Воскресные полунощницы

ГЛАС 1

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Е#ди1но тS пою2 трис0лнечное є3стество2.Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Е#ди1но тріmпостaсное начaло, серафjми нем0лчнw слaвzтъ: безначaльное, присносyщное, твори1тельное всёхъ, непостижи1мое, є4же и3 всsкъ kзhкъ вёрнw почитaетъ пёсньми.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Да человёкwмъ є3ди1нственное, трисіsтельное твоE kви1ши б9ество2, создaвый прeжде человёка, по твоемY w4бразу воwбрази1лъ є3си2, ќмъ є3мY, и3 сл0во и3 дyхъ дaвъ, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва: Свhше показyz є3ди1нственную бGоначaльныхъ въ тріeхъ v3постaсэхъ держaву, џ§е, рeклъ є3си2 равнодётельному твоемY сн7у, и3 д¦у: пріиди1те сошeдше, љзhки и4хъ сліsимъ.

И# нhнэ: Ќмъ ќбw є4сть нерождeнный nц7ъ, њбрaзнw премyдрыми предречeсz, сл0во же собезначaльно, соестeственный сн7ъ и3 д¦ъ с™hй, и4же въ дв7э сл0ва создaвшій воплощeніе.

Пёснь G

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ с™hй: њдушевлeнный хрaме неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ты2 дрeвле ћвэ ґвраaму ћкw kви1лсz є3си2 тріmпостaсный, є3ди1нственъ же є3стеств0мъ б9ествA, бGосл0віz и4стиннэйшее њбрaзно kви1лъ є3си2: и3 вёрнw поeмъ тS, є3диноначaльнаго бGа, и3 трис0лнечнаго.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

И#з8 тебE роди1выйсz бGолёпнw нетлённw џ§е, возсіS свётъ t свёта, сн7ъ непремёненъ, и3 д¦ъ б9eственный, свётъ и3зhде: є3ди1нагw б9ествA свётлости тріmпостaснэй покланsемсz вёрнw, и3 слaвимъ.

Слaва: Е#ди1ница трbца преестeственнэ, неизречeннw пaче смhсла, ќмными существы2 слaвитсz, трис™hми глaсы нем0лчную вопію1щими хвалY: и4миже соглaснw поeтсz и3 нaми тріmпостaсный гDь.

И# нhнэ: И#з8 тебE врeменнэ без8 сёмене произhде вышшелётный, ўпод0бивыйсz нaмъ неви1димый, и3 є3ди1ному є3стествY и3 гDьству џ§у научи1въ, и3 сн70вню, и3 д¦ову, бцdе: тёмже тS слaвимъ.

ГDи поми1луй, три1жды

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Nц7Y и3 сн7у поклони1мсz вси2, и3 д¦у прaвому и3 равночeстну, слaва трbцэ несоздaннэй, и3 преб9eственнэй си1лэ, ю4же слaвzтъ безпл0тныхъ чи1нове: сію2 днeсь и3 земнор0дніи со стрaхомъ вёрнw восхвaлимъ.

Слaва, и3 нhнэ:  Настaви ны2 на пyть покаsніz, ўклонsющыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 пребlгaго прогнёвающыz гDа, неискусобрaчнаz бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе пребывaніе.

Пёснь д7

Їрм0съ:Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Возсіsй ми2 бGоначaліе трис0лнечное, сіsньми твои1хъ бGодётельныхъ њзарeній, въ сердeчныхъ nчесёхъ добр0тэ мечтaтисz, є4же пaче ўмA бGоначaльныz твоеS свётлости, и3 свэтодётельнагw и3 слaдкагw причaстіz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Пeрвэе нб7сA ўтверди1лъ є3си2 гDи, и3 всю2 си1лу и4хъ сл0вомъ твои1мъ вседётельнымъ, и3 д¦омъ ќстъ соестeственнымъ, съ ни1миже владhчествуеши всsческими въ трисіsтельнэ є3диноначaліи б9ествA.

Слaва: Ћкw создaлъ є3си2 мS по w4бразу твоемY и3 под0бію, бGоначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, несліsннаz є3ди1нице вразуми2, просвэти2, во є4же твори1ти в0лю твою2 с™yю, бlгyю въ крёпости, и3 совершeнную.

И# нhнэ: РодилA є3си2 t трbцы є3ди1наго пречcтаz, бGоначaльнэйша сн7а, вопл0щшасz нaсъ рaди и3з8 тебE, њзарsюща земнор0дныхъ, трис0лнечнагw б9ествA невечeрнимъ свётомъ и3 сіsньми.

Пёснь є7

Їрм0съ:Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћже пeрвой ѓгGльской непосрeдственнэ ќтвари, непристyпными твоеS добр0ты лучaми њсіzвaемой бhти бlговоли1вши, твои1ми свётлостьми просвэти2, трbце є3диноначaльственнэйшаz, правослaвнw тебE пою1щихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Нhнэ є3стество2, є3ди1нственное бGоначaліz трис0лнечное, воспэвaетъ тS.є4же њсуществовaла є3си2 за бlгость, прегрэшeній и3збавлeніе и3 напaстей и3спрошaющи, и3 бёдъ и3 скорбeй.

Слaва: Nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, є3ди1но є3стество2 и3 б9ество2 вёрою слaвимъ, дэли1тельное, нераздёльное, є3ди1нагw бGа неви1димыz и3 ви1димыz же твaри.

И# нhнэ: Речє1ніz вс‰ прbр0чєскаz преднаписaша, пречcтаz, твоE ржcтво2, неизречeнное и3 неуд0бь сказyемое, є4же мы2 познaхомъ, тайноводи1тельное є3ди1нственнагw и3 трис0лнечнагw б9ествA.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ:Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Равностaтную си1лу ћкw и3мyщи, трbце пресyщественнаz, въ т0ждествэ хотёніz, є3ди1ница є3си2 простA и3 нераздёльна: ты2 ќбw нaсъ си1лою твоeю соблюди2. [Двaжды.]

Слaва: Ты2 вс‰ вёки хотёніемъ твои1мъ, ћкw бlга состaвила є3си2 t не сyщихъ, непостижи1маz трbце, тaже и3 человёка создалA є3си2: но и3 нhнэ t всsкагw и3збaви мS њбстоsніz.

И# нhнэ: С0лнца незаходи1магw д0мъ былA є3си2, создaвшагw и3 въ чинY постaвльшагw свэти6ла вели6каz всеси1льнэ, пречcтаz дв7о бGоневёстнаz: но и3 нhнэ страстeй мS и3збaви помрачeніz.

ГDи поми1луй, три1жды

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Трbцэ с™ёй, и3 нераздёльному є3стествY, въ трeхъ ли1цэхъ сэк0мэй несёченw, и3 пребывaющей нераздёльнэй по существY б9ествA, поклони1мсz земнор0дніи со стрaхомъ, и3 слaвимъ ћкw творцA и3 вLку, бGа пребlгaго.

Слaва, и3 нhнэ: Ўпрaви чcтаz, nкаsнную мою2 дyшу, и3 ўщeдри ю5 t мн0жества прегрэшeній, во глубинY поп0лзшуюсz поги1бели, всенепор0чнаz, и3 въ чaсъ мS стрaшный смeртный ты2 и3схити2 њглаг0лующихъ дeмwнwвъ, и3 всsкіz мyки.

Пёснь з7

Їрм0съ:ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Сл0ве б9ій, соестeственное сіsніе вседержи1телz бGа, ћкоже њбэщaлъ є3си2 є4же ў тебE, бGодётельное вселeніе сотвори2, ћкw бlгоутр0бенъ, со nц7eмъ твои1мъ и3 д¦омъ: и3 стрaшна бэсHмъ мS покажи2, и3 страстeмъ. [Двaжды.]

Слaва: Да твоегw2 бlгоутр0біz вLко покaжеши пучи1ну нaмъ, сн7а твоегw2 послaвъ къ нaшему смирeнію, пaки воwбрази1лъ є3си2 на пeрвую свётлость, но и3 нhнэ б9eственнымъ мS вразуми2 д¦омъ.

И# нhнэ: И$же на херувjмстэмъ пrт0лэ носи1мый, и3 всёхъ цRь, во чрeвэ твоeмъ дв7ственнэмъ всели1сz пречcтаz, всёхъ и3збавлsz t и3стлёніz, ћкw чlвэколю1бецъ: но и3 нhнэ твои1ми мS мlтвами сохрани2.

Пёснь }

Їрм0съ:Чyда преестeственнагw показA w4бразъ, nгнер0снаz пeщь дрeвле: џгнь бо не њпали2 ю4ныz дёти, хrт0во kвлsz безсёменное t дв7ы б9eственное ржcтво2. тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Мaніемъ бGодётельнымъ, гDи всёхъ, тріmпостaсне и3 вседержи1телю, нб7сA простeрлъ є3си2 ћкw к0жу: тaже и3 земли2 повёсилъ є3си2 глубинY, всемогyщею твоeю длaнію. тёмже и3 рабы6 тво‰ ўкрэпи2 люб0вію и3 вёрою твоeю чlвэколю1бче: да тS слaвимъ желaніемъ во вёки. [Двaжды.]

Слaва: Просвэти2 бGоначaльнымъ свётомъ пою1щихъ тS, трис0лнечный свёте ли1цы, є3ди1нственный же пaки существ0мъ, и3 къ твои6мъ свэтод†тельнымъ лучaмъ взирaти при1снw: и4миже насhщусz слaвы твоеS слaдкіz, и3 свэтодaтельныz, и3 пребогaтыz: и3 превозношy тz вёрнw во вёки.            

И# нhнэ:  ВознесE на нб7сA, человёческое пріeмъ є3стество2 непрел0жнэ сн7ъ тв0й пречcтаz бцdе, превосхождeніемъ бlгости и3збaвль дрeвніz тли2. є3мyже бlгодaрственнw воспэвaемъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.


 Пёснь f7

Їрм0съ:. W4бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Сп7си2 сп7си1телю твaри, чyвственныz же и3 ќмныz рабы6 тво‰ t врaжіz навёта и3 њѕлоблeніz, прес™az трbце є3диносyщнаz, и3 соблюдaй стaдо твоE вhну ненавётнw. [Двaжды.]

Слaва: Да глубинY неизчeтную сyщественныz покaжеши твоеS бlгости, дaлъ є3си2 нaмъ њбёты: трис0лнечный, и3 є3диноначaльный б9е всеси1льный, сп7си1тельныz твои6мъ рабHмъ, и5хже соверши1ти спод0би.

И# нhнэ:  При1зри на н†ша молє1ніz, и4же въ тріeхъ бGоначaльныхъ v3постaсэхъ, є3ди1нъ сhй бGъ во и4стинэ вёруемый: и3 подaждь твои6мъ рабHмъ ўтэшeніе, мlтвами пречcтыz и3 препётыz бGомaтере.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже:Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw воскrлъ є3си2 хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ:Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


ГЛАС 2

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Тригyбый пою2 бGоначaліz свётъ. Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ:Во глубинЁ постлA и3ногдA, фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Трbчное и3 є3диноначaльное є3стество2 б9ествA, пёсненнw воспои1мъ глаг0люще: млcти пучи1ну неизчерпaемую, сущeственную ћкw и3мyщи, тебЁ клaнzющихсz соблюди2 и3 сп7си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

И$же и3ст0чникъ, и3 к0рень nц7ъ сhй, ћкw вин0венъ, и4же въ сн7э, и3 с™ёмъ твоeмъ дyсэ, срaсленнагw б9ествA трис0лнечный сeрдцу моемY и3сточи2 свётъ, и3 причaстіемъ њсіsй, бGодётельнагw сіsніz.

