Воскресные полунощницы

ГЛАС 1

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Е#ди1но тS пою2 трис0лнечное є3стество2.Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Е#ди1но тріmпостaсное начaло, серафjми нем0лчнw слaвzтъ: безначaльное, присносyщное, твори1тельное всёхъ, непостижи1мое, є4же и3 всsкъ kзhкъ вёрнw почитaетъ пёсньми.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Да человёкwмъ є3ди1нственное, трисіsтельное твоE kви1ши б9ество2, создaвый прeжде человёка, по твоемY w4бразу воwбрази1лъ є3си2, ќмъ є3мY, и3 сл0во и3 дyхъ дaвъ, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва: Свhше показyz є3ди1нственную бGоначaльныхъ въ тріeхъ v3постaсэхъ держaву, џ§е, рeклъ є3си2 равнодётельному твоемY сн7у, и3 д¦у: пріиди1те сошeдше, љзhки и4хъ сліsимъ.

И# нhнэ: Ќмъ ќбw є4сть нерождeнный nц7ъ, њбрaзнw премyдрыми предречeсz, сл0во же собезначaльно, соестeственный сн7ъ и3 д¦ъ с™hй, и4же въ дв7э сл0ва создaвшій воплощeніе.

Пёснь G

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ с™hй: њдушевлeнный хрaме неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ты2 дрeвле ћвэ ґвраaму ћкw kви1лсz є3си2 тріmпостaсный, є3ди1нственъ же є3стеств0мъ б9ествA, бGосл0віz и4стиннэйшее њбрaзно kви1лъ є3си2: и3 вёрнw поeмъ тS, є3диноначaльнаго бGа, и3 трис0лнечнаго.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

И#з8 тебE роди1выйсz бGолёпнw нетлённw џ§е, возсіS свётъ t свёта, сн7ъ непремёненъ, и3 д¦ъ б9eственный, свётъ и3зhде: є3ди1нагw б9ествA свётлости тріmпостaснэй покланsемсz вёрнw, и3 слaвимъ.

Слaва: Е#ди1ница трbца преестeственнэ, неизречeннw пaче смhсла, ќмными существы2 слaвитсz, трис™hми глaсы нем0лчную вопію1щими хвалY: и4миже соглaснw поeтсz и3 нaми тріmпостaсный гDь.

И# нhнэ: И#з8 тебE врeменнэ без8 сёмене произhде вышшелётный, ўпод0бивыйсz нaмъ неви1димый, и3 є3ди1ному є3стествY и3 гDьству џ§у научи1въ, и3 сн70вню, и3 д¦ову, бцdе: тёмже тS слaвимъ.

ГDи поми1луй, три1жды

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Nц7Y и3 сн7у поклони1мсz вси2, и3 д¦у прaвому и3 равночeстну, слaва трbцэ несоздaннэй, и3 преб9eственнэй си1лэ, ю4же слaвzтъ безпл0тныхъ чи1нове: сію2 днeсь и3 земнор0дніи со стрaхомъ вёрнw восхвaлимъ.

Слaва, и3 нhнэ:  Настaви ны2 на пyть покаsніz, ўклонsющыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 пребlгaго прогнёвающыz гDа, неискусобрaчнаz бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе пребывaніе.

Пёснь д7

Їрм0съ:Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Возсіsй ми2 бGоначaліе трис0лнечное, сіsньми твои1хъ бGодётельныхъ њзарeній, въ сердeчныхъ nчесёхъ добр0тэ мечтaтисz, є4же пaче ўмA бGоначaльныz твоеS свётлости, и3 свэтодётельнагw и3 слaдкагw причaстіz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Пeрвэе нб7сA ўтверди1лъ є3си2 гDи, и3 всю2 си1лу и4хъ сл0вомъ твои1мъ вседётельнымъ, и3 д¦омъ ќстъ соестeственнымъ, съ ни1миже владhчествуеши всsческими въ трисіsтельнэ є3диноначaліи б9ествA.

Слaва: Ћкw создaлъ є3си2 мS по w4бразу твоемY и3 под0бію, бGоначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, несліsннаz є3ди1нице вразуми2, просвэти2, во є4же твори1ти в0лю твою2 с™yю, бlгyю въ крёпости, и3 совершeнную.

И# нhнэ: РодилA є3си2 t трbцы є3ди1наго пречcтаz, бGоначaльнэйша сн7а, вопл0щшасz нaсъ рaди и3з8 тебE, њзарsюща земнор0дныхъ, трис0лнечнагw б9ествA невечeрнимъ свётомъ и3 сіsньми.

Пёснь є7

Їрм0съ:Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћже пeрвой ѓгGльской непосрeдственнэ ќтвари, непристyпными твоеS добр0ты лучaми њсіzвaемой бhти бlговоли1вши, твои1ми свётлостьми просвэти2, трbце є3диноначaльственнэйшаz, правослaвнw тебE пою1щихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Нhнэ є3стество2, є3ди1нственное бGоначaліz трис0лнечное, воспэвaетъ тS.є4же њсуществовaла є3си2 за бlгость, прегрэшeній и3збавлeніе и3 напaстей и3спрошaющи, и3 бёдъ и3 скорбeй.

