́ по́мощь меча́ eго́, и не заступи́л еси́ eго́ во бра́ни. 45 Разори́л еси́ от очище́ния eго́, престо́л eго́ на зе́млю пове́ргл еси́, 46 ума́лил еси́ дни вре́мене eго́, облия́л еси́ eго́ студо́м. 47 Доко́ле, Го́споди, отвраща́ешися в коне́ц? Разжже́тся я́ко огнь гнев Твой? 48 Помяни́, кий мой соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ны челове́ческия? 49 Кто есть челове́к, и́же поживе́т и не у́зрит сме́рти, изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы? 50 Где суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го́споди, и́миже кля́лся еси́ Давиду́ во и́стине Твое́й? 51 Помяни́, Го́споди, поноше́ние раб Твои́х, е́же удержа́х в не́дре мое́м мно́гих язы́к, 52 и́мже поноси́ша врази́ Твои, Го́споди, и́мже поноси́ша измене́нию христа́ Твоего́. 53 Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.

Слава:

 

Псалом 89.

1 Молитва Мои́сеа челове́ка Божия.

2 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. 3 Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. 4 Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. 5 Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. 6 Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 7 Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. 8 Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. 9 Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, 10 ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. 11 Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? 12 Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. 13 Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. 14 Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, 15 во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. 16 И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. 17 И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

 

Псалом 90.

Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей.

1Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 3 Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, 4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. 5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, 6 от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. 7 Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, 8 оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. 9 Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. 10 Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, 11 я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. 12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, 13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. 14 Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 15 Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, 16 долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава:

 

По 12-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Блудни́цы сле́зы и Петро́вы прие́мый, Го́споди, и мытаря́ оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, и мене́ во умиле́нии припа́дающа уще́дри, Спа́се, и поми́луй мя.

Слава: Приими́ я́ко мытаря́, Го́споди, я́ко блудни́цу очи́сти мя, Влады́ко, я́ко ханане́ю поми́луй, по вели́цей Твое́й ми́лости.

И ныне: Ма́ти све́та Благослове́нная Богоро́дице, моли́ся Христу́ Бо́гу совозсия́ти у́тро, и ве́лию ми́лость душа́м на́шым.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Бо́же мой, Еди́н Благи́й и Человеколюби́вый, Еди́н Ми́лостивый и Кро́ткий, Еди́н И́стинный и Пра́ведный, Еди́н Ще́дрый и Ми́лостивый Бо́же наш: да прии́дет си́ла Твоя́ на мя, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, и да укрепи́т мой храм Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния Твоего́, Влады́ко и Человеколю́бче, Любобла́же, Любоблагоутро́бне, просвети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю во́лею. Очи́сти мя от вся́кия зло́бы и греха́: соблюди́ мя нескве́рна и непоро́чна от вся́каго наи́тия и де́йства диа́воля, и да́руй ми по Твое́й бла́гости, Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего́ стра́ха страши́тися, е́же твори́ти Тебе́ благоуго́дная до после́дняго моего́ издыха́ния, я́ко да по неисповеди́мой Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́сли, не искуше́н вся́кия сопротиволежа́щия се́ти храм. Го́споди мой, Го́споди, покры́й мя Твои́м благоутро́бием, и не оста́ви мя, гре́шнаго, и нечи́стаго, и недосто́йнаго раба́ Твоего́: я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди, и о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну, и Тебе́ сла́ву возсы́лаем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ТРЕТИЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 91.

1 Псало́м пе́сни в день суббо́тный.

2 Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний: 3 возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь, 4 в десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в гу́слех. 5 Я́ко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся. 6 Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, зело́ углуби́шася помышле́ния Твоя́. 7 Муж безу́мен не позна́ет, и неразу́мив не разуме́ет сих. 8 Внегда́ прозябо́ша гре́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси де́лающии беззако́ние: я́ко да потребя́тся в век ве́ка. 9 Ты же Вы́шний во век, Го́споди. 10 Я́ко се врази́ Твои́, Го́споди, я́ко се врази́ Твои́ поги́бнут, и разы́дутся вси де́лающии беззако́ние. 11 И вознесе́тся я́ко единоро́га рог мой, и ста́рость моя́ в еле́и масти́те. 12 И воззре́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя лука́внующыя услы́шит у́хо мое́. 13 Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. 14 Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, 15 еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и благоприе́млюще бу́дут. 16 Да возвестя́т, я́ко прав Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в Нем.

 

Псалом 92.

В день предсуббо́тный, внегда́ насели́ся земля́, хвала́ пе́сни Дави́ду.

1Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 2 Гото́в Престо́л Твой отто́ле: от ве́ка Ты еси́. 3 Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. 4 Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. 5 Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́, до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

 

Псалом 93.

Псало́м Дави́ду, в четве́ртый суббо́ты.

1Бог отмще́ний Госпо́дь, Бог отмще́ний не обину́лся есть. 2 Вознеси́ся Судя́й земли́, возда́ждь воздая́ние го́рдым. 3 Доко́ле гре́шницы, Го́споди, доко́ле гре́шницы восхва́лятся? 4 Провеща́ют и возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют вси де́лающии беззако́ние? 5 Лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша и достоя́ние Твое́ озло́биша. 6 Вдови́цу и си́ра умори́ша и прише́льца уби́ша, 7 и ре́ша: не у́зрит Госпо́дь, ниже́ уразуме́ет Бог Иа́ковль. 8 Разуме́йте же безу́мнии в лю́дех и бу́ии не́когда умудри́теся. 9 Насажде́й у́хо, не слы́шит ли? Или́ созда́вый о́ко, не сматря́ет ли? 10 Наказу́яй язы́ки, не обличи́т ли, уча́й челове́ка ра́зуму? 11 Госпо́дь весть помышле́ния челове́ческая, я́ко суть су́етна. 12 Блаже́н челове́к, eго́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от зако́на Твоего́ научи́ши eго́, 13 укроти́ти eго́ от дней лю́тых, до́ндеже изры́ется гре́шному я́ма. 14 Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свои́х, и достоя́ния Своего́ не оста́вит, 15 до́ндеже пра́вда обрати́тся на суд, и держа́щиися ея́ вси пра́вии се́рдцем. 16 Кто воста́нет ми на лука́внующыя? Или́ кто спредста́нет ми на де́лающыя беззако́ние? 17 А́ще не Госпо́дь помо́гл бы ми, вма́ле всели́лася бы во ад душа́ моя́. 18 А́ще глаго́лах, подви́жеся нога́ моя́, ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми. 19 По мно́жеству боле́зней мои́х в се́рдце мое́м, утеше́ния Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́. 20 Да не прибу́дет Тебе́ престо́л беззако́ния, созида́яй труд на повеле́ние. 21 Уловя́т на ду́шу пра́ведничу, и кровь непови́нную осу́дят. 22 И бысть мне Госпо́дь в прибе́жище, и Бог мой в по́мошь упова́ния моего́. 23 И возда́ст им Госпо́дь беззако́ние их и по лука́вствию их погуби́т я́ Госпо́дь Бог (наш).