Слaва: Трисвётлаz є3ди1нице бGоначaльнаz, вeсь разори2 грэхHвъ и3 страстeй мои1хъ мрaкъ, свётлыхъ лучeй твои1хъ сладчaйшими причащeньми, и3 сотвори1 мz твоеS непристyпныz слaвы хрaмъ и3 сёнь пречcтую.

И# нhнэ:  Т0къ дрeвній є3стествA нaшегw, страдaвшій безмёстнw, и3 къ тли2 поп0лзшійсz пречcтаz, вопл0щьсz во ўтр0бэ твоeй бGъ сл0во, человэколю1бнэ њсіS, и3 бGоначaлію трисвётлому нaсъ тaйнw научи2.

Пёснь G

Їрм0съ:На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебE гDи.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Рaвенствомъ є3стествA бGоначaліе є3диночeстное слaвлю тS ли6цы: жив0тъ бо t животA ты2 произшeдъ нетлённw, є3ди1нъ сhй бGъ нaшъ, и3 нёсть с™ъ, пaче тебE гDи.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ты2 чи1ны невещeствєнныz и3 нбcныz состaвилъ є3си2, ћкw зерц†ла твоеS добр0ты: трbце нераздёльное є3диноначaліе, пёти непрестaннw тебЁ: но и3 нhнэ нaше t брeнныхъ ќстъ пріими2 хвалeніе.

Слaва: Ўтверди2 на кaмени вёры, и3 разшири2 любвE твоеS пучи1ною сердцA и3 мhсль твои1хъ р†бъ, є3ди1нице трис0лнечнаz: тh бо бGъ нaшъ, на нег0же ўповaюще, да не посрами1мсz.

И# нhнэ: И$же всsкъ прeжде состaвъ њсуществовaвый твaри, во ўтр0бэ твоeй њсуществовaсz, неизчeтною бlгостію бцdе, и3 свётъ трис0лнечный всBмъ возсіS є3ди1нагw б9ествA и3 гDьства.

Сэдaленъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Бlгоутр0біz:

Е#гдA въ начaлэ ґдaма создaлъ є3си2 гDи, тогдA сл0ву твоемY v3постaсному возопи1лъ є3си2 бlгоутр0бне: сотвори1мъ по нaшему под0бію, д¦ъ же с™hй соприсyтствоваше содётель. тёмже вопіeмъ ти2: тв0рче б9е нaшъ, слaва тебЁ. 

Слaва, и3 нhнэ:Е#гдA къ нaмъ бGъ пріити2 и3зв0ли, тогдA въ твою2 пречcтаz, чcтёйшую ўтр0бу всели1сz, и3 сп7сE тоб0ю человёческое смэшeніе, даровaвый всBмъ цrтво нбcное. тёмже вопіeмъ ти2, бцdе чcтаz, рaдуйсz вLчце.

Пёснь д7

Їрм0съ:Пою1 тz, слyхомъ бо гDи ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менe бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю многомлcтиве.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Разумёти тS нижE чи1нове м0гутъ невещeственніи ѓгGльстіи, є3ди1нице, трbце безначaльнаz: но ќбw мы2 брeннымъ љзhкомъ твою2 сyщественную бlгость воспэвaемъ, и3 вёрою слaвимъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Сhй создaтель є3стествA человёческагw, вседержи1телю, всE моE ви1диши нhнэ, ћкw всеви1децъ неможeніе: тёмже ўщeдри рабA твоего2, и3 къ жи1зни лyчшей пaки возведи2.

Слaва: Е#ди1ницы начaльныz несмёсна три2 ли1ца воспэвaемъ, ћкw св0йственнэ и3мyщаz, и3 раздёльнэ v3пост†си: но ќбw соединeна и3 нераздёльна, въ совётэ же, и3 слaвэ, и3 б9ествЁ.

И# нhнэ: Хрaмъ тS чи1стъ и3 пренепор0ченъ, приснодв7о бцdе, вседётель њбрёте є3ди1ну ћвэ t вёка, въ ню1же всeльсz: воwбрази2 человёческое є3стество2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Пёснь є7

Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaю.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћкw всsчески на вс‰ сyщыz твоегw2 пр0мысла, мирод†рныz простирazй лучы2, и3 сп7си1тєльныz, цRю2 ми1ра, соблюди1 мz въ ми1рэ твоeмъ: тh бо жив0тъ и3 ми1ръ всsческому.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Мwmсeю въ купинЁ ћкw kви1лсz є3си2 въ видёніи џгненнэ, ѓгGлъ нарeклсz є3си2 џ§ее сл0во, є4же къ нaмъ твоE пред8zвлsz пришeствіе: и4мже всBмъ ћвэ возвэсти1лъ є3си2 держaву бGоначaліz є3ди1нагw, тріmпостaсную.

Слaва: Ћже є3стeственную, соприсносyщную слaву предл0жиши, є3диноначaльнэйшаz трbце с™az, воспэвaющихъ тS правослaвною вёрою, твоеS слaвы ви1дэти спод0би, безначaльную, и3 є3ди1ну зарю2 трисlнечную.

И# нhнэ:  Содержи1тельный по существY сhй бGъ сл0во, всBмъ вэкHмъ, дв7о м™и, во чрeвэ твоeмъ ўдержaсz неизречeннw, человёки призывaz ко є3ди1нству є3ди1нагw гDьства.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Воли1телю млcти, поми1луй въ тS вёрующихъ, б9е трис0лнечне, и3 прегрэшeній и3збaви, и3 страстeй, и3 бёдъ, рабы6 тво‰. [Двaжды.]

Слaва: Неизречeнною пучи1ною бlгости, неwбмhслимую твоегw2 сіsніz, и3 трисіsннагw б9ествA свэтодaтельную зарю2 подaждь ми2.

И# нhнэ:  Неизречeннэ дв7о, вhшній чlвёкъ бhсть и3з8 тебE, въ чlвёка по всемY њб0лксz, и3 свётомъ мS трисlнчнымъ њзари2.

Сэдaленъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Бlгоутр0біz:

Бlгоутр0біz пучи1ну нaмъ прострhй, пріими2 нaсъ млcтиве, при1зри на лю1ди тS слaвzщыz, пріими2 пёснь просsщихъ тS, трbце є3ди1нице безначaльнаz: на тs бо ўповaемъ всёхъ бGа, прегрэшeній дaти прощeніе.

Слaва, и3 нhнэ: Бlгоутр0біz р0ждши и3ст0чникъ, млcтива ты2 є3си2 бlгaz бцdе: тh бо вёрныхъ є3ди1но заступлeніе, ты2 скорбsщихъ ўтэшeніе. тёмже тебЁ нhнэ вси2 вёрою припaдаемъ, њбрэсти2 разрэшeніе лю1тыхъ, њбогатёющесz є3ди1ною тебE п0мощію.

Пёснь з7

Їрм0съ: W4бразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz: посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ўставлsеши при1снw ѓгGльскаz вHинства къ непреложeнію, є3ди1не сhй неизмённе и3 тріmпостaсне гDи: покажи2 ќбw и3 моE сeрдце непрел0жно всегдA, во є4же слaвити тS тeплэ, и3 воспэвaти бlгочeстнw. [Двaжды.]

Слaва: Ли1цы ќмніи невещeственныхъ сущeствъ, твои1ми лучaми б9е є3диноначaльне, и3 трис0лнечне, њзарsеми бывaютъ, положeніемъ вторjи свётове: и4хже и3 менE сіsньми, и3 причaстіемъ покажи2 свётъ, ћкw свэтодётель трисіsненъ.

И# нhнэ:  Направлsти нaсъ и3 возвышaти къ нб7сє1мъ не њскудёй, тебE лю1бzщихъ, и4же за неизречeнное чlвэколю1біе, бhвъ чlвёкъ во ўтр0бэ дв7ы, и3 њбожи1въ человёка, и3 на пrт0лэ слaвы со nц7eмъ сэдsй.

Пёснь }

Їрм0съ: Њ под0біи злaтэ небрeгше требlжeнніи ю4нwши, неизмённый и3 живhй б9ій w4бразъ ви1дэвше, среди2 nгнS воспэвaху: њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Непристyпнаz трbце соприсносyщнаz, собезначaльнаz, бGоначaльнаz, неизмённаz во всёхъ, кромЁ свэтон0сныхъ св0йствъ, всsкій лукaвый ўпраздни2 сопротиволежaщихъ совётъ, и3 стужeніz дeмwнwвъ, неврeдна соблюдazй мS при1снw, гDи всёхъ. [Двaжды.]

Слaва: Премyдрэ и3 всем0щнэ, неwпи1санное, трисlнчное є3диноначaліе состaвльшее мjръ, и3 соблюдaющее въ невреди1момъ чи1нэ всесовершeнномъ, всели1сz въ моE сeрдце, пёти и3 слaвити тS нем0лчнw съ ли1ки ѓгGльскими во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Премyдросте џ§аz, непостижи1ме, неизречeнне, б9ій сл0ве, непрел0жное твоE є3стество2 не и3змэни1въ, є3стество2 человёческое млcтивнэ воспріsлъ є3си2: и3 є3ди1нственную трbцу чести2 всёхъ научи1лъ є3си2, ћкw гDоначaліе всёхъ вэкHвъ.


 Пёснь f7

Їрм0съ: Ћже прeжде сlнца свэти1льника бGа возсіsвшаго, пл0тски къ нaмъ пришeдшаго, и3з8 бокY дв7и1чу неизречeннw воплоти1вшаz, бlгословeннаz всечcтаz, тS бцdе величaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

T свёта безначaльна, собезначaленъ сн7ъ свётъ возсіS, и3 соестeственный свётъ д¦ъ и3зhде, неизречeннw бGолёпнw, нетлённу ржcтвY ўвэрsеми, вкyпэ же и3 неизречeнному и3схождeнію.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Возсіsй въ сердцaхъ трисlнчное б9ество2, воспэвaющихъ тS, трисіsннымъ свётомъ твои1мъ: и3 дaждь рaзумъ є4же во всёхъ разумёти, и3 дёzти твоE хотёніе бlг0е и3 совершeнное, и3 величaти и3 слaвити тS.

Слaва: Неизчeтенъ є3стеств0мъ сhй ћкw бGъ, неизчeтную пучи1ну щедр0тъ ћкw и3мёz, ўщeдрила є3си2 трbце прeжде: тaкw и3 нhнэ ўщeдри рабы6 тво‰, и3 t прегрэшeній и3збaви, и3 напaстей и3 њбстоsній.

И# нhнэ:  Сп7си1 мz б9е м0й, t всsкагw и3скушeніz и3 њѕлоблeніz, и4же въ тріeхъ ли1цэхъ воспэвaемый несказaннw, є3ди1нственнэ бGъ и3 всеси1льный, и3 твоE стaдо сохрани2, бцdы мlтвами.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:По стrти шeдшz во гр0бъ жєны2, во є4же помaзати тёло твоE хrтE б9е, ви1дэша ѓгGлы во гр0бэ, и3 ўжас0шасz: глaсъ бо слhшаху t ни1хъ, ћкw воскRсе гDь, дaруz мjрови вeлію млcть.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ:  Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. 


