Избранные молитвы из Всенощного бдения и Литургии для прихожан

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
И ЛИТУРГИЯ

(ИЗБРАННЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ ПРИХОЖАН)

 

ВЕЧЕРНЯ

1. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Посреде́ гор про́йдут во́ды. / Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. / Вся прему́дростию сотвори́л еси́. / Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

2. Блаже́н муж: первый антифон.

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

Аллилу́иа, трижды.

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Аллилу́иа, трижды.

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

Аллилу́иа, трижды.

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, трижды.

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

Аллилу́иа, трижды.

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аллилу́иа, трижды.

3. Го́споди, воззва́х:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

4. Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго/ Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

5. Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

6. Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, /свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

7. Отпустительный тропарь:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды.

8. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Таже псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. / О Го́споде похва́лится душа́ моя́, / да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. / Возвели́чите Го́спода со мно́ю / и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. / Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, / и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. / Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, / и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. / Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, / и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. / Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, / и изба́вит их. / Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; / блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. / Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, / я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. / Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, / взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.


УТРЕНЯ

9. Шестопсалмие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

Псалом 3.

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

Го́споди поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

10. Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви,я́ко благ, я́ко в век ми́лостьЕго́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

11. КАФИЗМЫ ПСАЛТИРЯ

12. Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

Аллилу́иа, трижды.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

13. Тропари воскресные.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Почто́ мира с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мvроно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия, / но предста́ к ним А́нгел и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия / ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба.

Сла́ва: Поклони́мся Отцу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не:Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей напра́ви / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же.  - Трижды.

14. По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь:

Воскресе́ние Христо́во ви́девшепоклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / Еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рниипоклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ мiру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

15. По 50-м псалме, аще есть неделя:

Сла́ва: Моли́твами Апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6:Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние  мое́.

Посем стихира: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость.

16.  КАНОНЫ

17. По 8-й песни канона диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

И поем песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, / се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то и́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л, / и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, / и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, / помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

18. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.      Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

19. Священник: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет!

Славословие великое.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех мiра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ мiра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

20. Священник: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, / святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н / во ве́к ве́ка.

Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Священник творит отпуст. лик поет многолетие.

И начинаем первый час.


ЛИТУРГИЯ

21. Первый антифон, псалом 102.

1. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.

2. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.

1. Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.

2. Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами.

1. Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.

2. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, / и судьбу́ всем оби́димым.

1. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.

2. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.

1. Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.

2. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам.

1. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, / утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́.

2. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, / уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша.

1. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, / уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́.

2. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, / помяну́, я́ко персть есмы́.

1. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, / я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т.

2. Я́ко дух про́йде в нем, / и не бу́дет, / и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́.

1. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка / на боя́щихся Его́.

2. И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, / храня́щих заве́т Его́, / и по́мнящих за́поведи Его́ / твори́ти я́.

1. Госпо́дь на небеси́ угото́ва Престо́л Свой, / и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет.

2. Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его́, / си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, / услы́шати глас слове́с Его́.

1. Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́, / слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́.

2. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́, / на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.

1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

2. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / Благослове́н еси́, Го́споди.

 

22. Вторый антифон, псалом 145.

1. Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь.

2. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.

1. Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся помышле́ния его́.

2. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́.

1. Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.

2. Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу а́лчущим.

1. Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.

2. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.

1. Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.

2. Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

2. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь Господу Иисусу Христу.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

 

23. Третий антифон. Блаженны.

1. Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

1. Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

2. Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся.

1. Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

2. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся.

1. Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

2. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

1. Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

2. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

1. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

2. Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

2. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

24. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. / Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / Воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти, / аллилу́иа.

25. Трисвятое.

Святы́й Бо́же, / Святы́й Кре́пкий, / Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, / Святы́й Кре́пкий, / Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

26. Херувимская песнь.

И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

27. СИМВОЛ ВЕРЫ:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

28. ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН:

Диакон: Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Лик: Ми́лость ми́ра, / же́ртву хвале́ния.

И священник возглашает: Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Лик: И со ду́хом твои́м.

Священник: Горе́ име́им сердца́.

Лик: И́мамы ко Го́споду.

Священник: Благодари́м Го́спода.

Лик: Досто́йно и пра́ведно есть / покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, / Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

Возглашение: Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Лик: Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф, / испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́; / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

Возглашение: Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Лик: Ами́нь.

Священник тайно: Подо́бне и ча́шу по ве́чери, глаго́ля:

Возглашение: Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́ги излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Лик: Ами́нь.

Возглашение: Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Лик: Тебе́ пое́м, / Тебе́ благослови́м, / Тебе́ благодари́м, Го́споди, / и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

! примечание: ВО ВРЕМЯ ПЕНИЯ ЭТОГО ПЕСНОПЕНИЯ СОВЕРШАЕТСЯ ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯТЫХ ДАРОВ – ХЛЕБ И ВИНО СТАНОВИТСЯ ИСТИННЫМ ТЕЛОМ И КРОВЬЮ ГОСПОДА, НО ОСТАЕТСЯ ПОД ВИДОМ ХЛЕБА И ВИНА, РАДИ НЕМОЩИ НАШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ МОЖЕМ КУШАТЬ СЫРОЕ МЯСО И ПИТЬ КРОВЬ.

В ЭТО ВРЕМЯ НАДО ОСОБЕННО ПРОСИТЬ БОГА О ПРОЩЕНИИ СВОИХ ГРЕХОВ.

И прием кадило, священник возглашает: Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

Лик поет: Досто́йно есть я́ко вои́стинну / блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную / и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

29. О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

30. ПО ПРИЧАЩЕНИИ:

Лик  поет: Ви́дехом свет и́стинный, / прия́хом Ду́ха Небе́снаго/ обрето́хом ве́ру и́стинную, / неразде́льней Тро́ице покланя́емся, / Та бо нас спасла́ есть.

Да испо́лнятся уста́ на́ша / хвале́ния Твоего́ Го́споди, / я́ко да пое́м сла́ву Твою́, / я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися / Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам, / соблюди́ нас во Твое́й святы́ни / весь день поуча́тися пра́вде Твое́й. / Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

31. Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

И псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. / О Го́споде похва́лится душа́ моя́, / да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. / Возвели́чите Го́спода со мно́ю / и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. / Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, / и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. / Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, / и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. / Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, / и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. / Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, / и изба́вит их. / Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; / блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. / Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, / я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. / Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, / взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. / Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, / стра́ху Госпо́дню научу́ вас. / Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, / любя́й дни ви́дети бла́ги? / Удержи́ язы́к твой от зла, / и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. / Уклони́ся от зла, и сотвори́ бла́го. / Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. / О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, / и у́ши Его́ в моли́тву их. / Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, / е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. / Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, / и от всех скорбе́й их изба́ви их. / Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, / и смире́нныя ду́хом спасе́т. / Мно́ги ско́рби пра́ведным, / и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. / Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, / ни еди́на от них сокруши́тся. / Смерть гре́шников люта́, / и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. / Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, / и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Священник глаголет отпуст.

Многолетие.

Яндекс.Метрика