Слава:

 

Псалом 94.

Хвала́ пе́сни Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему: 2 предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́. 3 Я́ко Бог Ве́лий Госпо́дь, и Царь Ве́лий по всей земли́, 4 я́ко в руце́ Его́ вси концы́ земли́, и высоты́ гор Того́ суть. 5 Я́ко Того́ есть мо́ре, и Той сотвори́ е́, и су́шу ру́це Его́ созда́сте. 6 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́, и воспла́чемся пред Го́сподем сотво́ршим нас: 7 я́ко Той есть Бог наш, и мы лю́дие па́жити Его́, и о́вцы руки́ Его́. Днесь а́ще глас Его́ услы́шите, 8 не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́ко в прогне́вании, по дни искуше́ния в пусты́ни, 9 во́ньже искуси́ша Мя отцы́ ва́ши, искуси́ша Мя, и ви́деша дела́ Моя́. 10 Четы́редесять лет негодова́х ро́да того́, и рех, при́сно заблужда́ют се́рдцем, ти́и же не позна́ша путе́й Мои́х, 11 я́ко кля́хся во гне́ве Мое́м, а́ще вни́дут в поко́й Мой.

 

Псалом 95.

Хвала́ пе́сни Дави́ду, внегда́ дом созида́шеся по плене́нии, не надпи́сан у евре́й.

1Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́, 2 воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя Его́, благовести́те день от дне спасе́ние Его́. 3 Возвести́те во язы́цех сла́ву Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́. 4 Я́ко Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, стра́шен есть над все́ми бо́ги. 5 Я́ко вси бо́зи язы́к бе́сове: Госпо́дь же небеса́ сотвори́. 6 Испове́дание и красота́ пред Ним, святы́ня и великоле́пие во святи́ле Его́. 7 Принеси́те Го́сподеви оте́чествия язы́к, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 8 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, возми́те же́ртвы, и входи́те во дворы́ Его́. 9 Поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́, да подви́жится от лица́ Его́ вся земля́. 10 Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится: су́дит лю́дем пра́востию. 11 Да возвеселя́тся небеса́, и ра́дуется земля́, да подви́жится мо́ре и исполне́ние eго́. 12 Возра́дуются поля́, и вся я́же на них: тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная 13 от лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко гряде́т суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем и́стиною Свое́ю.

 

Псалом 96.

Псало́м Дави́ду, егда́ земля́ его́ устроя́шеся, не надпи́сан у евре́й.

1Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуется земля́, да веселя́тся о́строви мно́зи. 2 О́блак и мрак о́крест Eго́, пра́вда и судьба́ исправле́ние Престо́ла Его́. 3 Огнь пред Ним предъи́дет, и попали́т о́крест враги́ Его́. 4 Освети́ша мо́лния Его́ вселе́нную: ви́де, и подви́жеся земля́. 5 Го́ры я́ко воск раста́яша от лица́ Госпо́дня, от лица́ Го́спода всея́ земли́. 6 Возвести́ша небеса́ пра́вду Его́, и ви́деша вси лю́дие сла́ву Его́. 7 Да постыдя́тся вси кла́няющиися истука́нным, хва́лящиися о и́долех свои́х, поклони́теся Ему́ вси А́нгели Его́. 8 Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и возра́довашася дще́ри Иуде́йския, суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди, 9 я́ко Ты Госпо́дь Вы́шний над все́ю земле́ю, зело́ превозне́слся еси́ над все́ми бо́ги. 10 Лю́бящии Го́спода, ненави́дите зла́я, храни́т Госпо́дь ду́шы преподо́бных Свои́х, из ру́ки гре́шничи изба́вит я́. 11 Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие. 12 Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде и испове́дайте па́мять Святы́ни Его́.

Слава:

 

Псалом 97.

Псало́м Дави́ду.

1Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь. Спасе́ Его́ десни́ца Его́, и мы́шца свята́я Его́. 2 Сказа́ Госпо́дь спасе́ние Свое́, пред язы́ки откры́ пра́вду Свою́. 3 Помяну́ ми́лость Свою́ Иа́кову, и и́стину Свою́ до́му Изра́илеву, ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. 4 Воскли́кните Бо́гови вся земля́, воспо́йте, и ра́дуйтеся, и по́йте. 5 По́йте Го́сподеви в гу́слех, в гу́слех и гла́се псало́мсте. 6 В труба́х ко́ваных и гла́сом трубы́ ро́жаны воструби́те пред Царе́м Го́сподем. 7 Да подви́жится мо́ре и исполне́ние eго́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 8 Ре́ки воспле́щут руко́ю вку́пе, го́ры возра́дуются. 9 От лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко и́дет суди́ти земли́, суди́ти вселе́нней в пра́вду, и лю́дем пра́востию.

 

Псалом 98.

Псало́м Дави́ду.

1Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие: седя́й на Херуви́мех, да подви́жится земля́. 2 Госпо́дь в Сио́не вели́к, и высо́к есть над все́ми людьми́. 3 Да испове́дятся и́мени Твоему́ вели́кому, я́ко стра́шно и свя́то есть. 4 И честь царе́ва суд лю́бит: Ты угото́вал еси́ правоты́, суд и пра́вду во Иа́кове Ты сотвори́л еси́. 5 Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. 6 Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Самуи́л в призыва́ющих и́мя Его́: призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их. 7 В столпе́ о́блачне глаго́лаше к ним: я́ко храня́ху свиде́ния Его́ и повеле́ния Его́, я́же даде́ им. 8 Го́споди Бо́же наш, Ты послу́шал еси́ их: Бо́же, ты ми́лостив быва́л еси́ им, и мща́я на вся начина́ния их. 9 Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся в горе́ святе́й Его́, я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Псалом 99.

Псало́м Дави́ду, во исповеда́ние.

1Воскли́кните Бо́гови вся земля́, 2 рабо́тайте Го́сподеви в весе́лии, вни́дите пред Ним в ра́дости. 3 Уве́дите, я́ко Госпо́дь той есть Бог наш: Той сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его́ и о́вцы па́жити Его́. 4 Вни́дите во врата́ Его́ во испове́дании, во дворы́ Его́ в пе́ниих: испове́дайтеся Ему́, хвали́те и́мя Его́. 5 Я́ко благ Госпо́дь, в век ми́лость Его́, и да́же до ро́да и ро́да и́стина Его́.