ГЛАС 3

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Хвалю2 трbце тS, є3ди1но бGоначaліе.  Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: В0ды дрeвле, мaніемъ б9eственнымъ, во є3ди1но с0нмище совокупи1вый, и3 раздэли1вый м0ре ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй бGъ нaшъ препрослaвленъ є4сть: томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Непостижи1мое є3ди1но гDоначaліе, и3 є3ди1но трbческое бGоначaліе, трисіsннагw свёта твоегH мz спод0би: ћкw да воспою2 тS, пэвaемое непрестaннw трис™hми пёсньми, ѓгGльскими ўсты2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Сщ7eннw невещeственніи вси2 чи1нове пою1тъ, ћкw твори1тельную винY, є3ди1нственную, трисвётлую, начaльнэйшую ћвэ: ю4же соглaснw поeмъ, и3 человёчєскаz мн0жєства, и3 вёрнw слaвимъ брeнными ўсты2.

Слaва: Ќмъ, и3 сл0во и3 д¦ъ, бGосл0вцы прили1чнэ, и3 знамени1тельнэ тебE нари1чутъ: безстрaстно рождество2 t нерождeннагw nц7A, сн7у знaменающу, б9е є3диноначaльне всёхъ, вкyпэ и3 д¦а б9eственнагw и3схождeніе.

И# нhнэ: Ћкw чlвэколю1бецъ є3стеств0мъ, человёческое существо2 пріeмъ б9ій сл0ве, трbчный возсіsлъ є3си2, є3диноначaльнэйшій свётъ є3ди1нагw б9ествA, препрослaвленную всBмъ показaвый, р0ждшую тS дв7у пречcтую.

Пёснь G

Їрм0съ: И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй сл0вомъ созидaємаz, совершaємаz д¦омъ, вседержи1телю вhшній, въ любви2 твоeй ўтверди2 менE.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ўтр0ити дрeвле в0ду повелёвъ и3ліA на полёнахъ, њбрaзнw проzви2 трbчную v3постaсь, є3ди1нственнагw б9іz гDоначaліz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Тлённое є3стество2 поeтъ тS земнор0дныхъ, є3ди1наго и3 трисвётлаго создaтелz неизмённаго, и3 вопіeтъ ти2 вLко: всеразли1чнагw мS премэнeніz и3збaви, и3 сп7си1 мz.

Слaва: Рaвнw вэщaюще словесє1мъ прbр0чєскимъ, слaвныхъ ґпcлъ же и3 проповBдникъ вёры, равнодётельную тS трbцу славосл0вимъ вёрніи, б9е всёхъ.

И# нhнэ: Съ пrт0ла выс0кагw сни1де хrт0съ, человёка возвышaz, ћкw чlвэколю1бецъ, тоб0ю пречcтаz, и3 трис0лнечный свётъ всBмъ возсіS.

ГDи поми1луй, три1жды.

По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: КрасотЁ дв7ства:

Пресyщественный и3 є3ди1не гDи хrтE, и3 рождeніе пребезначaльнагw nц7A, и3 дш7е б9eственнэйшій, поми1луй рабы6 тво‰: вси1 бо согрэши1хомъ, но t тебE не tступи1хомъ. тёмже м0лимъ тS тріmпостaсне гDи, ћкw и3мёzй влaсть, создaніе твоE сп7си2 t всsкагw њбстоsніz.

Слaва, и3 нhнэ:

Пресyщественный бGъ и3 гDь и3з8 тебE воплоти1сz за бlгость, є4же по нaмъ њсуществовaвыйсz, и3 пребhвъ є4же бЁ. тёмже и3 бGочеловёка сего2 почитaюще всечcтаz, тS неискусобрaчную бцdу проповёдуемъ, слaвzще превeліе чyдо твоегw2 безсёменнагw рождeніz.

Пёснь д7

Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, є3динор0днаго во твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. тёмже ти2 зовeмъ бlгодарsще: слaва си1лэ твоeй гDи.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Џтрасль сугyбъ t nц7A, ћкw t к0рене прозzбE сн7ъ, и3 д¦ъ прaвый, соестeственна прозzбeніz, и3 бGосаждeнна, и3 цвёти собезначaльніи: ћкw тріeмъ бhти свётwмъ б9ествA. [Двaжды.]

Слaва: Мн0жєства ќмныхъ сущeствъ, непрестaннw пою1тъ тS, недомhслимаго бGа, съ ни1миже мы2 слaвимъ, глаг0люще: трbце пресyщнаz, тво‰ рабы6 сп7си2, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ: Распали1лъ є3си2 нaсъ въ люб0вь твою2, многомлcтиве сл0ве б9ій, и4же нaсъ рaди вопл0щьсz непрел0жнэ, и3 трисвётлое є3ди1но б9ество2 тaйнw научи1въ: тёмже тS слaвимъ.

Пёснь є7

Їрм0съ: Ћкw ви1дэ и3сaіа њбрaзнw на пrт0лэ превознесeнна бGа, t ѓгGлъ слaвы дорmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Е#ди1наго гDоначaльника, њбрaзнw ћкw ви1дэ и3сaіа бGа, въ тріeхъ ли1цэхъ славосл0вима пречcтыми глaсы сераф‡мъ, п0сланъ бhсть проповёдати ѓбіе трисвётлое существо2, и3 є3ди1ницу трис0лнечную [Двaжды.]

Слaва: Ћже всёхъ неви1димыхъ и3 ви1димыхъ є3стество2, t не сyщихъ прeжде состaвльшаz, є3ди1нице трис0лнечнаz, и5же є3ди1наго тS бGа вёрнw воспэвaющихъ t всsкихъ и3скушeній и3збaвльши, твоеS слaвы спод0би.

И# нhнэ: Невёстникъ свэтон0сенъ и3 чи1стъ дв7о, бhвшій б9ій, воспэвaемъ тS люб0вію, и3 блажи1мъ: и3з8 тебe бо роди1сz хrт0съ, въ существaхъ и3 хотёніихъ сугyбыхъ, и4же є3ди1нъ t трbцы и3 слaвы сhй гDь.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ д¦ъ м0й: но прострhй вLко выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрa мz ўпрaвителю сп7си2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Пресeльникъ сhй ґвраaмъ, спод0бисz њбрaзнw воспріsти є3ди1нственнаго ќбw гDа въ тріeхъ v3постaсэхъ, пресyщественна мyжескими же зрaки. [Двaжды.]

Слaва: Напрaви сердцA твои1хъ рабHвъ къ свёту непристyпному, q трис0лнечне гDи, и3 твоеS слaвы сіsніе подaждь душaмъ нaшымъ, во є4же њблистaємымъ бhти твоeю добр0тою неизречeнною.

И# нhнэ: Tвeрзи мнЁ двє1ри свёта р0ждшагwсz t ўтр0бы твоеS пречcтаz: да зрю2 трисвётлую лучY б9ествA, и3 слaвлю тS всесвётлую вLчцу.

ГDи поми1луй,три1жды.

По ѕ7-й пёсни сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: Б9eственныz вёры:

Б9eственнагw є3стествA є3диносyщнагw трис0лнечную поeмъ держaву, и3 трис™hми глaсы возопіи1мъ: с™ъ є3си2 џ§е пребезначaльный, с™ъ є3си2 сн7е собезначaльный, и3 дш7е с™hй, є3ди1не нераздёльный б9е нaшъ, и3 всёхъ тв0рче чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ:

Чyдо превeліе: кaкw содержaсz невмэсти1мый во чрeвэ твоeмъ и3 воплоти1сz, и3 kви1сz, ћкw человёкъ, не претерпёвый смэшeніz и3ли2 раздэлeніz б9eственнагw и3 непрел0жнагw б9ествA, nтрокови1це всечcтаz: тёмже бцdу тS вёрнw проповёдуемъ при1снw и3 слaвимъ.

Пёснь з7

Їрм0съ: Ћкоже дрeвле бlгочєсти1выz три2 џтроки њроси1лъ є3си2 въ плaмени халдeйстэмъ, свётлымъ б9ествA nгнeмъ и3 нaсъ њзари2, бlгословeнъ є3си2 взывaющыz, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Хрaмъ мS покажи2 твоегw2 б9ествA вLко, трисіsннагw, вeсь свётелъ: грэх0внагw њмрачeніz лю1тагw и3 страстeй вhшша, свэтодaтельными твои1ми сіsніи, б9е nтє1цъ нaшихъ бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Б9ествA зрaкъ є3ди1нъ возвэщaемъ, въ тріeхъ v3постaсныхъ и3 раздёльныхъ св0йствахъ, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а: бlгословeнъ є3си2 зовyще, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: Kви1сz ґвраaму бGъ тріmпостaсный ў дyба дрeвле мамврjйскагw, њ страннолю1біи мздY їсаaка воздаS за млcть: є3г0же и3 нhнэ слaвимъ, ћкw бGа nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ: Kви1сz на земли2, бhвъ человёкъ вседётель, бGолёпнw t дёвственнагw и3 пречcтагw твоегw2 чрeва, и3 нaсъ њбожи2, бlгословeннаz всечcтаz, бцdе пречcтаz.

Пёснь }

Їрм0съ: Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4нwши, плaменемъ же невреждeни, б9eственную пёснь поsху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Безначaльна nц7A ћкw t к0рене, сл0во, и3 д¦ъ собезначaльнэ сyща: ћкw џтрасли пресyщественнагw бGоначaліz показaша трbцы слaву є3ди1ную и3 си1лу: ю4же поeмъ вси2 вёрніи во вёки. [Двaжды.]

Слaва: Ўправлsеши твои1ми свэтлостьми2 чи1ны нбcныz, воспэвaти нем0лчнw трис™hми пёсньми б9eственными, џ§е, сл0ве соwбрaзне, и3 дш7е, трисвётлую держaву и3 равном0щную. тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Проречє1ніz прbр0чєскаz, твоE ржcтво2 и3здалeча ви1дэвше бцdе, восхвалsху, ћкw без8 сёмене, и3 пaче є3стествA р0ждшагосz вLчце: и3 соглaснw сего2 поeмъ, ћкw гDа, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.


Пёснь f7

Їрм0съ: Н0вое чyдо и3 бGолёпное, дэви1ческую бо двeрь затворeнную, ћвэ прох0дитъ гDь, нaгъ во вх0дэ, и3 плотон0сецъ kви1сz во и3сх0дэ бGъ, и3 пребывaетъ двeрь затворeна: сію2 неизречeннw ћкw бGомaтерь величaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ви1дэти слaву трисіsнную, бGови1дніи безпл0тныхъ чи1нове ћвэ, восходи1ти крилы2 желaютъ горЁ: но говёютъ ѕэлw2 непристyпнагw свёта, и3 пBсни непрестaннw вопію1тъ: съ ни1ми соглaснw є3ди1нственнаz трbце тS слaвимъ. [Двaжды.]

Слaва: Несhтною люб0вію и3 и5же на земли2, ќмную дyшу t тебE пріeмше, и3 словeсную, тебE пои1мъ вLко, б9е всёхъ, є3ди1нственное є3стество2 вои1стинну, и3 трbчное ли1цы, t всегw2 сeрдца. тёмже щeдре ћкw многомлcтивъ, нaсъ ўщeдри.

И# нhнэ: Хрaмъ мS покажи2 є3диноначaльнагw, и3 трисвётлагw твоегw2 бGоначaліz, свэтови1денъ, чи1стэ служи1ти тебЁ зижди1телю всёхъ, и3 неизречeнную твою2 слaву ќмнw зрёти: мlтвами є3ди1ныz бцdы, ю4же дост0йнw ћкw преслaвную величaемъ.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже:Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:

Ўдивлsz видёніемъ, њрошaz глаг0ланіи, блистazйсz ѓгGлъ мmрон0сицамъ глаг0лаше: что2 живaгw и4щете во гр0бэ; востA и3стощи1вый гр0бы. тли2 премэни1телz разумёйте непремённаго. рцhте бGови: к0ль стрaшна дэлA тво‰, ћкw р0дъ сп7слъ є3си2 человёческій!