Слaва: Nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, є3ди1но є3стество2 и3 б9ество2 вёрою слaвимъ, дэли1тельное, нераздёльное, є3ди1нагw бGа неви1димыz и3 ви1димыz же твaри.

И# нhнэ: Речє1ніz вс‰ прbр0чєскаz преднаписaша, пречcтаz, твоE ржcтво2, неизречeнное и3 неуд0бь сказyемое, є4же мы2 познaхомъ, тайноводи1тельное є3ди1нственнагw и3 трис0лнечнагw б9ествA.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ:Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Равностaтную си1лу ћкw и3мyщи, трbце пресyщественнаz, въ т0ждествэ хотёніz, є3ди1ница є3си2 простA и3 нераздёльна: ты2 ќбw нaсъ си1лою твоeю соблюди2. [Двaжды.]

Слaва: Ты2 вс‰ вёки хотёніемъ твои1мъ, ћкw бlга состaвила є3си2 t не сyщихъ, непостижи1маz трbце, тaже и3 человёка создалA є3си2: но и3 нhнэ t всsкагw и3збaви мS њбстоsніz.

И# нhнэ: С0лнца незаходи1магw д0мъ былA є3си2, создaвшагw и3 въ чинY постaвльшагw свэти6ла вели6каz всеси1льнэ, пречcтаz дв7о бGоневёстнаz: но и3 нhнэ страстeй мS и3збaви помрачeніz.

ГDи поми1луй, три1жды

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Трbцэ с™ёй, и3 нераздёльному є3стествY, въ трeхъ ли1цэхъ сэк0мэй несёченw, и3 пребывaющей нераздёльнэй по существY б9ествA, поклони1мсz земнор0дніи со стрaхомъ, и3 слaвимъ ћкw творцA и3 вLку, бGа пребlгaго.

Слaва, и3 нhнэ: Ўпрaви чcтаz, nкаsнную мою2 дyшу, и3 ўщeдри ю5 t мн0жества прегрэшeній, во глубинY поп0лзшуюсz поги1бели, всенепор0чнаz, и3 въ чaсъ мS стрaшный смeртный ты2 и3схити2 њглаг0лующихъ дeмwнwвъ, и3 всsкіz мyки.

Пёснь з7

Їрм0съ:ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Сл0ве б9ій, соестeственное сіsніе вседержи1телz бGа, ћкоже њбэщaлъ є3си2 є4же ў тебE, бGодётельное вселeніе сотвори2, ћкw бlгоутр0бенъ, со nц7eмъ твои1мъ и3 д¦омъ: и3 стрaшна бэсHмъ мS покажи2, и3 страстeмъ. [Двaжды.]

Слaва: Да твоегw2 бlгоутр0біz вLко покaжеши пучи1ну нaмъ, сн7а твоегw2 послaвъ къ нaшему смирeнію, пaки воwбрази1лъ є3си2 на пeрвую свётлость, но и3 нhнэ б9eственнымъ мS вразуми2 д¦омъ.

И# нhнэ: И$же на херувjмстэмъ пrт0лэ носи1мый, и3 всёхъ цRь, во чрeвэ твоeмъ дв7ственнэмъ всели1сz пречcтаz, всёхъ и3збавлsz t и3стлёніz, ћкw чlвэколю1бецъ: но и3 нhнэ твои1ми мS мlтвами сохрани2.

Пёснь }

Їрм0съ:Чyда преестeственнагw показA w4бразъ, nгнер0снаz пeщь дрeвле: џгнь бо не њпали2 ю4ныz дёти, хrт0во kвлsz безсёменное t дв7ы б9eственное ржcтво2. тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Мaніемъ бGодётельнымъ, гDи всёхъ, тріmпостaсне и3 вседержи1телю, нб7сA простeрлъ є3си2 ћкw к0жу: тaже и3 земли2 повёсилъ є3си2 глубинY, всемогyщею твоeю длaнію. тёмже и3 рабы6 тво‰ ўкрэпи2 люб0вію и3 вёрою твоeю чlвэколю1бче: да тS слaвимъ желaніемъ во вёки. [Двaжды.]

Слaва: Просвэти2 бGоначaльнымъ свётомъ пою1щихъ тS, трис0лнечный свёте ли1цы, є3ди1нственный же пaки существ0мъ, и3 къ твои6мъ свэтод†тельнымъ лучaмъ взирaти при1снw: и4миже насhщусz слaвы твоеS слaдкіz, и3 свэтодaтельныz, и3 пребогaтыz: и3 превозношy тz вёрнw во вёки.            

И# нhнэ:  ВознесE на нб7сA, человёческое пріeмъ є3стество2 непрел0жнэ сн7ъ тв0й пречcтаz бцdе, превосхождeніемъ бlгости и3збaвль дрeвніz тли2. є3мyже бlгодaрственнw воспэвaемъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Яндекс.Метрика