 

Псалом 100.

Псало́м Дави́ду.

1Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. 2 Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. 3 Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. 4 Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. 5 Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. 6 О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. 7 Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. 8 Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Слава:

 

По 13-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 8:

О́ком благоутро́бным, Го́споди, виждь мое́ смире́ние, я́ко пома́ле жизнь моя́ иждива́ется, и от дел несть мне спасе́ния. Сего́ ра́ди молю́ся: о́ком благоутро́бным, Го́споди, виждь мое́ смире́ние и спаси́ мя.

Слава: Я́ко Судии́ предстоя́щу, попецы́ся, душе́, и стра́шнаго дне час помышля́й, суд бо неми́лостив есть не сотво́ршым ми́лости. Возопи́й у́бо Христу́ Бо́гу: Сердцеве́дче, согреши́х, пре́жде да́же не осу́диши, поми́луй мя.

И ныне: Стра́шнаго Твоего́ и гро́знаго, и неумы́тнаго суда́, Христе́, во уме́ прие́м день и час, трепе́щу, я́ко злоде́й, студа́ дела́ и дея́ния име́яй лю́тая, я́же еди́н аз соде́ях приле́жно. Те́мже стра́хом припа́даю Тебе́, вопия́ боле́зненно: моли́твами ро́ждшия Тя, Многоми́лостиве, спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Святы́й, И́же в вы́шних живы́й, и всеви́дяшим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь. Тебе́ приклони́хом вы́ю души́ и телесе́, и Тебе́ мо́лимся, Святы́й святы́х: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны: и а́ще что к Тебе́ согреши́хом во́лею и нево́лею, я́ко Благ и Человеколю́бец Бог прости́, да́руяй нам и ми́рная блага́я Твоя́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ЧЕТВЕРТАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 101.

1 Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́ет, и пред Го́сподем пролие́т моле́ние свое́.

2 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. 3 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. 4 Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 5 Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. 6 От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. 7 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. 8 Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. 9 Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. 10 Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. 11 От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. 12 Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. 13 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. 14 Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. 15 Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. 16 И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. 17 Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. 18 Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. 19 Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. 20 Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, 21 услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, 22 возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. 23 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. 24 Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. 25 Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. 26 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. 27 Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. 28 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 29 Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

 

Псалом 102.

Псало́м Дави́ду.

1Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. 2 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 3 очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 4 избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, 5 исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 6 Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. 7 Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: 8 Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. 9 Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, 10 не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. 11 Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. 12 Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. 13 Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. 14 Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. 15 Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, 16 я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. 17 Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, 18 и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. 19 Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. 20 Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. 21 Благослови́те Го́спода вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. 22 Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Слава:

 

Псалом 103.

Псало́м Дави́ду, о мирсте́м бытии́.

1Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. 2 Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. 3 Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. 4 Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. 5 Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. 6 Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, 7 от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. 8 Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. 9 Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. 10 Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. 11 Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. 12 На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. 13 Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. 14 Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. 15 И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 16 Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. 17 Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. 18 Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. 19 Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. 20 Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. 21 Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. 22 Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. 23 Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. 24 Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. 25 Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, 26 та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. 27 Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. 28 Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, 29 отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. 30 По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. 31 Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, 32 призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. 33 Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, 34 да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. 35 Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Слава:

 

Псалом 104.

Аллилу́иа.

1Испове́дайтеся Го́сподеви, и призыва́йте и́мя Его́, возвести́те во язы́цех дела́ Его́. 2 Воспо́йте Ему́ и по́йте Ему́, пове́дите вся чудеса́ Его́. 3 Хвали́теся о и́мени святе́м Его́, да возвесели́тся се́рдце и́щущих Го́спода. 4 Взыщи́те Го́спода, и утверди́теся, взыщи́те лица́ Его́ вы́ну. 5 Помяни́те чудеса́ Его́, я́же сотвори́, чудеса́ Его́, и судьбы́ уст Его́. 6 Се́мя Авра́амле раби́ Его́, сы́нове Иа́ковли избра́ннии Его́. 7 Той Госпо́дь Бог наш, по всей земли́ судьбы́ Его́. 8 Помяну́ в век заве́т Свой, сло́во, е́же запове́да в ты́сящы родо́в, 9 е́же завеща́ Авраа́му, и кля́тву Свою́ Исаа́ку. 10 И поста́ви ю́ Иа́кову в повеле́ние, и Изра́илю в заве́т ве́чен, 11 глаго́ля: тебе́ дам зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́ния ва́шего, 12 внегда́ бы́ти им ма́лым число́м, мале́йшым и прише́льцем в ней. 13 И преидо́ша от язы́ка в язы́к, и от ца́рствия в лю́ди и́ны. 14 Не оста́ви челове́ка оби́дети их, и обличи́ о них цари́. 15 Не прикаса́йтеся пома́занным мои́м, и во проро́цех мои́х не лука́внуйте. 16 И призва́ глад на зе́млю, вся́ко утверже́ние хле́бное сотры́. 17 Посла́ пред ни́ми челове́ка: в раба́ про́дан бысть Ио́сиф. 18 Смири́ша во око́вах но́зе eго́, желе́зо про́йде душа́ eго́, 19 до́ндеже прии́де сло́во Его́, сло́во Госпо́дне разжже́ eго́. 20 Посла́ царь и разреши́ eго́: князь люде́й, и оста́ви eго́. 21 Поста́ви eго́ господи́на до́му своему́, и кня́зя всему́ стяжа́нию своему́, 22 наказа́ти кня́зи eго́ я́ко себе́, и ста́рцы eго́ умудри́ти. 23 И вни́де Изра́иль во Еги́пет, и Иа́ков прише́льствова в зе́млю Ха́мову. 24 И возрасти́ лю́ди своя́ зело́, и укрепи́ я́ па́че враго́в их. 25 Преврати́ се́рдце их возненави́дети лю́ди Его́, лесть сотвори́ти в рабе́х Его́. 26 Посла́ Моисе́а раба́ Своего́, Ааро́на, eго́же избра́ Себе́. 27 Положи́ в них словеса́ зна́мений Свои́х, и чуде́с Свои́х в земли́ Ха́мове. 28 Посла́ тму и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ Его́. 29 Преложи́ во́ды их в кровь, и измори́ ры́бы их. 30 Воскипе́ земля́ их жа́бами в сокро́вищницах царе́й их. 31 Рече́, и приидо́ша пе́сия му́хи, и скни́пы во вся преде́лы их. 32 Положи́ дожди́ их гра́ды, огнь попаля́ющ в земли́ их, 33 и порази́ виногра́ды их и смо́квы их, и сотры́ вся́кое дре́во преде́л их. 34 Рече́, и приидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бе числа́. 35 И снедо́ша вся́ку траву́ в земли́ их, и поядо́ша всяк плод земли́ их. 36 И порази́ вся́каго пе́рвенца в земли́ их, нача́ток вся́каго труда́ их, 37 и изведе́ я́ с сребро́м и зла́том, и не бе в коле́нах их боля́й. 38 Возвесели́ся Еги́пет во исхожде́нии их, я́ко нападе́ страх их на ня. 39 Распростре́ о́блак в покро́в им и огнь, е́же просвети́ти им но́щию. 40 Проси́ша и приидо́ша кра́стели, и хле́ба небе́снаго насы́ти я́, 41 разве́рзе ка́мень и потеко́ша во́ды, потеко́ша в безво́дных ре́ки, 42 я́ко помяну́ сло́во свято́е Свое́, е́же ко Авраа́му, рабу́ Своему́. 43 И изведе́ лю́ди Своя́ в ра́дости, и избра́нныя Своя́ в весе́лии. 44 И даде́ им страны́ язы́к, и труды́ люде́й насле́доваша, 45 я́ко да сохраня́т оправда́ния Его́ и зако́на Его́ взы́щут.