ГDи поми1луй,м7

Слaва, и3 нhнэ:

Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


ГЛАС 4

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Четвeртое пёніе бGу.  Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ:М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Трbцу бGоначaльную да прослaвимъ v3постaсьми, є3ди1нственное же є3стество2 тріeхъ, соприсносyщную, сопrт0льную, ю4же молsще, глаг0лемъ: сп7си2 и5же вёрою тебE слaвzщихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Помaзасz t nц7A д¦омъ рaдованіz, бGодётельнымъ є3лeемъ, сн7ъ, и3 чlвёкъ бhсть, и3 є3ди1нагw б9ествA тріmпостaсное научи1лъ є4сть.

Слaва: Добр0ту непристyпныz слaвы твоеS є3ди1нице трис0лнечнаz, серафjми не терпsще зрёти, спокрывaютсz кри1лы: и3 трис™hми пёсньми непрестaннw тебE слaвzтъ.

И# нhнэ: Неизречeннw творцA родилA є3си2 всёхъ пречcтаz, и3збавлsющаго дрeвніz клsтвы человёки, и3 смeртныz тли2, и3 тоб0ю познaхомъ є3ди1наго бGа тріmпостaснаго.

Пёснь G

Їрм0съ:Не мyдростію и3 си1лою и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо с™ъ, пaче тебE чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Си1лу свhше с™ы6мъ твои6мъ прeжде ґпcлwмъ, ћкw послaлъ є3си2 хrтE, t nц7A ўтёшителz, є3ди1но kви1лъ є3си2 є3стество2 трис0лнечное.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Патріaрху ґвраaму є3гдA kви1ласz є3си2 во w4бразэ мyжестэ, трbчнz є3ди1нице, непремённое показaла є3си2 твоеS бlгости и3 гDьства.

Слaва: И$же во w4бразэхъ тріeхъ, є3ди1нъ бGъ вёруемый: неwпи1санный ћвэ, недомhслимый всёми, и3збaви дyшы нaшz t всsкіz ск0рби.

И# нhнэ: Настaвльшесz сн7а твоегw2 премyдрыми приведeньми, є3ди1нственное и3 трисвётлое бGоначaліе слaвимъ, и3 тебE бlжи1мъ приснодв7у.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Трис0лнечнаz, несоздaннаz и3 є3диносyщнаz є3ди1нице, тріmпостaснаz и3 непостижи1маz, рабы6 тво‰ ўщeдри: сп7си2 t бёдъ, ћкw бGъ млcтивъ, тs бо гDи, є3ди1наго и3збaвителz и3 вLку и4мамы, вопію1ще: бyди нaмъ млcтивъ.

Слaва, и3 нhнэ:Мн0гими њбстоsньми и3 напaстьми лю1тыхъ дв7о, њкружaеми, и3 ко tчazнію при1снw впaдающе, є3ди1ну тS сп7сeніе и3 надeжду, и3 стёну и4мамы бцdе, и3 тебE по д0лгу вёрою и3 нhнэ м0лимъ: сп7си2 рабы6 тво‰.

Пёснь д7

Їрм0съ:Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Пресyщную трbцу, во є3ди1ницэ б9ествA и3 гDоначaліе, съ серафjмы тебE слaвимъ, ћкw нераздёльно є3стество2, ћкw непристyпное, ћкw равностaтно слaвою, б9е непостижи1мый.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Раздэлeнну сyщу неизречeннw ли1цы б9ествA, и3 соединsему держaвою вкyпэ є3ди1нэмъ гDьствомъ, безпредёльну є3ди1ну, неwпи1санну, воспэвaемъ тS творцA всеS твaри.

Слaва: Ќмъ безначaльный, сл0во неизглаг0ланнэ роди2, и3 б9eственнаго д¦а равном0щна и3спусти2: и3 сегw2 рaди трbцу є3диносyщную, вLку всёхъ бGа проповёдаемъ.

И# нhнэ: Ви1димь бывaz дрeвними њбрaзнэ, предвозвэсти1ло є4сть, є4же t тебE воплощeніе, сл0во: но п0слэжде ћвльсz человёкwмъ, пои1стиннэ тріmпостaсное є3диноначaліе kви2.

Пёснь є7

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Разумёвше t вёры вседётельнагw б9ествA, є3ди1но ќбw непристyпно существо2, три1 же v3постaси живонач†льны, срaслены чтeмъ: nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw соприсносyщное бытіE.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Свёте трис0лнечне, сyщественнагw свёта твоегw2 возсіsй ми2 є3ди1нственное б9ество2, несоздaнное є3стество2, и3 свэтодёйственный и3ст0чниче всsкіz свэтодaтельныz зари2: да созерцaю твою2 добр0ту неизречeнную.

Слaва: Ћкw є3ди1ному сyщу содётелю всsческихъ, и3 содержи1телю, и3 к0рмчію всепремyдру, вои1стинну и3 жи1зни подaтелю, сегw2 рaди и3 вопіeмъ ти2 вёрнw: вLко трис0лнечне, пою1щыz тS соблюди2.

И# нhнэ:: Њбожи1ти хотS дрeвле и3стлёвшаго человёка, за бlгость дв7о создaвый, и3 показaвый w4браза б9eственный зрaкъ, чlвёкъ бhсть и3з8 тебE, є3ди1но тричи1сленное бGоначaліе проповёда.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ:Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Kви2 nц7ъ и3зглаг0луz сн7овство2, и3 д¦ъ, хrтY крeщшусz, ви1димь бhвъ: сегw2 рaди є3ди1но и3 трbческое бGоначaліе слaвимъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћкw ви1дэ тS трис™hми глaсы воспэвaемаго и3сaіа, на выс0цэ пrт0лэ сэдsща, трbческую познA є3ди1нагw бGоначaліz v3постaсь.

Слaва: Возвышeно сeрдце покажи2 и3 нaсъ р†бъ твои1хъ, выс0кій цRю2 тріmпостaсне: да твоеS слaвы зри1мъ ћснw свётлость.

И# нhнэ: ВосхотЁ воwбрази1тисz ћвэ въ нaше, t дв7ы сн7ъ б9ій ћкw чlвэколю1бецъ, и3 б9eственныz слaвы џбщники человёки сотвори2.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Nц7A нерождeнна, сн7а же рождeнна, и3 д¦а с™aго и3сх0дна t nц7A мyдрствующе, проповёдаемъ безначaльное цrтво и3 б9ество2 є3ди1но, є4же славосл0вzще є3диномyдреннw вопіeмъ: трbце є3диносyщнаz, сп7си2 нaсъ б9е.

Слaва, и3 нhнэ:

Лётъ превhшше, и3 прeжде вBкъ бGа, въ лёто родилA є3си2 преестeственнэ пл0тію, бGа чlвёка пречcтаz. тёмже тS бцdу, и4стиннw и3 гDьственнэ вси2 и3сповёдающе, прилёжнw ти2 вопіeмъ: слaвы вёчныz вс‰ спод0би.

Пёснь з7

Їрм0съ:Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ўчинє1наz нбcнаz є3стєствA, и3 ќмныz чи1ны правослaвнw вси2 земнор0дніи подражaюще, слaвимъ є3ди1но б9ество2 въ тріeхъ равнодётельныхъ v3постaсехъ. [Двaжды.]

Слaва: РBчи с™hхъ прbрHкъ, тS дрeвле њбрaзнw є3ди1наго вэкHвъ всёхъ содётелz проzви1ша, неизречeннаго бGа и3 гDа, бGоначaльными треми2 v3постaсьми.

И# нhнэ: И$же по существY неви1димое сл0во и3 вседётельное, kви1лсz є3си2 человёкwмъ, чlвёкъ t чcтыz бGом™ре, человёка призывaz ко причaстію твоегw2 б9ествA.

Пёснь }

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Свёте є3диноначaльный и3 трисіsнный, существо2 безначaльное, добр0то недовёдомаz, въ сeрдцы моeмъ всели1сz, и3 хрaмъ твоегw2 б9ествA, свэтови1денъ и3 чи1стъ покажи1 мz, зовyща: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. [Двaжды.]

Слaва: T разли1чныхъ мS страстeй трbце нераздёльнаz, є3ди1нице несли1тнаz, и3 њмрачeніz прегрэшeній и3збaви, и3 њзари2 лучaми твои1ми б9eственными: да воwбразyю твою2 слaву, и3 воспэвaю тS слaвы гDа.

И# нhнэ: Ќмъ ќбw нерождeнный nц7ъ, и3 сл0во соwбрaзно, и3 д¦ъ сопрест0ленъ, существо2, си1ла, бытіE: пресyщнаz, неизречeннаz, великодёйственнаz трbце, є3ди1нице, соблюдaй стaдо твоE мlтвами бцdы, ћкw є3стеств0мъ чlвэколю1бецъ.


Пёснь f7

Їрм0съ:Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

ВсE къ тебЁ нhнэ дви1жу сeрдце моE и3 мhсль, и3 предложє1ніz же всеS души2 и3 тёла, содётелю и3 и3збaвителю моемY, є3диноначaльне, и3 трисвётле, и3 вопію1 ти: сп7си1 мz рабA твоего2 t всsкихъ и3скушeній и3 скорбeй. [Двaжды.]

Слaва: Возвhси нaшъ ќмъ, и3 мhсль къ тебЁ вhшнему, просвэти2 твои1ми сіsньми пречcтыми, џ§е, сл0ве, ўтёшителю, во свётэ живhй непристyпнэмъ, слaвы сlнце, свэтодeржче, всегдA слaвити тS є3диноначaльнаго бGа тріmпостaснаго.

И# нhнэ: Сп7си2 и5же въ тS вёрующыz гDи, и3 проповёдающыz безначaльное присносyщное существо2 є3ди1но, три1 же ли1ца бGонач†льна и3 соwбрaзна, твоегw2 гDьствіz, и3 б9eственныz слaвы твоеS спод0би, мольбaми чcтыz бGомaтере.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже:Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:Я5же твоегw2 преслaвнагw востaніz, предтeкшz мmронHсицы, ґпcлwмъ проповёдаху хrтE, ћкw воскRслъ є3си2 ћкw бGъ, подаS мjрови вeлію млcть.

ГDи поми1луй, м7

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


ГЛАС 5

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Прaвило пsтое свёту трис0лнечному Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни, мhшцею выс0кою хrт0съ и3стрzсE: ї}лz же сп7сE, побёдную пёснь пою1ща.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Держaву є3ди1нственнагw и3 трисlнечнагw зрaка воспэвaюще вопіeмъ: ќмъ нaшъ њзари2 б9е всеси1льне, и3 къ твоeй вLко, возвhси слaвэ неизречeннэй.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Горё тz ѓгGльскаz ўдобрє1ніz ќмнаz нем0лчнw пою1тъ трис™hми пёсньми, є3ди1ницу тричи1сленную, и3 трbцу соwбрaзну, пресyщественну, всеси1льну.

Слaва: Б9eственное питіE твоеS любвE, сладчaйшее, свэтодёйственное, души2 моeй подaждь, трbце є3ди1нице свэтоначaльнаz, и3 б9eственное ўмилeніе чисти1тельное, вLко многомлcтиве, всеS твaри.

И# нhнэ: Ћкоже на руно2 сни1де без8 шyма съ нб7сE дв7о, д0ждь въ ложеснA тво‰ б9eственный: и3 сп7сE всE и3зс0хшее человёческое є3стество2 пречcтаz.

Пёснь G

Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Ўмhсливъ ќмнаz сущєствA, состaвилъ є3си2 пэвцы2 непрест†нныz твоегw2 б9ествA, трисвётлый б9е и3 вседётелю: но и3 брeнныхъ и3 земнор0дныхъ пріими2 молeніе и3 мольбY, ћкw бlгоутр0бенъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И$же всsкагw по є3стествY премэнeніz непріsтенъ, и3змэнsємымъ нaмъ и3 пою1щымъ, неизслёдимый и3ст0чникъ твоеS бlгости, согрэшeній дaждь прощeніе, и3 сп7сeніе, ћкw бlгоутр0бенъ.

Слaва: Nц7A и3 сн7а, и3 д¦а слaвимъ, въ непремённэмъ зрaцэ б9ествA тебE є3ди1нственнаго и3 трисіsннаго гDа всёхъ, ћкоже прbр0цы, и3 ґпcли t тебE ћвэ научи1шасz.

И# нhнэ: Kви1лсz є3си2 мwmсeю въ купинЁ, ћкw ѓгGлъ совёта вели1кагw вседержи1телева, твоE є4же t дв7ы проzвлsz воплощeніе, б9ій сл0ве: и4мже нaсъ претвори1лъ є3си2, и3 на нб7сA возвeлъ є3си2.

ГDи поми1луй, три1жды.

Сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Млcтива є3си2 трbце нераздёльнаz: ми1луеши бо всёхъ, ћкw всеси1льнаz и3 всещeдра, сострадaтельна и3 многомлcтива. тёмже прибэгaемъ къ тебЁ, и5же грэхми2 мн0гими њтzгчaеми взывaюще: њчи1сти тво‰ рабы6, и3 и3збaви всёхъ всsкіz мyки.

Слaва, и3 нhнэ: Всес™az дв7о, поми1луй нaсъ прибэгaющихъ вёрою къ тебЁ бlгоутр0бнэй, и3 просsщихъ тeплагw твоегw2 нhнэ заступлeніz: м0жеши бо ћкw бlгaz всёхъ сп7сти2, ћкw сyщи м™и бGа вhшнzгw, м™рніz тво‰ мlтвы при1снw ўпотреблsющи, бGобlгодaтнаz.

Пёснь д7

Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во сп7сeніе людeй твои1хъ, сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Тaйнw научaетсz є3ди1нагw гDьства трисвётлому даніи1лъ, хrтA судію2 ўзрёвъ ко nц7Y и3дyща, и3 д¦а проzвлsюща видёніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Брeнными пою1щихъ тS ўсты2, пресyщественнаго бGа, трbчна v3постaсьми, є3ди1нственна же є3стеств0мъ, слaвы ѓгGльскіz спод0би.

Слaва: Е#ди1ну влaсть, и3 є3ди1но гDьство, въ тріeхъ св0йствахъ неразлyчнw слaвимъ: џ§е, и3 сн7е, и3 дш7е, просвэти2 ны2 рабы6 тво‰.

И# нhнэ: ГорA чaстаz и3 присённаz, ю4же ви1дэвъ прeжде ґввакyмъ, и3з8 неsже пр0йде с™hй: неуд0бь зри1мое ржcтво2 kвлsше твоегw2 дв7о, зачaтіz.

Пёснь є7

Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтреннюю, и3 тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную хrтE, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

И$же за бlгость создaвый человёка, и3 по w4бразу твоемY сотв0рь, во мнЁ њбитaй трисвётне б9е м0й, ћкw бlгъ и3 бlгоутр0бенъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Тh мz настaви є3ди1нице трисlнечнаz, къ стезsмъ б9eствєннымъ сп7сeніz, и3 твоегw2 сіsніz и3сп0лни, ћкw є3стеств0мъ бGъ неисчетноси1ленъ.

Слaва: Свётъ нераздёльный є3ди1нагw є3стествA, раздэлeнный начертaньми, трисіsнный, невечeрній, моE сeрдце лучaми твои1ми њзари2.

И# нhнэ:  Ћкw ви1дэ тS дрeвле чcтаz пренепор0чнаz, прbр0къ, зр‰щаz вратA къ свёту незаходи1мому, ѓбіе тS познA б9іе жили1ще.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE, страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи2 мS, ћкw бlгоутр0бенъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Трисвётлое сyще бGоначaліе v3постaснэ, є3ди1нственна є3си2, ћкw соwбрaзна и3 равнодётельна, и3 по существY и3 хотёнію.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Дов0льнw и3з8zви2 прbр0къ, поS nц7Y твоемY свёту: ќзримъ д¦омъ, свётъ сн7а, є3ди1наго бGа трис0лнечнаго.

Слaва: Несостaвно существо2 въ тріeхъ св0йствэхъ, є3ди1ну влaсть и3 держaву и3мhй: тёмъ бо состои1тсz твaрь всsческаz, и3 њбновлsетсz.

И# нhнэ: Прегрэшeній и3збавлeніе и3 бёдъ, вLко б9е, є3ди1нственне и3 трисвётне, низпосли2 твои6мъ пэвцє1мъ, мlтвами бGом™ре.

ГDи поми1луй, три1жды.

Сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Трис0лнечный свётъ славосл0вимъ, и3 пр0стэй трbцэ нhнэ поклони1мсz, ћкw просвэти2 нaсъ и3 поми1лова, и3 и3збaви t тли2 вeсь р0дъ человёческій, и3збавлsющи t прeлести јдwльскіz вeсь мjръ, и3 цaрство нaмъ подадE.

Слaва, и3 нhнэ: Недоумёвсz t всёхъ, къ тебЁ прибэг0хъ къ надeжди всёхъ, и3 прибёжищу грёшныхъ и3 смирeнныхъ, зовhй: согрэши1хъ, и3 пребывaю въ ѕлhхъ, нечyвствуz nкаsнный. поми1луй мS, прeжде концA њбрати1 мz, и3 и3збaви всsкіz мyки, недост0йнаго.

Пёснь з7

Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDь, плaмень ўгаси2, џтроки њроси2 соглaснw пою1щыz: б9е бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћкw и3мhй бeздну млcти, гDи, и3 пучи1ну неизчeтну щедр0тъ, поми1луй є3ди1наго тS пою1щихъ, трисвётлаго бGа всёхъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Неwбмhслимаго, є3ди1нственна и3 трисвётла, бGа тS и3 гDа пою1ще вопіeмъ ти2: подaждь твои6мъ рабHмъ њчищeніе грэхHвъ.

Слaва: Рaвнw v3пост†си во є3ди1ной держaвэ чтyще раздэлsемъ нераздэли1мо существо2, бGа nц7A, и3 сн7а, и3 прес™aго д¦а.

И# нhнэ: Џтрасль прозzблA є3си2, nц7Y собезначaльную, цвётъ б9ествA: џтрасль соприсносyщную, дв7о, даю1щую жи1знь всBмъ человёкwмъ.

Пёснь }

Їрм0съ: ТебЁ вседётелю, въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ сплeтше, поsху: дэлA вс‰каz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Да є3ди1наго tкрhеши дрeвле ћвэ гDьства трbчную v3постaсь, kви1лсz є3си2 б9е м0й, во w4бразэ человёкwвъ ґвраaму, пою1щу твою2 держaву є3ди1нственную.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Тh мz къ твои6мъ бlгодётєльнымъ лучaмъ взирaти спод0би свёте непристyпный, џ§е щeдрый, и3 сл0ве, и3 дш7е, є4же бlгоугождaти тебЁ при1снw, гDи всёхъ.

Слaва: С™ъ nц7ъ бGъ превёчный: с™ъ же сн7ъ и3з8 nц7A рождeнъ: с™ъ же и3 животворsщій д¦ъ, и3сходS и3з8 nц7A, сн7омъ же kвлsемь.

И# нhнэ:  Њблистaла є3си2 нaмъ t трисlнечныz слaвы, є3ди1наго всепётаz хrтA гDа, всёхъ тайнонаучaюща є3ди1ному бGоначaлію въ тріeхъ ли1цэхъ, пёти во вёки.


 Пёснь f7

Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 человёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўбlжaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

ГлагHланіz человёчєскаz по достоsнію, безначaльнаz є3ди1нице, не м0гутъ пёти тS: nбaче ћкоже м0щно дерзaюще t вёры, бGоначaльнаz, сопрест0льнаz трbце, слaву прин0симъ твоeй держaвэ, и3 хвалY.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Равностaтною слaвою, тS є3диноначaльнаго трисвётлагw бGа слaвzтъ херувjми и3 серафjми пречcтыми ўсты2: съ ни1миже и3 нaсъ грёшныхъ пріими2 гDи, твою2 держaву величaющихъ.

Слaва: И#сaіа тS ви1дэ на пrт0лэ херувjмстэ, и3 серафjмы стоsщыz џкрестъ тебE, кри1лы ли1ца закрывaющыz, и3 вопію1щыz: с™ъ, с™ъ, с™ъ, трис™hй б9е, слaвимый въ тріeхъ св0йствэхъ.

И# нhнэ:  Ћкw чcтаz и3 непор0чнаz и3 дв7а, родилA є3си2 сн7а, и3збавлsющаго нaсъ t и3скушeній, бGа неизмённа: но и3 нhнэ њставлeніе нaмъ прегрэшeній дaти сего2 моли2.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:ЃгGльскимъ зрaкомъ ќмъ смущaющz, и3 б9eственнымъ востaніемъ душeю просвэщaемы, мmронHсицы ґпcлwмъ бlговэствовaху: возвэсти1те во kзhцэхъ воскrніе, гDу содёйствующу чудесы2, подаю1щему нaмъ вeлію млcть.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ:   Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


 ГЛАС 6

 КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

 є3гHже краестр0чіе: Шест0е пёніе приношaю тебЁ б9ество2. Творeніе митрофaново

 Пёснь №

 Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

 Три2 v3постaси поeмъ бGоначaльныz, є3ди1нственнагw є3стествA неизмённый зрaкъ, бlгaгw чlвэколю1бца бGа, прегрэшeній њчищeніе нaмъ дaрующа.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

 Пресyщный є3ди1не, и3 трисіsнный начертaньми гDи, въ б9ествЁ є3ди1номъ сhй, вразуми2 нaсъ, и3 спод0би твоегw2 б9eственнагw сіsніz.

Слaва: Невэстоукраси1въ пavелъ, ю4же t kзы6къ цRковь, є3ди1ному тебЁ тріmпостaсному бGу покланsтисz научи2, t негHже, и3 и4мже, и3 въ нeмже вс‰ бhша.

И# нhнэ: И#з8 чрeва твоегw2 пр0йде ќмное бцdе сlнце, и3 њсіS нaсъ трисвётлагw б9ествA зарsми: є3г0же пою1ще, бlгочeстнw тS ўбlжaемъ.

 Пёснь G

 Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2 гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Ўкраси1въ трисвётлый б9е чи1ны нбcныz, ўстр0илъ є3си2 пёти тS трис™hми глaсы: съ ни1миже пріими2 и3 нaсъ воспэвaющихъ твою2 бlгость.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Е#ди1но непрел0жное трbчное, соwбрaзное є3ди1нственное бGоначaліе пою1ще, м0лимъ тS тeплэ, грэхHвъ мн0гихъ низпослaти нhнэ нaмъ прощeніе.