Слава:

 

По 14-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 8:

Я́ко блудни́ца припа́даю Ти, да прииму́ оставле́ние, и вме́сто ми́ра сле́зы от се́рдца приношу́ Ти, Христе́ Бо́же: да я́ко о́ную уще́дриши мя, Спа́се, и пода́си очище́ние грехо́в. Я́ко о́ная бо зову́ Ти: изба́ви мя от тиме́ния дел мои́х.

Слава: Почто́ не помышля́еши, душе́ моя́, сме́рти? Почто́ не обраща́ешися про́чее ко исправле́нию, пре́жде трубы́ глаше́ния на суде́? Тогда́ несть вре́мя покая́ния. Приими́ во уме́ мытаря́ и блудни́цу зову́щыя: согреши́х Ти, Го́споди, поми́луй мя.

И ныне: Я́ко превосходя́щая вои́стинну рождество́м Твои́м си́лы Небе́сныя, Присноде́во Богоро́дице, и́же Тобо́ю Божество́м обогати́вшеся, непреста́нно Тя велича́ем.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же спасе́ний на́ших, я́ко вся твори́ши во благодея́ния жи́зни на́шея, я́ко упоко́ил еси́ нас в преше́дшем нощно́м вре́мени, и воздви́гл еси́ нас от ло́жей на́ших, и поста́вил еси́ нас в поклоне́ние честна́го и сла́внаго и́мене Твоего́. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: даждь нам благода́ть и си́лу, да сподо́бимся Тебе́ пе́ти разу́мно, и моли́тися непреста́нно: и вы́ну к Тебе́ зре́ти, Спаси́телю и Благоде́телю на́ших душ, стра́хом и тре́петом свое́ спасе́ние де́йствующе. Услы́ши у́бо и поми́луй, Благоутро́бне, нас: сокруши́ под но́ги на́ша неви́димыя ра́тники и враги́: приими́ я́же по си́ле на́шей благодаре́ния: даждь нам благода́ть и си́лу во отверзе́ние уст на́ших, и научи́ нас оправда́нием Твои́м. Я́ко что помо́лимся, я́коже подоба́ет, не ве́мы, а́ще не Ты, Го́споди, Ду́хом Твои́м Святы́м наста́виши ны. А́ще же что согреши́хом да́же до настоя́щаго часа́, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, во́лею, или́ нево́лею, осла́би, оста́ви, прости́. А́ще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть, у Тебе́ избавле́ние. Ты еси́ Еди́н Свят, Помо́щник Кре́пкий, и Защи́титель жи́зни на́шея, и Тя благослови́м во вся ве́ки, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ПЯТАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 105.

Аллилу́иа.

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́? 3 Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4 Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5 Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7 Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8 И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. 10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12 И ве́роваша словеси́ Его́, и воспе́ша хвалу́ Его́. 13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́ 14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15 И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18 и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20 и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21 и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23 И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его́, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т их. 24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́, 25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27 И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28 И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29 И раздражи́ша Eго́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30 И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31 И вмени́ся eму́ в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32 И прогне́ваша Его́ на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух eго́ и ра́знствова устна́ма свои́ма. 34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35 и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36 И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37 и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38 и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39 и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42 И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43 Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Слава:

 

Псалом 106.

Аллилу́иа.

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ 3 и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4 Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 А́лчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 9 я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10 Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, 11 я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. 12 И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 14 и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20 посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, 22 и да пожру́т Ему́ же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости. 23 Сходя́щии в мо́ре в корабля́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24 ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его́ во глубине́. 25 Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны eго́, 26 восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27 смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29 и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны eго́. 30 И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. 31 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим: 32 да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́. 33 Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34 зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. 35 Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36 И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37 и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38 И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39 И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зол и боле́зни. 40 Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41 И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. 42 У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43 Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Слава:

 

Псалом 107.

1 Песнь, псало́м Дави́ду.

2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5 Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

 

Псалом 108.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3 и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю eго́. 7 Внегда́ суди́тися eму́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва eго́ да бу́дет в грех. 8 Да бу́дут дни́е eго́ ма́ли, и епи́скопство eго́ да прии́мет ин: 9 да бу́дут сы́нове eго́ си́ри, и жена́ eго́ вдова́: 10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове eго́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11 Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть eго́, и да восхи́тят чужди́и труды́ eго́. 12 Да не бу́дет eму́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ eго́. 13 Да бу́дут ча́да eго́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя eго́. 14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц eго́ пред Го́сподем, и грех ма́тере eго́ да не очи́стится. 15 Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16 Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет eму́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу eго́, и я́ко еле́й в ко́сти eго́. 19 Да бу́дет eму́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 21 И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 23 Я́ко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 24 Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 25 И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 28 Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́, 31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.

Слава:

 

По 15-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 1:

Я́ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: даждь ми ру́ку, я́ко Петро́ви, и спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

Слава: Я́ко помышле́нии лука́выми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя.

И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, Всесвята́я Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́щник мой, в рука́х Твои́х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́шущии ду́шу мою́, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.


КАФИ́СМА ШЕСТАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 109.

Псало́м Дави́ду.

1Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 2 Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. 3 С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. 4 Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. 5 Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. 6 Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. 7 От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

 

Псалом 110.

Аллилу́иа.

1Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. 2 Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́. 3 Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. 4 Па́мять сотвори́л есть чуде́с Свои́х, Ми́лостив и Щедр Госпо́дь. 5 Пи́щу даде́ боя́щымся Его́, помяне́т в век заве́т Свой. 6 Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к. 7 Дела́ рук Его́ и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, 8 утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. 9 Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его́. 10 Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

 

Псалом 111.

Аллилу́иа, Агге́ево и Заха́риино.

1Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 2 Си́льно на земли́ бу́дет се́мя eго́, род пра́вых благослови́тся: 3 сла́ва и бога́тство в дому́ eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка. 4 Возсия́ во тме свет пра́вым, ми́лостив и щедр, и пра́веден. 5 Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в век не подви́жится. 6 В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. 7 От слу́ха зла не убои́тся, 8 гото́во се́рдце eго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце eго́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. 9 Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка, рог eго́ вознесе́тся в сла́ве. 10 Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет, жела́ние гре́шника поги́бнет.

Слава:

 

Псалом 112.

Аллилу́иа.

1Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. 2 Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно отны́не и до ве́ка. 3 От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. 4 Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небесы́ сла́ва Его́. 5 Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й 6 и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, 7 воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, 8 посади́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, 9 вселя́я непло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

 

Псалом 113.

Аллилу́иа.

1Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, 2 бысть Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль о́бласть Eго́. 3 Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н возврати́ся вспять, 4 го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии. 5 Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? 6 Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? 7 От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Иа́ковля, 8 обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. 9 Не нам, Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. 10 Да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? 11 Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. 12 И́доли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 13 Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, 14 у́ши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, 15 ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. 16 Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 17 Дом Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 18 Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 19 Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. 20 Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь, 21 благослови́л есть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. 22 Да приложи́т Госпо́дь на вы, на вы и на сы́ны ва́ша. 23 Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. 24 Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. 25 Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси низходя́щии во ад, 26 но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка.

 

Псалом 114.

Аллилу́иа.

1Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, 2 я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне, и во дни моя́ призову́. 3 Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Госпо́дне призва́х: 4 о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Ми́лостив Госпо́дь и Пра́веден, и Бог наш ми́лует. 5 Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. 6 Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благоде́йствова тя. 7 Я́ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от поползнове́ния. 8 Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х.

Слава:

 

Псалом 115.

Аллилу́иа.

1Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. 2 Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. 3 Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? 4 Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́, 5 моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. 6 Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 7 О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. 8 Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. 9 Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, 10 во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

 

Псалом 116.

Аллилу́иа.

1Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие, 2 я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

 

Псалом 117.

Аллилу́иа.

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 3 Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 4 Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. 5 От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в простра́нство. 6 Госпо́дь мне Помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к. 7 Госпо́дь мне Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. 8 Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на челове́ка. 9 Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. 10 Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, 11 обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им, 12 обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся им. 13 Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. 14 Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние. 15 Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. 16 Десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. 17 Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 18 Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. 19 Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Го́сподеви. 20 Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. 21 Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 22 Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: 23 от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 24 Сей день, eго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 25 О, Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. 26 Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. 27 Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. 28 Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 29 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Слава:

 

По 16-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 1:

Ин мир тебе́, душе́, ожида́ет, и Судия́ хо́щет Твоя́ обличи́ти та́йная и лю́тая. Не пребу́ди у́бо в зде́шних, но предвари́ вопию́щи Судии́: Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

Слава: Я́ко прегреше́ньми мно́гими и я́звами безме́рными облежи́мь есмь, Спа́се, согреша́яй молю́ Твое́ благоутро́бие, Христе́: врачу́ неду́гующих, посети́, и исцели́, и спаси́ мя.

И ныне: Душе́ моя́, что неради́во живе́ши леня́щися? Что не пече́шися о злых, и́хже соде́яла еси́ в житии́? Потщи́ся испра́витися пре́жде да́же дверь не заключи́т Тебе́ Госпо́дь. Богоро́дице притецы́, припади́ и возопи́й: Упова́ние ненаде́емых, спаси́ мя, мно́го к Тебе́ прегреши́вша, Влады́чице Пречи́стая.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Святы́й, в Вы́шних Живы́й, и всеви́дяшим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклоня́ем вы́ю души́ и телесе́, и Тебе́ мо́лимся, Святы́й святы́х: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом или́ де́лом. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы духо́вныя от души́, во очище́ние мно́гих на́ших грехо́в, да́руй ве́лию Твою́ ми́лость на мир Твой и на ны недосто́йныя рабы́ Твоя́. Я́ко благослове́но и препросла́влено есть и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


 

КАФИ́СМА СЕДМАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 118.

Аллилу́иа.

1Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, 3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. 4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. 12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. 15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. 18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: 27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. 32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. 33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: 34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. 36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. 37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. 44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: 47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. 49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. 50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. 52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. 55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. 56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. 58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. 59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. 62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. 63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. 64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. 65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. 66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. 68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. 70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Слава:

 

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. 74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. 75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. 76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. 79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. 81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. 82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; 83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. 84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; 85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. 86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. 88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. 89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. 90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. 91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. 92 Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. 93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда́:]

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. 96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. 98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. 99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. 102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. 103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. 104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. 106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. 108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. 109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. 110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. 111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. 112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. 115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. 116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. 117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. 118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. 119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. 120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. 122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 123 О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. 124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. 125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. 126 Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. 127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. 128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. 129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. 130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Слава:

 

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. 134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. 136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. 137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. 139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. 140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. 142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. 146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. 148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. 149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. 151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. 152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. 153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. 154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. 156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. 158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. 159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. 160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. 161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. 164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. 165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. 166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. 167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. 168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. 169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. 170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. 171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. 172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. 173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. 174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. 176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Слава:

 

По 17-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Слава: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго и поми́луй мя, Бо́же.

И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ОСМАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 119.

Песнь степе́ней.

1Ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти ми, воззва́х, и услы́ша мя. 2 Го́споди, изба́ви ду́шу мою́ от усте́н непра́ведных и от язы́ка льсти́ва. 3 Что да́стся тебе́, или́ что приложи́тся тебе́ к язы́ку льсти́ву? 4 Стре́лы си́льнаго изощре́ны, со у́гльми пусты́нными. 5 Увы́ мне, я́ко прише́льствие мое́ продолжи́ся, всели́хся с селе́нии Кида́рскими. 6 Мно́го прише́льствова душа́ моя́, с ненави́дящими ми́ра бех ми́рен: 7 егда́ глаго́лах им, боря́ху мя ту́не.

 

Псалом 120.

Песнь степе́ней.

1Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. 2 По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. 3 Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, 4 се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. 5 Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. 6 Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. 7 Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. 8 Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

 

Псалом 121.

Песнь степе́ней.

1Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем. 2 Стоя́ще бя́ху но́ги на́ша во дво́рех твои́х, Иерусали́ме. 3 Иерусали́м зи́ждемый я́ко град, eму́же прича́стие eго́ вку́пе. 4 Та́мо бо взыдо́ша коле́на, коле́на Госпо́дня, свиде́ние Изра́илево, испове́датися и́мени Госпо́дню, 5 я́ко та́мо седо́ша престо́ли на суд, престо́ли в дому́ Дави́дове. 6 Вопроси́те же я́же о ми́ре Иерусали́ма: и оби́лие лю́бящым тя. 7 Бу́ди же мир в си́ле твое́й и оби́лие в столпостена́х твои́х. 8 Ра́ди бра́тий мои́х и бли́жних мои́х глаго́лах у́бо мир о тебе́. 9 До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взыска́х блага́я тебе́.

 

Псалом 122.

Песнь степе́ней.

1К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на Небеси́. 2 Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны. 3 Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния, 4 наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

 

Псалом 123.

Песнь степе́ней.

1Я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль, 2 я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, внегда́ воста́ти челове́ком на ны, у́бо живы́х поже́рли бы́ша нас, 3 внегда́ прогне́ватися я́рости их на ны, у́бо вода́ потопи́ла бы нас. 4 Пото́к пре́йде душа́ на́ша, 5 у́бо пре́йде душа́ на́ша во́ду непостоя́нную. 6 Благослове́н Госпо́дь, И́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их. 7 Душа́ на́ша, я́ко пти́ца изба́вися от се́ти ловя́щих: сеть сокруши́ся, и мы изба́влени бы́хом. 8 По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Слава:

 

Псалом 124.

Песнь степе́ней.

1Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н: не подви́жится в век живы́й во Иерусали́ме. 2 Го́ры о́крест eго́, и Госпо́дь о́крест люде́й Свои́х отны́не и до ве́ка. 3 Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных, я́ко да не про́струт пра́веднии в беззако́ния рук свои́х. 4 Ублажи́, Го́споди, благи́я и пра́выя се́рдцем. 5 Уклоня́ющыяся же в развраще́ния отведе́т Госпо́дь с де́лающими беззако́ние. Мир на Изра́иля.

 

Псалом 125.

Песнь степе́ней.

1Всегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь, бы́хом я́ко уте́шени. 2 Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша и язы́к наш весе́лия, тогда́ реку́т во язы́цех: возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с ни́ми. 3 Возвели́чил есть Госпо́дь сотвори́ти с на́ми: бы́хом веселя́щеся. 4 Возврати́, Го́споди, плене́ние на́ше, я́ко пото́ки ю́гом. 5 Се́юшии слеза́ми, ра́достию по́жнут. 6 Ходя́щии хожда́ху и пла́кахуся, мета́юще се́мена своя́, гряду́ще же прии́дут ра́достию, взе́млюше рукоя́ти своя́.

 

Псалом 126.

Песнь степе́ней.

1А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й. 2 Всу́е вам есть у́треневати, воста́нете по седе́нии, яду́щии хлеб боле́зни, егда́ даст возлю́бленным Свои́м сон. 3 Се достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда плода́ чре́вняго. 4 Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. 5 Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое́ от них. Не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м свои́м во врате́х.

 

Псалом 127.

Песнь степе́ней.

1Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, ходя́щии в путе́х Eгó. 2 Труды́ плодо́в Твои́х сне́си: блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет. 3 Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́та в страна́х до́му твоего́, 4 сы́нове твои́, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы твоея́. 5 Се та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода. 6 Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, 7 и у́зриши блага́я Иерусали́ма вся дни живо́та твоего́, и у́зриши сы́ны сыно́в твои́х. Мир на Изра́иля.

 

Псалом 128.

Песнь степе́ней.

1Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́, да рече́т у́бо Изра́иль: 2 мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моея́, и́бо не премого́ша мя. 3 На хребте́ мое́м де́лаша гре́шницы, продолжи́ша беззако́ние свое́. 4 Госпо́дь Пра́веден ссече́ вы́я гре́шников. 5 Да постыдя́тся и возвратя́тся вспять вси ненави́дящии Сио́на. 6 Да бу́дут, я́ко трава́ на здех, я́же пре́жде восторже́ния и́зсше, 7 е́юже не испо́лни руки́ своея́ жня́й, и не́дра своего́ рукоя́ти собира́яй, 8 и не ре́ша мимоходя́щии: благослове́ние Госпо́дне на вы, благослови́хом вы во и́мя Госпо́дне.

Слава:

 

Псалом 129.

Песнь степе́ней.

1Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. 2 Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 3 А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть. 4 И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 5 От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. 6 Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

 

Псалом 130.

Песнь степе́ней.

1Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́, ниже́ ходи́х в вели́ких, ниже́ в ди́вных па́че мене́. 2 А́ще не смиреному́дрствовах, но вознесо́х ду́шу мою́, я́ко отдое́ное на ма́терь свою́, та́ко возда́си на ду́шу мою́. 3 Да упова́ет Изра́иль на Го́спода, отны́не и до ве́ка.

 

Псалом 131.

Песнь степе́ней.

1Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость eго́: 2 я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: 3 а́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́, или́ взы́ду на одр посте́ли моея́, 4 а́ще дам сон очи́ма мои́ма и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма, 5 до́ндеже обря́щу ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. 6 Се слы́шахом я́ во Евфра́фе, обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы. 7 Вни́дем в селе́ния Его́, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его́. 8 Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. 9 Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. 10 Дави́да ра́ди раба́ Твоего́ не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего́. 11 Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. 12 А́ще сохраня́т сы́нове твои́ заве́т Мой, и свиде́ния Моя́ сия́, и́мже научу́ я́, и сы́нове их до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м. 13 Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли и́ в жили́ще Себе́. 14 Сей поко́й Мой во век ве́ка, зде вселю́ся, я́ко изво́лих и́. 15 Лови́тву eго́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя eго́ насы́щу хле́бы, 16 свяще́нники eго́ облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии eго́ ра́достию возра́дуются. 17 Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́. 18 Враги́ eго́ облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т святы́ня Моя́.

 

Псалом 132.

Песнь степе́ней.

1Се что́ добро́, или́ что́ красно́? Но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. 2 Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды eго́, 3 я́ко роса́ Аермо́нская сходя́щая на го́ры Сио́нския, я́ко та́мо запове́да Госпо́дь благослове́ние и живо́т до ве́ка.

 

Псалом 133.

Песнь степе́ней.

1Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, 2 В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. 3 Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Слава:

 

По 18-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 2:

Пре́жде да́же не осу́диши мя, Го́споди мой, Го́споди, даждь ми обраще́ние, и исправле́ние мно́гих мои́х грехо́в, даждь ми умиле́ние духо́вное, я́ко да возопию́ к Тебе́: Благоутро́бне, Человеколю́бче Бо́же мой, спаси́ мя.

Слава: Несмы́сленным ското́м уподо́бивыйся аз, блу́дный, приложи́хся им: обраще́ние ми да́руй, Христе́, я́ко да прииму́ у Тебе́ ве́лию ми́лость.

И ныне: Не отврати́, Влады́чице, лица́ Твоего́ от мене́, моля́щагося Тебе́, но, я́ко Благоутро́бная Ма́ти Ще́драго Бо́га, потщи́ся пре́жде конца́ обраще́ние мне дарова́ти, я́ко да спа́сся Тобо́ю, воспою́ Тя, я́ко спасе́ние и упова́ние мое́, непосра́мленное, Госпоже́ моя́.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мя. Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, поми́луй мя, гре́шнаго, ни́щаго, обнаже́ннаго, лени́ваго, неради́ваго, прекосло́внаго, окая́ннаго, блудника́, прелюбоде́я, малаки́я, мужело́жника, скве́рнаго, блу́днаго, неблагода́рнаго, неми́лостиваго, жесто́каго, пия́ницу, сожже́ннаго со́вестию, безли́чнаго, бездерзнове́ннаго, безотве́тнаго, недосто́йнаго Твоего́ человеколю́бия, и досто́йна вся́каго муче́ния, и гее́нны, и му́ки. И не ра́ди мно́жества толи́ких мои́х согреше́ний мно́жеству подложи́ши, Изба́вителю, мук; но поми́луй мя, я́ко не́мощен есмь, и душе́ю, и пло́тию, и ра́зумом, и помышле́нием, и и́миже ве́си судьба́ми спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоуго́ждших: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.


 

КАФИ́СМА ДЕВЯТАЯНА́ДЕСЯТЬ.

Псалом 134.

Аллилу́иа.

1Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, 2 стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. 3 Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: 4 я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. 5 Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. 6 Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. 7 Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. 8 И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. 9 Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. 10 И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: 11 Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, 12 и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. 13 Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: 14 я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. 15 И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 16 Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 17 у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 18 Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 19 До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. 20 Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. 21 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 

Псалом 135.

Аллилу́иа.

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. 3 Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. 4 Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. 5 Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. 6 Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. 7 Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. 8 Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. 9 Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. 10 Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, 11 и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. 12 Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. 13 Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. 14 И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. 15 И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. 16 Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. 17 Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, 18 и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: 19 Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, 20 и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. 21 И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. 22 Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. 23 Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. 24 И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. 25 Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. 26 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 

Псалом 136.

Дави́ду Иереми́ем.

1На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. 2 На ве́рбиих посреде́ eго́ обе́сихом орга́ны на́ша. 3 Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. 4 Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? 5 А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. 6 Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. 7 Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний eго́. 8 Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. 9 Блаже́н и́же име́т и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Слава:

 

Псалом 137.

Псало́м Дави́ду, Агге́а и Заха́рии.

1Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. 2 Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. 3 Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. 4 Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, 5 и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, 6 я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. 7 А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. 8 Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

 

Псалом 138.

В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии.

1Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. 2 Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: 3 стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя́ прови́дел еси́. 4 Я́ко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́. 5 Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 6 Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. 7 Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? 8 А́ще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́. 9 А́ще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – 10 и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́. 11 И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й? 12 Я́ко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, та́ко и свет ея́. 13 Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 14 Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. 15 Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. 16 Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. 17 Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 18 Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ю. 19 А́ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. 20 Я́ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. 21 Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? 22 Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. 23 Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, 24 и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

 

Псалом 139.

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, 2 и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, 3 изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. 4 Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. 5 Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. 6 При стези́ собла́зны положи́ша ми. 7 Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. 8 Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. 9 Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. 10 Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. 11 Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. 12 Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. 13 Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. 14 Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Слава:

 

Псалом 140.

Псало́м Дави́ду.

1 Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. 2 Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 3 Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. 4 Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. 5 Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. 6 Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. 7 Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. 8 Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. 9 Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. 10 Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

 

Псалом 141.

1 Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в ве́ртпе моля́щемуся.

2 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 3 Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. 4 Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. 5 Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. 6 Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 7 Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. 8 Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

 

Псалом 142.

Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сын его́.

1Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й 2 и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. 3 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. 4 И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. 5 Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. 6 Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 7 Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 8 Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 9 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. 10 Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 11 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. 12 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Слава:

 

По 19-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Благодаря́, сла́влю Тя, Бо́же мой, я́ко всем дал ecи гре́шником покая́ние. Спа́се, не посрами́ мене́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру всему́, сра́мная дела́ сотво́ршаго.

Слава: Безме́рная Тебе́ прегреши́в и безме́рных муче́ний ожида́ю, Бо́же мой, уще́дрив, спаси́ мя.

И ныне: Ко мно́жеству ми́лости Твоея́ ны́не прибега́ю: разреши́ вери́ги, Богоро́дице, согреше́ний мои́х.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния, сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́. Возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу привле́кшийся, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́, но, Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Сокро́вище Благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́, изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь.


 КАФИ́СМА ДВАДЕСЯ́ТАЯ.

Псалом 143.

Псало́м Дави́ду, к Голиа́фу.

1Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, пе́рсты моя́ на брань. 2 Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него́ упова́х: повину́яй лю́ди моя́ под мя. 3 Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся еси́ eму́? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eгó? 4 Челове́к суете́ уподо́бися: дни́е eго́ я́ко сень прехо́дят. 5 Го́споди, приклони́ небеса́, и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся. 6 Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́. 7 Посли́ ру́ку Твою́ с высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чужди́х, 8 и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. 9 Бо́же, песнь но́ву воспою́ Тебе́, во псалти́ри десятостру́ннем пою́ Тебе́, 10 даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́юшему Дави́да, раба́ Своего́, от меча́ лю́та. 11 Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. 12 И́хже сы́нове их я́ко новосажде́ния водруже́нная в ю́ности свое́й. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие хра́ма. 13 Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы их многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищах свои́х, воло́ве их то́лсти. 14 Несть паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля в сто́гнах их. 15 Ублажи́ша лю́ди, и́мже сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, и́мже Госпо́дь Бог их.

 

Псалом 144.

Хвала́ Дави́ду.

1Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 2 На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. 3 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. 4 Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. 5 Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. 6 И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. 7 Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. 8 Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. 9 Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. 10 Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. 11 Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, 12 сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. 13 Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. 14 Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. 15 О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. 16 Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. 17 Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. 18 Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. 19 Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. 20 Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. 21 Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

Слава:

 

Псалом 145.