 Слaва: Ќме безначaльный џ§е, соwбрaзный б9ій сл0ве, и3 дш7е б9eственный, бlгjй и3 прaвый, воспэвaющыz вёрнw твою2 держaву, соблюди2 ћкw бlгоутр0бенъ.

И# нhнэ: Пaжить потреби2 тли2, человёкъ по существY бhвъ бGъ м0й, во ўтр0бэ твоeй чcтаz: и3 родоначaльники прeжднzгw њсуждeніz є3ди1нъ свободи2.

 Тaже, ГDи поми1луй, три1жды

 Сэдaленъ, глaсъ ѕ7. Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

 ВLко б9е, при1зри съ нб7сE, и3 ви1ждь нaше смирeніе ћкw щeдръ, и3 ўмлcрдисz чlвэколю1бче пребlгjй: ни tкyду бо надёемсz прощeніе получи1ти ѕлhхъ, и4миже согрэши1хомъ. тёмже бyди съ нaми, и3 никт0же на ны2.

 Слaва, и3 нhнэ: ВLчце чcтаz, при1зри бцdе, ви1ждь нaшихъ ћзвъ болBзни, и3 ўмлcрдисz пречcтаz, и3 и3сцэли2 с0вэстное жжeніе, твоeю млcтію њрошaющи, и3 вопію1щи рабHмъ твои6мъ: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

 Пёснь д7

 Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDа, чcтнaz цRковь, бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Возвышazй мhсль, є3ди1нице трисвётлаz, и3 дyшу и3 сeрдце твои1хъ пэвє1цъ ск0рw возведи2, и3 сіsніz твоегw2 и3 свётлости спод0би.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

 Претвори2 и3 преwбрази2 t ѕл0бы мS всsкіz къ добродётели, є3ди1на неиз8wбражeннаz, и3 неизмённаz трbце, и3 твои1ми зарsми просвэти2.

Слaва: Помhсливъ прeжде, мyдрэ состaвилъ є3си2 ѓгGлwвъ чи1ны, служи1тельныz твоеS бlгости, тріmпостaснаz є3ди1нице, съ ни1миже пріими2 мою2 хвалY.

И# нhнэ: И$же є3стеств0мъ несоздaнный бGъ присносyщный, создaнное воспріeмъ чlвёческое є3стество2, воз8wбрази2 во с™ёй твоeй ўтр0бэ, бцdе приснодв7о.

 Пёснь є7

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Помышлsюще є3стество2 бGоначaльное, промысли1тельное и3 сп7си1тельное всёхъ сyщее вLко, трисвётлое же є3ди1но, къ тебЁ ќтренюемъ, прощeніz просsще грэхопадeній.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Џ§е безначaльный б9е, и3 соприсносyщный сн7е, и3 дш7е с™hй, ўтверди2 є3диноначaльнаz трbце тво‰ пэвцы2, и3 t всsкіz напaсти и3збaви и3 ск0рби.

Слaва: Ўправлszй сіsньми бGодётельными, и3 къ бlгоугождeнію твоегw2 тріmпостaснагw б9ествA, с0лнце слaвы, наставлsz мS при1снw, и3 б9eственнагw цrтвіz сотвори2 причaстника.

И# нhнэ: И$же вс‰ носsй и3 соблюдazй всеси1льною твоeю рук0ю сл0ве б9ій неизмённе, сохрани2 и3 соблюди1 тz слaвzщыz, мlтвами р0ждшіz тS бGомaтере.

 Пёснь ѕ7

 Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Премyдрость и3 рaзумъ, бGоначaліе трисвётлое пэвцє1мъ твои6мъ дaруй, и3 добр0ты лучaми свэтодётельныz твоеS бlгости, њсіzвaтисz всёхъ спод0би. [Двaжды.]

Слaва: Свёте нераздёльный по существY, трисіsнне, вседержи1тельне, непристyпне, сердцA њзари2 вёрнw хвaлzщихъ держaву твою2, и3 къ б9eственнэй любви2 впери2.

И# нhнэ: Въ тS всели1сz приснодв7о, ћвэ вседержи1тель и3 гDь всёхъ, и3 є3ди1ному трисіsнному зрaку б9ествA человёки покланsтисz научи2.

ГDи поми1луй, три1жды.

 Сэдaленъ, глaсъ ѕ7: Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

Џ§е и3 сн7е со д¦омъ с™hмъ, при1зри на ны2 вёрою тебЁ покланsющыzсz, и3 слaвzщыz держaву твою2 бlгоутр0бне, со џгненными брeнніи, и3н0гw бо рaзвэ тебE не вёмы, и3 возопjй пою1щымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Слaва, и3 нhнэ: При1зри на ны2 всепётаz бцdе, возсіsй просвэщeніе сердцaмъ њмрачє1ннымъ, и3 њзари2 стaдо твоE пречcтаz. є3ли1кw бо х0щеши и3 м0жеши, ћкw м™и сyщи зижди1телz твоегw2, и3 возопjй молsщымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

 Пёснь з7

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

 Крёпкую мнЁ мhсль ўстр0й трисвётлаz начертaньми є3ди1нице, є4же храни1ти и3 соблюдaти б9eствєнныz зaпwвэди тво‰, и3 всегдA пёти тебЁ вёрнw: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Ћкw т0ждествомъ є3стествA поeмый, неизречeннw є3ди1нственный б9е, ли1цы же трbцы носS число2, соблюди2 всёхъ нaсъ t разли1чныхъ и3скушeній и3 њбстоsній.

 Слaва: Соестeственна и3 соприсносyщна слaвимъ, є3ди1наго тS по существY бGа, св0йствы несліsннэ v3постaсными трbце, разли1чное пр0стw предлагaюще, во зрaцэ непремённэмъ ћвэ.

 И# нhнэ: БGъ пресyщный пріsтъ, пречcтаz, t чрeва твоегw2 чcтагw нaше чlвэколюбeзнэ смэшeніе ћвэ, и3 всёхъ научи2 вопи1ти: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

 Пёснь }

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти: тS превозн0симъ во вс‰ вёки. 

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Њчищeніе прегрэшeній ск0рw подaждь ми2, и3 страстeй многоwбрaзныхъ и3збавлeніе, соwбрaзнаz трbце, є3ди1нице тріmпостaснаz: да тS слaвлю во вс‰ вёки.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Воли1тель млcти и3звёствованъ, ћкw бGъ млcтивъ, всёхъ поми1луй трисвётлаz є3ди1нице и3 трbце пребlгaz, славосл0вzщихъ твоE вели1чествіе.

Слaва: T свёта присносyщнагw nц7A, свёта соприсносyщна р0ждшасz сл0ва, со д¦омъ и3сх0днымъ свётомъ, вёрою слaвимъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ: ВрачA человёкwмъ пречcтаz, родилA є3си2 всеси1льнаго сл0ва, хrтA гDа, прароди1тєльныz ћзвы всёхъ и3сцэлsюща, превозносsщихъ є3го2 во вёки.


 Пёснь f7

 Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. є3г0же величaюще, съ нбcными в0и тS ўбlжaемъ.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Зрёти чи1нове херувjмстіи вLко, добр0ты твоеS слaвы не могyще, кри1лы покрывaющесz, непрестaннw трbчную пёснь вопію1тъ, тріmпостaсную твоегw2 бGоначaліz є3ди1нственнагw держaву слaвzще.

 Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ

Тво‰ сі‰ніz сlнце незаходи1мое, твои1хъ рабHвъ подaждь сердцaмъ, и3 просвэти2 дyшы, и3 и3збaви t мн0гихъ прегрэшeній є3ди1не всемлcтиве, и3 тріmпостaсне: и3 нетлённыz твоеS жи1зни нaсъ спод0би.

Слaва: Е$же свётъ є3диночeстный, и3 трис0лнечный, и3 свэтодётельный, б9ество2 сyщее њзари2 вёрою тS пою1щихъ, и3 t мрaчнагw и3збaви ѕлодёйства, и3 спод0би свэтлёйшихъ твои1хъ селeній, ћкw пребlгjй.

И# нhнэ: Премyдрэ человёка прeжде создA сн7ъ тв0й дв7о, и3 и3стлёвшаго њбнови2 тоб0ю всепётаz: и3 б9eственнагw свёта зари2 невечeрніz всёхъ и3сп0лни, тS бцdу и4стинну вёрою слaвzщихъ.

 и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

 Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

 Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ:  Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


ГЛАС 7

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Хвалю2 трbце тS, є3диноначaльное є3стество2. Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: Мaніемъ твои1мъ на земнhй w4бразъ преложи1сz, прeжде ўдоборазливaемое водн0е є3стество2 гDи: тёмже нем0креннw пэшешeствовавъ ї}ль, поeтъ тебЁ пёснь побёдную.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Tвeрзи ми2 ўстA ќмнаz сeрдца, и3 ўстнЁ вещeствєнныz ко хвалЁ твоeй, трисвётлое є3ди1но б9ество2 всёхъ, пёти тебЁ пёснь свэтодётелю, бlгодaрственную.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Да преизли1шнее твоеS бlгости покaжеши, создалA є3си2 человёка трbце безмэрноси1льнаz: т0кмw w4бразъ брeнный твоегw2 начaльнагw содётелю, гDьства.

Слaва: Ќмъ безначaльный, сл0во соприсносyщное роди1вый, и3 д¦а собезначaльнаго просіsвый, спод0би є3ди1ному бGу по существY соwбрaзну нaсъ покланsтисz тріmпостaсному.

И# нhнэ: Kви1лсz є3си2 при купинЁ мwmсeю б9ій сл0ве, ћкw џгнь чисти1тельный, не њпалsz же tню1дъ, є4же t дв7ы проwбразyz твоE воплощeніе, и4мже человёки воwбрази1лъ є3си2.

Пёснь G

Їрм0съ: Въ начaлэ нб7сA, всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй гDи сп7се, и3 вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ всю2 си1лу и4хъ: на недви1жимэмъ мS кaмени и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И$же є3ди1нственнаго и3 трисіsннаго, и3 вседётельнаго тS вLку воспэвaюще, грэхHвъ и3 и3скушeній пр0симъ и3збавлeніz безмэрноси1льный б9е: да не ќбw прeзриши, вёрою твою2 бlгость слaвzщихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Џтрасль kви1сz t nц7A, ћкw t к0рене безначaльна бGъ сл0во, и3 равном0щенъ со срaсленымъ и3 б9eственнымъ д¦омъ: и3 сегw2 рaди вёрніи, трbчное ли1цы є3ди1но гDьство слaвимъ.

Слaва: Равнослaвно и3 срaслено, тріmпостaсное є3стество2 нераздёльнэ и3 раздёльнэ, и3 є3диноначaльную трbцу вси1 тz славосл0вимъ вёрніи: и3 покланsющесz пр0симъ согрэшeній прощeніz.

И# нhнэ: Неизмённw человёкwмъ ўпод0бльсz по всемY б9ій сл0ве, t чcтыz nтрокови1цы прошeлъ є3си2 ћвэ: и3 всBмъ показaлъ є3си2 бGоначaліе трисіsнное, и3 є3ди1нственное существ0мъ неизмённыхъ v3постaсей.

ГDи поми1луй, три1жды.

Сэдaленъ, глaсъ з7. Под0бенъ: И$же менE рaди:

Согрэши1вшыz поми1луй трbце с™az, рабы6 тво‰: и3 пріими2 кaющыzсz тебЁ бlгоутр0бне, и3 прощeніz спод0би.

Слaва, и3 нhнэ: Њѕл0блєнныz дyшы нaшz грэхми2, ўбlжи2 всечcтаz бцdе, и3 и3збaви t прегрэшeній тебE пою1щыz бGоневёсто.

Пёснь д7

Їрм0съ: Џ§а нёдра не њстaвль, и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е, тaйну ўслhшахъ смотрeніz твоегw2, и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Содержи1тельнаz трисвётлаz є3ди1нице, бGоначaльнаz и3 сп7си1тельнаz всёхъ, тво‰ пэвцы2 нhнэ њгради2, и3 сп7си2 t ск0рби, и3 страстeй, и3 всsкагw њѕлоблeніz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Назнaменательныхъ речeній, твоегw2 непостижи1магw трисвётлагw б9ествA, недоумэвaюще воспэвaемъ тS чlвэколю1бче гDи, и3 прославлsемъ твою2 си1лу.

Слaва: На земли2 ћкw на нб7сёхъ со безпл0тными ли1ки, є3ди1нице и3 трbце, нераздёльнw тS раздэлsемъ, и3 люб0вію слaвимъ, ћкw сyщими всёми владhчествующую.

И# нhнэ: N§скіz слaвы не tстyпль, къ нaшей хyдости снизшeлъ є3си2 в0лею, вопл0щьсz пресyщественный: и3 вознeслъ є3си2 къ б9eственнэй слaвэ, ћкw бlгоутр0бенъ.

Пёснь є7

Їрм0съ: Н0щь несвэтлA невBрнымъ хrтE, вBрнымъ же просвэщeніе въ слaдости словeсъ твои1хъ: сегw2 рaди къ тебЁ ќтренюю, и3 воспэвaю твоE б9ество2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Свэтоначaльное є3стество2 трbце начертaньми, и3 є3ди1нице въ совётэ и3 слaвэ и3 чeсти, ўтверди2 нaсъ въ твоeй любви2.[Двaжды.]  

Слaва: Ќмъ, и3 сл0во, и3 д¦ъ, є3ди1но бGоначaльное и3 трис0лнечное є3стество2 слaвzще, пр0симъ и3збaвитисz и3скушeній, и3 всsкихъ скорбeй.

И# нhнэ: Воwбрaжьсz б9ій сл0ве, въ є3стество2 человёческое, t с™hz дв7ы, трbцу во є3ди1ницэ научи1лъ є3си2 пёти, соwбрaзну и3 сопрест0льну.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Плaвающаго въ молвЁ житeйскихъ попечeній, съ кораблeмъ потоплsема грэхи2, и3 душетлённому ѕвёрю приметaема, ћкw їHна хrтE вопію1 ти: и3з8 смертонHсныz глубины2 возведи1 мz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Е#динослaвную держaву, и3 є3диноначaльное бGоначaліе, треми2 v3постaсьми сyщее, непремённэ съ дрyгъ дрyгомъ слaвимъ, разли1чіе и3мyще т0кмw, бытіeмъ к0йждо св0йства. [Двaжды.]  

Слaва: Ќмніи тS чи1нове ѓгGльскихъ крас0тъ хвaлzтъ, трис0лнечное бGоначaліе: съ ни1миже и3 мы2 брeнными ўсты2, ћкw твори1тельну всёхъ, є3ди1ну пэсносл0вимъ, и3 вёрнw слaвимъ.

И# нhнэ: Недоумённымъ сл0вомъ, сл0во р0ждшеесz t сlнца nц7A, и4но сlнце, прeжде вBкъ, t дв7ы напослёдокъ возсіS: и3 є3ди1нственнаго треми2 ли1цы, недомhслимаго бGа проповёда.

Сэдaленъ, глaсъ з7: Под0бенъ: NгнS свэтлёйши:

Трbце є3диносyщнаz, є3ди1нице всёхъ тріmпостaснаz, поми1луй, ±же создалA є3си2, безсмeртнаz: попалsющи ѕлHбы прегрэшaющихъ, и3 просвэщaющи сердцA пою1щихъ бlгоутр0біе твоE, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ: NгнS свэтлёйши, свёта дёйственнэйши млcть бlгодaти твоеS вLчце, попалsющи грэхи2 человёкwвъ, и3 њрошaющи мы6сли хвaлzщихъ вели6чіz тво‰, бцdе пренепор0чнаz.

Пёснь з7

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ввeржени прпdбніи џтроцы, џгнь въ р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Свэтолyчными блистaніи при1снw сіsz, трисвёте б9е, є3ди1нице непристyпнаz и3 пресyщнаz сп7си2, и5же въ тS вLко, вёрующыz бlгочeстнw, и3 покланsющыzсz тебЁ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Речeніємъ б9eственныхъ прbрHкъ повинyющесz, є3ди1наго тS т0чію бGа всёхъ слaвимъ въ тріeхъ начертaніихъ, си1це вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: Пeрстными ўстнaми мы2 съ невещeственными чи1нми, пёсньми трbце с™az, тS поeмъ во є3ди1нствэ существA, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ: Да и4же создaвый ґдaма, возсози1ждетъ пaки, всечcтаz, и3з8 тебE ћвэ вочеловёчисz, человёки њбожи1въ си1це вопію1щыz: бlгословeнъ пречcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Пёснь }

Їрм0съ: Неwпaльнаz nгню2 въ сінaи причaщшаzсz купинA, бGа kви2 медленоzзhчному и3 гугни1вому мwmсeови, и3 џтроки рeвность б9іz три2 непребwри1мыz во nгни2 пэвцы2 показA: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

С0лнца лучaми трисіsннагw њзари1тисz свэтодётельными спод0би, сердцaмъ пэвцє1въ твои1хъ: и3 нhнэ зрёти добр0ту твою2 трbце, є3ди1нице, ћкw м0щно дaруй всегдA, всBмъ вёрою под0бною, твоE вели1чіе пэсносл0вzщымъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Держи1ши всsчєскаz, трbчное и3 є3ди1нственное гDоначaліе безначaльное, и3 ўправлsеши нб7о и3 зeмлю. тёмже мS люб0вію твоeю привлачи1ма при1снw, сохрани2 пёти тебЁ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Слaва: Хрaмъ мS твоеS трисвётныz сотвори2 зари2, бlгодётелю чlвэколю1бче: и3 причaстіz и3 пріwбщeніz непристyпна врагHмъ неви6димымъ, и3 плотски6мъ страстeмъ вLко, покажи2, є3диноначaльный б9е м0й и3 гDи слaвы, пэсносл0вити тS во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Свётъ бGоначaльный t чрeва твоегw2 возсіsвый, бGомaти пречcтаz, вeсь мjръ трис0лнечнымъ свётомъ њзари2, и3 зeмлю ћкоже друг0е нб7о показA, пою1щу: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.


Пёснь f7

Їрм0съ:М™и б9іz и3 дв7а, р0ждшаz и3 дёвствующаz пaки, не є3стествA дёло, но б9іz снизхождeніz: тёмъ ћкw є3ди1ну б9іихъ чудeсъ спод0бльшуюсz, тS при1снw величaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Высокосл0вити и3 пёти тS дост0йнw, є3г0же въ вhшнихъ непрестaннw серафjми воспэвaютъ, не возмогaемъ брeнніи: nбaче ћкw вLку всёхъ дерзaюще, и3 чlвэколю1бнэйшаго бGа величaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Тэлeсныz болёзни и3збaви, и3 душeвнагw пристрaстіz пэвцы2 тво‰, є3ди1нственнаz трbце нераздёльнаz, и3 сохрани1тисz невреждє1ннымъ t всёхъ житeйскихъ и3скушeній спод0би.

Слaва: Равноси1льнаz, бGоначaльнаz, трисвётнаz, всеси1льнаz держaво, неизмённаz добр0то сyщественныz бlгости, дaждь прегрэшeній разрэшeніе твои6мъ рабHмъ, и3 и3скушeній, и3 страстeй и3збaви.

И# нhнэ: Ќмъ и3 дyшу, и3 плотск0е смэшeніе пріeмъ бцdе, t твои1хъ ложeснъ пречcтыхъ, бGъ сл0во пои1стиннэ человёкъ kви1сz: и3 б9eственнагw существA џбщника человёка ћвэ показaлъ є4сть.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса: И$же нaшъ зрaкъ воспріeмый, и3 претерпёвый кrтъ пл0тски, сп7си1 мz воскrніемъ твои1мъ, хrтE б9е, ћкw чlвэколю1бецъ.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ: Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь. 


ГЛАС 8

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ,

є3гHже краестр0чіе: Трbце є3ди1нице, сп7си1 мz твоего2 рабA. Творeніе митрофaново

Пёснь №

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоwбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA пэшех0дца сп7сE, пёснь бGови воспэвaюща.

Припёвъ: Прес™az трbце, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Трис0лнечному цRю2, и3 строи1телю, и3 промысли1телю всsческихъ, и3 бlг0му є3ди1ному, є3стeственнэ сyщему, и3 є3ди1нственную и3мyщему б9ествA слaву, бGу є3диноначaльному припaдаемъ, пёснь трис™yю пою1ще.

Припёвъ: Прес™az трbце, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Течє1ніz б9eствєннаz, и3 прbр0чєствіz ±же свhше п0мнzще ћвэ, бGоначaльное є3стество2 є3ди1нственное слaвимъ, присносyщное, собезначaльное, въ тріeхъ ли1цэхъ, nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э, содётельное, всеси1льное.

Слaва: Сщ7еннотаи1нникъ ґвраaмъ бhвъ, сщ7енноwбрaзнw дрeвле, творцA всёхъ и3 бGа и3 гDа, въ тріeхъ ќбw v3постaсехъ пріsтъ рaдуzсz, и3 трeхъ v3постaсей держaву є3ди1нственную познA.

И# нhнэ: Неискусобрaчнw хrтA родилA є3си2, є4же по нaмъ, нaсъ рaди воспріeмша є3стество2 пречcтаz, и3 непрел0жна по nбою2 пребhвша. є3г0же моли2 непрестaннw, грэхHвъ ми2 даровaти и3 и3скушeній и3збавлeніе.

Пёснь G

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS хrтE зaповэдей твои1хъ ўтверди2, ћкw нёсть с™ъ пaче тебE, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ТебE непристyпнаго бGа и3 цRS слaвы на пrт0лэ и3сaіа ви1дэ выс0цэ, и3 херувjмы и3 серафjмы слaвzщыz непрестaнными пёсньми, є3ди1нственнаго тріmпостaснаго.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Е#ди1наго t nц7A ћкw t ўмA рождeнаго сл0ва, и3 д¦а происходsща неизглаг0ланнw, по коемyждо помышлeніи, и3 кни1жными ўчeніи пости1гше, є3ди1наго бGа трис0лнечнаго почитaемъ.

Слaва: И$же сhй нерождeнный nц7ъ, и3 своегw2 существA сіsніе роди1въ нетлённw сн7а, свётъ t свёта: и3сх0днэ предлагaетъ срaсленный свётъ д¦а, вседётельна, и3 є3диночeстна.

И# нhнэ: Хрaмъ kви1ласz є3си2 чи1стъ, дв7о м™и мRjе, вс‰ всеси1льнw и3 премyдрw состaвльшему хrтY, и3 въ чи1нэ пол0жшему и3 носsщему: є3г0же млcтива ми2 сотвори2 м™рними твои1ми мlтвами.

ГDи поми1луй, три1жды.