Аллилу́иа, Агге́а и Заха́рии.

1Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. 2 Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. 3 Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. 4 Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. 5 Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, 6 сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, 7 творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчушым. Госпо́дь реши́т окова́нныя. 8 Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. 9 Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. 10 Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.

 

Псалом 146.

Аллилу́иа.

1Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. 2 Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т. 3 Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их. 4 Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. 5 Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ несть числа́, 6 Прие́мляй кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. 7 Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови на́шему в гу́слех. 8 Одева́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, прозяба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком, 9 даю́щему ското́м пи́щу их, и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́. 10 Не в си́ле ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех му́жеских благоволи́т. 11 Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Его́ и во упова́ющих на ми́лость Его́.

 

Псалом 147.

Аллилу́иа, Агге́а и Заха́рии.

1Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га Твоего́, Сио́не, 2 я́ко укрепи́ вереи́ врат Твои́х, благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́. 3 Полага́яй преде́лы Твоя́ мир, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя. 4 Посыла́яй сло́во Свое́ земли́, до ско́рости тече́т сло́во Его́, 5 даю́щаго снег Свой, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посыпа́ющаго, 6 мета́ющаго го́лоть Свой, я́ко хле́бы. Проти́ву лица́ мра́за Его́ кто постои́т? 7 По́слет сло́во Свое́, и иста́ет я́, дхнет дух Его́, и потеку́т во́ды. 8 Возвеща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, оправда́ния и судьбы́ Своя́ Изра́илеви. 9 Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя́ не яви́ им.

Слава:

 

Псалом 148.

Аллилу́иа, Агге́а и Заха́рии.

1Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. 2 Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. 3 Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. 4 Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. 5 Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. 6 Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. 7 Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: 8 огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, 9 го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, 10 зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. 11 Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, 12 ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами 13 да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. 14 И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

 

Псалом 149.

Аллилу́иа.

1Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. 2 Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. 3 Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. 4 Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. 5 Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. 6 Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: 7 сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, 8 связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, 9 сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

 

Псалом 150.

Аллилу́иа.

1Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. 2 Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 3 Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 4 Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 5 Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. 6 Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Слава:

 

Псалом 151.

Сей псало́м осо́бь пи́сан, Дави́дов, и вне числа́ 150 псалмо́в, внегда́ единобо́рствоваше на Голиа́фа.

Мал бех в бра́тии мое́й и ю́нший в дому́ отца́ моего́, пасо́х о́вцы отца́ моего́. Ру́це мои́ сотвори́сте орга́н, и пе́рсты мои́ соста́виша псалти́рь. И кто возвести́т Го́сподеви моему́? Сам Госпо́дь, Сам услы́шит. Сам посла́ А́нгела Своего́, и взят мя от ове́ц отца́ моего́, и пома́за мя еле́ем пома́зания своего́. Бра́тия моя́ добри́ и вели́цы, и не благоволи́ в них Госпо́дь. Изыдо́х в сре́тение иноплеме́ннику, и прокля́т мя идо́лы свои́ми. Аз же, исто́ргнув меч от него́, обезгла́вих eго́, и отъя́х поноше́ние от сыно́в Изра́илевых.

По 20-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Tажe тропари, глас 8:

Исполне́ние всех благи́х Ты еси́, Христе́ мой, испо́лни ра́дости и весе́лия ду́шу мою́, и спаси́ мя, я́ко Еди́н Многоми́лостив.

Слава: А́ще и согреши́х, Христе́ Спа́се мой, пред Тобо́ю, ино́го Бо́га ра́зве Тебе́ не вем, дерза́ю же на Твое́ благоутро́бие, обраща́ющагося приими́ мя, Благоутро́бне О́тче и Сы́не единоро́дне и Ду́ше Святы́й, я́ко блу́днаго сы́на, и спаси́ мя.

И ныне: Ино́го прибе́жища и те́плого предста́тельства, ра́зве Тебе́, не вем, я́ко дерзнове́ние иму́щи ко и́же из Тебе́ рожде́нному, Влады́чице, помози́ и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя, гре́шнаго, и прости́ ми, недосто́йному рабу́ Твоему́, ели́ка Ти согреши́х чрез все живота́ моего́ вре́мя, и да́же до днесь, и а́ще что я́ко челове́к согреши́х, во́льная моя́ прегреше́ния и нево́льная, де́лом и сло́вом, я́же умо́м и мы́слию, я́же от совосхище́ния и невнима́ния, и мно́гия моея́ ле́ности и небреже́ния. А́ще же и́менем Твои́м кля́хся, а́ще же лжекля́хся, или́ ху́лих мы́слию, или́ кого́ укори́х, или́ оклевета́х, или́ опеча́лих, или́ в не́чесом прогне́вах, или́ окрадо́х, или́ блу́дствовах, или́ солга́х, или́ та́йно ядо́х, или́ друг дости́же ко мне, и презре́х eго́, или́ бра́та оскорби́х и преогорчи́х, или́ стоя́щу ми на моли́тве и псалмопе́нии, ум мой лука́вый на лука́вая обхожда́ше, или́ па́че ле́паго наслади́хся, или́ безу́мно сме́яхся, или́ кощу́нно глаго́лах, или́ тщесла́вихся, или́ горди́хся, или́ добро́ту су́етную ви́дех и от нея́ прельсти́хся, или́ неле́пая мне поглуми́хся. А́ще в чесо́м о моли́тве мое́й неради́х, или́ за́поведей духо́внаго моего́ отца́ не сохрани́х, или́ праздносло́вих, или́ и́но что лука́вое сотвори́х, сия́ бо вся и вя́щшая сих соде́ях, и́хже ниже́ по́мню. Поми́луй, Го́споди, и прости́ ми вся, да в ми́ре усну́ и почи́ю, поя́, и благословя́, и сла́вя Тя, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


 ПО СОВЕРШЕНИИ ЖЕ НЕКОЛИКИХ КАФИСМ

ИЛИ ВСЕГО ПСАЛТИРЯ, И ПЕСНЕЙ:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многоми́лостиве и Преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ Да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, eго́же вся тварь Небе́сных сил стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлюбле́ннаго Твоего́ О́трока, Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со А́нгелы во еди́н соста́в устро́ит. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние; кал сый и персть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Свое́ю от рабо́ты вра́жия свободи́л есть ду́шы на́ша, да о́бщники вся, и́же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит их, от нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ ум мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ма мои́ма исто́чник слез посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наста́вляя мя к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдием Твои́м и вся бли́жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́твами всех святы́х. И приими́ в честь сия́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ю за ся, и не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́лостив Сый и Человеколю́бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3). Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

 

Яндекс.Метрика