Тaже, сэдaленъ, глaсъ }: Под0бенъ: Повелeнное тaйнw:

Трис0лнечнагw и3 честнaгw бGоначaліz си1лу вёрніи нhнэ восхвaлимъ, ћкw мaніемъ т0кмw вс‰ состaвилъ вы6шнzz ликосто‰ніz ѓгGльскаz, и3 ни6жнzz сщ7еннонач†ліz цRкHвнаz, є4же взывaти: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е пребlгjй: слaва и3 пёніе держaвэ твоeй.

Слaва, и3 нhнэ: Ћже непремённаго бGа пор0ждшаz, премэнsемое при1снw сeрдце моE грэх0мъ и3 лёностію, прил0гми льсти1вагw, ўтверди2 бlгaz мlтвами м™рними твои1ми: ћкw да и3 ѓзъ бlгодaрнw слaвлю тS бGороди1тельнице мRjе, поми1луй стaдо твоE, є4же стzжaла є3си2, всенепор0чнаz.

Пёснь д7

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Вост0къ ћвльшисz б9ествA сyщымъ во тьмЁ, всю2 разгнA несвётлую н0щь страстeй: и3 прaвды сlнце возсіS, пр0сто ќбw по существY, трисіsнно же ли1цы: є4же поeмъ при1снw, и3 слaвимъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Серафjмскими ўсты2 воспэвaемаго, брeнными ўстнaми слaвимъ є3ди1нственнаго, и3 трbчнаго гDа слaвы, є3стеств0мъ и3 v3постaсьми, вопію1ще: q всецRю2, твои6мъ рабHмъ подaждь разли1чныхъ прегрэшeній прощeніе!

Слaва: Содержи1тельнаz всёхъ сyщихъ, неви1димаz, всещeдраz, бlгоутр0бнаz, чlвэколюби1ваz трbце чcтнaz, и3 бGоначaльнаz, не забyди менE твоегw2 рабA въ конeцъ: нижE разори2 и4же завэщaлъ є3си2 твои6мъ рабHмъ завётъ, за неизречeнную млcть.

И# нhнэ: Крaсную тS всечcтаz, є3ди1ну њбрётъ t вёка добр0ту їaкwвлю, пребезначaльное сл0во, и3 всели1сz въ тS бlгоутр0біz рaди, њбнови2 человёческое є3стество2: є3г0же моли2 непрестaннw, t всsкіz мнЁ и3збaвитисz ск0рби.

Пёснь є7

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго: но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Соприсносyщнаz три2 ли1ца слaвимъ, є3ди1наго же гDа, тS б9eственное є3стество2, раздэлsюще пр0стw, и3 совокуплsюще, и3 вёрнw вопіeмъ: бGоначaльнаz трbце с™az, тво‰ рабы6 t ск0рби и3збaви.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Рыдaю ѕёльнэ за нeмощь мhсли моеS, кaкw не хотS страждY нев0льное вои1стинну и3змэнeніе; сегw2 рaди зовY: живоначaльнаz трbце с™az, д0брыхъ въ стоsніи мS ўчини2.

Слaва: Дремaніемъ њтzгчeна мS грэх0внымъ, и3 порэвaема въ с0нъ смeртный, ћкw чlвэколюби1ваz и3 пребlгaz, и3 всемлcтиваz, бGоначaльнаz трbце с™az, ўщeдри и3 возстaви мS.

И# нhнэ: М™и дв7о nтрокови1це, пречcтаz, всенепор0чнаz, бGобlгодaтнаz, твои1ми мlтвами сн7а и3 бGа твоего2 и3 гDа млcтива сотвори2 мнЁ: и3 страстeй, и3 прегрэшeній твоего2 рабA и3збaви вск0рэ.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz моегw2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Нбcныхъ ўмHвъ чинонач†ліz подражaюще, є3диноначaльнаz всёхъ трbце пресyщественнаz, трис™hми пёсньми тS славосл0вимъ, брeнными нaшими ўсты2.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И$же по w4бразу твоемY человёка создaвшему, и3 t не сyщихъ всE премyдрw состaвльшему, бGу тріmпостaсному покланsюсz, и3 чтY, и3 пою2, и3 величaю тS.

Слaва: Вседержи1телю б9е, и3 є3ди1не неwпредэлeнный, всели1сz въ мS за неизречeнную млcть, трис0лнечный вLко: и3 њзари1 мz, и3 вразуми2, ћкw бlгоутр0бенъ.

И# нhнэ: Хрaмъ kви1ласz є3си2 бGа невмэсти1магw пречcтаz, хрaмъ и3 менE тогw2 покажи2, б9eственныz бlгодaти прес™az вLчце, твои1ми мольбaми, и3 соблюди2 невреди1ма.

ГDи поми1луй, три1жды.

Сэдaленъ, глaсъ }: Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Nц7A безначaльна вёрніи, сн7а собезначaльна, и3 д¦а б9eственнаго вои1стинну пэсносл0вимъ, несліsннэ, непреврaтнэ и3 неизмённэ, трbцу пр0сту, и3 с™у, и3 срaслену, вопію1ще со ѓгGлы: с™ъ є3си2 џ§е, сн7е, со д¦омъ прес™hмъ и3 чcтнhмъ. поми1луй, ±же создaлъ є3си2 по w4бразу твоемY, вLко.

Слaва, и3 нhнэ: Бlгодари1мъ тS при1снw бцdе, и3 величaемъ чcтаz, и3 покланsемсz, воспэвaюще ржcтво2 твоE бlгодaтнаz, вопію1ще непрестaннw: сп7си2 нaсъ дв7о премлcтиваz, ћкw бlгaz въ чaсъ и3спытaніz, да не посрaмлени бyдемъ раби2 твои2.

Пёснь з7

Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Премyдростію неизглаг0ланною твоeю, и3 пучи1ною бlгостhни, тyне твоего2 рабA поми1лованна покажи1 мz: и3 нhнэ, ћкоже дрeвле, и3збaви њѕлоблeніz, трbце є3ди1нице б9е, грэхHвъ и3 страстeй. [Двaжды.]

Слaва: Ќмъ нерождeнный nц7ъ, и3 сл0во р0ждшеесz t негw2, и3 д¦ъ б9eственный, непости1жнэ и3сх0денъ сhй, б9е є3диноначaльне, трис0лнечне, пою2 тебЁ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ: Ўмерщвлeнъ бhхъ пречcтаz, грэх0внымъ ћдомъ напоeнъ, и3 притекaю къ тебЁ вёрою, р0ждшей начaльника животA: твои1ми мlтвами рабA твоего2 њживи2, и3 и3скушeній и3 страстeй и3збaви, є3ди1на чcтаz.

Пёснь }

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Свётъ сhй незаходи1мъ, трисіsненъ и3 трис0лнечный и3 є3диноначaленъ, самодержaвенъ, простёйшій, бGъ непостижи1мый, и3 самодержaвенъ гDь, нhнэ тeмное и3 њмрачeнное моE сeрдце њзари2: и3 покажи2 свэтозaрнw и3 свэтон0снw пёти тS, и3 слaвити во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Сщ7eннэйшими крилы6, серафjми б9eственнэйшіи, ли1ца и3 н0ги бlгоговёйнw покрывaютъ, слaвы не терпsще непостижи1мыz добр0ты твоеS, бlгоначaльнаz, бGоначaльнаz, є3диноначaльнаz трbце прес™az: nбaче и3 мы2 воспэвaти тS дерзaемъ, и3 слaвити вёрнw во вёки.

Слaва: ГDоначaліе безначaльное, всеси1льную и3 пребlгу, совершенноначaльну, бlгодёйственну, неwпредёльну, винY невин0вну, твори1тельну, присносyщну, промысли1тельну и3 сп7си1тельную всBмъ є3дини1цу по существY, и3 трbцу ли1цы, слaвлю тS б9е м0й, вёрнw во вёки.

И# нhнэ: На земли2 возсіS невечeрнее сlнце, ржcтв0мъ є4же и3з8 тебE дв7ственнымъ, пречcтаz вLчце, и3 человёки и3збaви t јдwльскагw помрачeннаго мрaка. тёмже и3 нhнэ мS пaче тогw2 бGоначaліz њзари2 лучaми, и3 соблюди2 твоего2 рабA.


Пёснь f7

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И$же всёми цrтвующее, и3 вседётельное преначaльное є3стество2, вышшелётную, живоначaльную, бlгоутр0бну, чlвэколюби1вую, бlгyю, є3диноначaльную трbцу тS нhнэ славосл0вzще, грэхHвъ прощeніz пр0симъ, мjрови ми1ра, и3 цRквамъ є3диномhсліz. [Двaжды.]

Слaва: Е#ди1но гDьство и3 трисіsнное, є3ди1нственное бGоначaліе трис0лнечное, пэвцы2 пріими2 тво‰ бGолёпнw, и3 прегрэшeній и3збaви, и3 и3скушeній и3 лю1тыхъ: и3 вск0рэ ми1ръ подaждь чlвэколю1бнw, и3 цRквамъ соединeніе.

И# нhнэ: Во ўтр0бу хrтE сп7се м0й, дв7и1ческую всeльсz, kви1лсz є3си2 мjру твоемY бGомyжнw, непреврaтенъ, несліsненъ вои1стинну: и3 њбэщaлъ є3си2 всегдA съ твои1ми рабы6 бhти ћвэ. тёмже тебE р0ждшіz мlтвами, ми1ръ всемY стaду твоемY ўстр0й.

и3 по нeмъ ѓбіе трbчны сі‰:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, слaвити тS бGа сл0ва, є3гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ си6лы небє1сныz, воскрeсшаго триднeвнw и3з8 гр0ба, хrтA жизнодaвца стрaхомъ прослaвимъ.

Воспои1мъ вси2 бGолёпнw пёсньми б9eственными, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнаго, тріmпостaсную держaву, є3ди1но цrтво и3 гDьство.

Ю$же пою1тъ вси2 земнор0дніи, и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, t всёхъ вёрнw покланsемую, є3ди1ницу по существY, тріmпостaсную.

ГDоначaльную херув‡мъ, и3 бGоначaльную без8 сравнeніz сераф‡мъ, нераздёльную трbцу во є3ди1ницэ, сyщее бGоначaліе, тS величaемъ.

Nц7Y безначaльному и3 бGу, собезначaльному сл0ву, со д¦омъ покланsюсz: неразлyчное є3ди1но соединsемое существо2, тричи1сленную є3ди1ницу пёсньми почти1мъ.

Лучез†рныz тво‰ мHлніz возсіsй ми2, б9е м0й, тріmпостaсне вседётелю, и3 д0мъ мS покажи2 твоеS  непристyпныz слaвы, свётелъ и3 свэтон0сенъ и3 неизмёненъ.

Е#гHже трепeщутъ и3 трzсyтсz херувjми, и3 славосл0вzтъ ѓгGльскаz вHинства, t дв7ы неизречeннw вопл0щшагосz хrтA жизнодaвца, стрaхомъ прослaвимъ.

Тaже: Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

V3пакои2 глaса:МmронHсицы жизнодaвца предстоsщz гр0бу, вLку и3скaху въ мeртвыхъ безсмeртнаго, и3 рaдость бlговёщеніz t ѓгGла пріeмшz, ґпcлwмъ возвэщaху: ћкw воскRсе хrт0съ бGъ, подаsй мjрови вeлію млcть.

ГDи поми1луй,  м7

Слaва, и3 нhнэ:   Чcтнёйшую херув‡мъ:

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

 

Яндекс.Метрика